สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีคิด วิถีเชื่อ แบบตะวันออก - ตะวันตก

ความหมายของวิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันออก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก
ลักษณะแห่งวิถีคิดและวิถีเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก
ความสำคัญของวิถีเชื่อทางศาสนา

ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา

ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนาแบบตะวันออก อาจสรุปกล่าวเป็นข้อๆ ให้เห็นได้ ดังนี้

วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก

โดยเฉพาะในอินเดีย มีลักษณะความเชื่อเริ่มต้นเป็นแบบพหุเทวนิยม (polytheism) คือมีลักษณะเป็นความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ เคารพบูชาเทพเจ้าหลายองค์ในเวลาเดียวกัน ชาวฮินดูนิยมยกย่องพลังธรรมชาติต่างๆ (natural forces) เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นต้นขึ้นเป็นเทพเจ้ามากมาย แต่ละองค์ก็จะมีอำนาจตามคุณลักษณะแห่งพลังทางธรรมชาตินั้นๆ และนิยมทำพิธีกรรมบูชาเซ่นสรวง (ritualism) ต่อเทพเจ้านั้นๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ ต่อมาก็เกิดแนวคิดทางศาสนาขึ้นใหม่อีกแนวหนึ่งมีลักษณะก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม เป็นแบบเอกเทวนิยม (monotheism) คือ เชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ มีอำนาจในการสร้าง รักษา และทำลายโลก เพียงองค์เดียว ต่อมาอีกก็เกิดความเชื่อทางศาสนาขึ้นอีกกระแสหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับกระแสเดิม เป็นแบบอเทวนิยม (atheism) คือ เป็นศาสนาที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเลย ได้แก่ ศาสนาเชน และ ศาสนาพุทธ

อ่านต่อ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ