สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีคิด วิถีเชื่อ แบบตะวันออก - ตะวันตก

ความหมายของวิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันออก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก
ลักษณะแห่งวิถีคิดและวิถีเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก
ความสำคัญของวิถีเชื่อทางศาสนา

วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก

(๑) เชื่อว่าจิตมนุษย์เกิดมาเดิมทีเดียว

มีธรรมชาติประภัสสร คือ บริสุทธิ์ไร้มลทิน แต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่เข้ามาในจิตของมนุษย์เรื่อยๆ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลับไปสู่ธรรมชาติดั้งเดิมนั้นอีกครั้งโดยการเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดทางศาสนา ที่เรียกว่า โมกษะ, นิพพาน, ไกวัลย์, เต๋า

(๒) เชื่อว่า ชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ต่างๆ

เช่น เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์กาย ทุกข์ใจโศกเศร้าเสียใจ ผิดหวัง หิว หนาว ร้อน ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ ฯลฯ แต่ก็สามารถออกหรือหลุดพ้นไปจากทุกข์พบสุขได้ ด้วยเชื่อว่าในโลกนี้มีธรรมชาติคู่กันอยู่ ดังนั้น เมื่อมีทุกข์ จึงจะต้องมีสุขแก้อย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้วิธีแก้อย่างไร จึงจะพบสุขถาวรเท่านั้นเอง

 

(๓) เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองของมนุษย์

โดยการพึ่งการกระทำของตนเองที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่ตนต้องการ นี้เป็นวิถีเชื่อของศาสนาเชนและศาสนาพุทธ แต่กระนั้น ก็มีวิถีเชื่อทางศาสนาที่เห็นแย้งอยู่เช่นกันว่า มนุษย์ไม่มีศักยภาพที่เพียงพอที่จะไปให้ถึงจุดหมายของชีวิตเองได้ ต้องพึ่งอำนาจของพระเจ้าเท่านั้น ซึ่งเป็นวิถีเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

๓) วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก

มิได้มีลักษณะเน้น “ให้เชื่อ” มากกว่าการใช้เหตุผล ทั้งมิได้ห้ามมิให้สงสัย เหมือนกับวิถีเชื่อทางศาสนาแบบตะวันตก แต่ตรงกันข้าม วิถีเชื่อทางศาสนาตะวันออก (คือวิถีพุทธ) เน้นให้ใช้ปัญญา-เหตุผลพินิจใคร่ครวญดูให้ดีเสียก่อนๆ ที่จะปักใจเชื่ออะไร คือ ให้ใช้ปัญญานำศรัทธา มิใช่ใช้ศรัทธานำปัญญา-เหตุผล เฉกเช่นในวิถีเชื่อตะวันตก

๔) วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก

มีลักษณะเป็นวิถีชีวิต ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และมุ่งเน้นด้านจริยธรรม ชอบทำตนกลมกลืนกับธรรมชาติ มากกว่าทำตัวเป็นนายของธรรมชาติ การทำได้อย่างนี้เชื่อว่าจะได้พบกับความสุขสงบแท้จริง

๕) วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออกมีลักษณะอดทนต่อวิถีเชื่อของศาสนาอื่นสูง

 ชาวตะวันออกเป็นผู้ยึดมั่นต่อศาสนาของตน แต่ก็มิได้มองศาสนาของคนอื่นว่าเป็น “ศาสนาของซาตาน” แม้จะมองลัทธิอื่นฝ่ายตรงข้ามตนว่าเป็นศาสนาที่มีทฤษฎีทางศาสนาบางอย่างที่ผิดพลาด (มิจฉาทิฎฐิ) ก็ตาม ชาวตะวันออกจะตรงข้ามกับชาวตะวันตก เป็นผู้มีใจกว้างและอดทนต่อความเชื่อของศาสนาอื่นๆ สูง คือ ชาวตะวันออกจะยอมให้ศาสนาอื่นๆ อยู่ในชุมชนร่วมกับตนได้ บางทีศาสนาเก่าก็ผสมปนกับศาสนาใหม่ที่เข้ามา จนแทบจะแยกไม่ออก จึงไม่ค่อยปรากฏว่ามีสงครามศาสนาที่ต่อสู้กันด้วยอาวุธในประวัติศาสตร์ศาสนาตะวันออก นอกจากการต่อสู้กันทางความคิดและความเชื่อเท่านั้น

อ่านต่อ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ