สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีคิด วิถีเชื่อ แบบตะวันออก - ตะวันตก

ความหมายของวิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันออก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก
ลักษณะแห่งวิถีคิดและวิถีเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก
ความสำคัญของวิถีเชื่อทางศาสนา

ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก

ความคิดทางปรัชญาและความเชื่อทางศาสนามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม เพราะพวกมันเป็นรากฐานแห่งการดำเนินชีวิตและการสร้างสรรค์สังคมของพวกเขา การศึกษาแนวคิดและความเชื่อของบุคคลในโลกตะวันออกและโลกตะวันตกในลักษณะที่เป็นวิถี ย่อมทำให้รู้และเข้าใจรากฐานอันเป็นแบบที่ชาวตะวันออกและชาวตะวันตกนำมาใช้เป็นวิถีดำเนินชีวิตและเป็นหลักคิดในการพัฒนาสร้างสรรค์สังคมในระดับสังคมชุมชน และสังคมในระดับใหญ่เป็นประเทศชาติของพวกเขา

๑. ความสำคัญของวิถีคิดทางปรัชญาวิถีคิดทางปรัชญามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของบุคคล อาจประมวลกล่าวได้ ดังนี้

๑) หลักการหรือทฤษฎีทางปรัชญา บุคคลนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต โดยเฉพาะวิถีคิดทางปรัชญาตะวันออก พวกเขาได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีสอดแทรกไว้ด้วยแนวคิดทางปรัชญาที่ตนเชื่อถือยอมรับ เข้าไปในเนื้อหาของสิ่งที่สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงด้วยการบอกกล่าวให้ทราบ หรือโดยอ้อมในรูปของปริศนาธรรมสอนลูกหลานจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อ ๆ ไป

 

๒) วิถีคิดทางปรัชญาใช้เป็นหลักหรือแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาจิตวิญญาณ วัตถุ การศึกษา หรือวิธีการคิดต่าง ๆ ชาวตะวันออกและชาวตะวันตก ล้วนได้นำเอาแนวคิดทางปรัชญาของนักคิดที่ตนชอบมาเป็นหลักในการสร้างสรรค์พัฒนาจิตและวัตถุ มาเป็นหลักในการสร้างศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดมีขึ้นในสังคมมากมาย ให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ก็ยังได้นำเอารูปแบบวิธีการคิดของนักคิดต่าง ๆ ที่ตนชื่นชอบมาเป็นหลักในการสร้างสรรค์พัฒนาวิธีการคิด เพื่อให้ตนเองและลูกหลานตนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ต่อไป

๓) วิถีคิดทางปรัชญา ใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางและการดำเนินกิจการของหน่วยงานหรือสถาบันว่า ตนมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการดำเนินการไปในทางใดบ้าง อันจะช่วยเป็นตัวชี้นำและชี้วัดการพัฒนาและการสำเร็จมากน้อยเพียงใดได้ง่าย

อ่านต่อ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ