สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีคิด วิถีเชื่อ แบบตะวันออก - ตะวันตก

ความหมายของวิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันออก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก
ลักษณะแห่งวิถีคิดและวิถีเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก
ความสำคัญของวิถีเชื่อทางศาสนา

ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา

ลักษณะแห่งวิถีชีวิตด้านศาสนาของชาวตะวันตก อาจสรุปเป็นข้อๆได้ ดังนี้

๑) วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันตก

มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นแบบเอกเทวนิยม (monotheistic) คือพวกเขาจะนับถือในพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ซึ่งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์เดียวนี้อาจมีชื่อเรียกว่า ยาหะเว หรือ ยะโฮวา หรือว่าอัลลอฮ์ โดยจะแสดงออกซึ่งความภักดีต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างองค์เดียวของเขาเท่านั้น ด้วย

(๑) การเคารพบูชาและอ้อวอน
(๒) การสารภาพบาปและชดใช้บาป
(๓) การซื่อสัตย์จงรักภักดี ไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าองค์อื่นใด นอกจากพระองค์เท่านั้น และ (๔) การศรัทธาและเชื่อฟัง ไม่แสดงความสงสัยต่อคำสอนและอำนาจใดๆ ของพระองค์ ทั้งนี้ก็เพื่อจุดหมายแห่งการเข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้า (Kingdom of God) หลังตาย

 

๒) วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันตก

(๑) เชื่อว่า มนุษย์เกิดมาเป็นคนบาป คือ มีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพราะความผิดบาปที่บรรพบุรุษมนุษย์คู่แรก คือ อาดัม และ อีฟ ทำมาแต่แรกเริ่ม แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลับไปสู่ธรรมชาติบริสุทธิ์ดั่งเดิมนั้นอีกครั้งโดยการคืนดีกับพระเจ้า ผ่านการเชื่อฟังพระเยซูหรือศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า
(๒) เชื่อว่า ชีวิตของมนุษย์บนโลกเต็มไปด้วยทุกข์ แต่ก็สามารถออกไปจากทุกข์พบสุขได้บนสรวงสวรรค์หลังตาย
(๓) ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ ต้องพึ่งพาอาศัยอำนาจของพระเจ้าเท่านั้น จึงจะบรรลุถึงจุดหมายที่ตนต้องการได้

๓) วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันตก

มีลักษณะเป็นวิถีชีวิตแบบ “ให้เชื่อ” หรือ “บังคับให้เชื่อ”มากกว่าการใช้เหตุผล และห้ามมิให้สงสัยต่ออำนาจและอัศจรรย์ใดๆ ของพระเจ้า การสงสัยถือว่าเป็นบาปและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้าบนสรวงสวรรค์ ผู้สอนศาสนามักสอนให้เชื่อก่อน จึงมีค่อยมีปัญหา-เหตุผลทีหลัง คือ ให้ใช้ศรัทธานำหน้าปัญญา-เหตุผล ไม่นิยมให้ใช้ปัญญา-เหตุผลก่อนจะเชื่ออะไรในศาสนา เหมือนอย่างวิถีทางศาสนาตะวันออก เช่น วิถีพุทธ

๔) ชาวตะวันตกมีลักษณะยึดมั่นต่อความเชื่อทางศาสนาของตนเองสูง

แต่กลับมองความเชื่อทางศาสนาของคนอื่นว่าเป็น “ศาสนาของซาตาน” ทั้งเป็นผู้มีความอดทนต่อศาสนาอื่นน้อย อันเนื่องมาจากความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวของตน ดังนั้น จึงปรากฏว่าคนผู้นับถือศาสนาแบบตะวันตก คือ ศาสนายิว สาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม มีแนวคิดของการชอบชักชวนหรือโน้มน้าวคนที่นับถือศาสนาอื่นให้เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาของตน ถือว่าได้บุญแรง เหตุเพราะเห็นว่าศาสนาอื่นด้อยกว่าศาสนาตน เป็นศาสนาของซาตานดังกล่าว จนบางครั้งเกิดมีสงครามทางศาสนา เช่น สงครามครูเสด และสงคราม ๓๐ ปี เป็นต้น ในประวัติศาสตร์โลกตะวันตก จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวตะวันตกในยุคใหม่มากหลายประเทศแยกศาสนาออกจากรัฐโดยเด็ดขาด เป็นแบบ secular state (รัฐฆราวาส) คือ รัฐจะทำหน้าที่เพียงบริหารปกครองเท่านั้น จะไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา ปล่อยให้เป็นเรื่องของศาสนาโดยบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงไม่จัดให้มีการสอนศาสนาในโรงเรียน และไม่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือพลเมืองของรัฐนำหลักของศาสนามาใช้ปฏิบัติในชีวิต การสอนศาสนาเป็นเรื่องของศาสนาในโบสถ์เท่านั้น ซึ่งลักษณะอย่างนี้จะแตกต่างจากรัฐในทางตะวันออกโดยสิ้นเชิง

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย