สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีคิด วิถีเชื่อ แบบตะวันออก - ตะวันตก

ความหมายของวิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันออก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก
ลักษณะแห่งวิถีคิดและวิถีเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก
ความสำคัญของวิถีเชื่อทางศาสนา

ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา

ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนาแบบตะวันออก อาจสรุปกล่าวเป็นข้อๆ ให้เห็นได้ ดังนี้

วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก

โดยเฉพาะในอินเดีย มีลักษณะความเชื่อเริ่มต้นเป็นแบบพหุเทวนิยม (polytheism) คือมีลักษณะเป็นความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ เคารพบูชาเทพเจ้าหลายองค์ในเวลาเดียวกัน ชาวฮินดูนิยมยกย่องพลังธรรมชาติต่างๆ (natural forces) เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นต้นขึ้นเป็นเทพเจ้ามากมาย แต่ละองค์ก็จะมีอำนาจตามคุณลักษณะแห่งพลังทางธรรมชาตินั้นๆ และนิยมทำพิธีกรรมบูชาเซ่นสรวง (ritualism) ต่อเทพเจ้านั้นๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ ต่อมาก็เกิดแนวคิดทางศาสนาขึ้นใหม่อีกแนวหนึ่งมีลักษณะก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม เป็นแบบเอกเทวนิยม (monotheism) คือ เชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ มีอำนาจในการสร้าง รักษา และทำลายโลก เพียงองค์เดียว ต่อมาอีกก็เกิดความเชื่อทางศาสนาขึ้นอีกกระแสหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับกระแสเดิม เป็นแบบอเทวนิยม (atheism) คือ เป็นศาสนาที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเลย ได้แก่ ศาสนาเชน และ ศาสนาพุทธ

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย