Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีคิด วิถีเชื่อ แบบตะวันออก - ตะวันตก

ความหมายของวิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันออก
แหล่งเกิดวิถีความคิดและความเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
วิถีเชื่อทางศาสนาของชาวตะวันออก
ลักษณะแห่งวิถีคิดและวิถีเชื่อแบบตะวันตก
ลักษณะแห่งวิถีเชื่อทางศาสนา
ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก
ความสำคัญของวิถีเชื่อทางศาสนา

ความสำคัญของวิถีคิดวิถีเชื่อแบบตะวันออกและตะวันตก

ความคิดทางปรัชญาและความเชื่อทางศาสนามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม เพราะพวกมันเป็นรากฐานแห่งการดำเนินชีวิตและการสร้างสรรค์สังคมของพวกเขา การศึกษาแนวคิดและความเชื่อของบุคคลในโลกตะวันออกและโลกตะวันตกในลักษณะที่เป็นวิถี ย่อมทำให้รู้และเข้าใจรากฐานอันเป็นแบบที่ชาวตะวันออกและชาวตะวันตกนำมาใช้เป็นวิถีดำเนินชีวิตและเป็นหลักคิดในการพัฒนาสร้างสรรค์สังคมในระดับสังคมชุมชน และสังคมในระดับใหญ่เป็นประเทศชาติของพวกเขา

๑. ความสำคัญของวิถีคิดทางปรัชญา วิถีคิดทางปรัชญามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของบุคคล อาจประมวลกล่าวได้ ดังนี้

๑) หลักการหรือทฤษฎีทางปรัชญา บุคคลนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต โดยเฉพาะวิถีคิดทางปรัชญาตะวันออก พวกเขาได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีสอดแทรกไว้ด้วยแนวคิดทางปรัชญาที่ตนเชื่อถือยอมรับ เข้าไปในเนื้อหาของสิ่งที่สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงด้วยการบอกกล่าวให้ทราบ หรือโดยอ้อมในรูปของปริศนาธรรมสอนลูกหลานจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อ ๆ ไป

 

๒) วิถีคิดทางปรัชญาใช้เป็นหลักหรือแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาจิตวิญญาณ วัตถุ การศึกษา หรือวิธีการคิดต่าง ๆ ชาวตะวันออกและชาวตะวันตก ล้วนได้นำเอาแนวคิดทางปรัชญาของนักคิดที่ตนชอบมาเป็นหลักในการสร้างสรรค์พัฒนาจิตและวัตถุ มาเป็นหลักในการสร้างศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดมีขึ้นในสังคมมากมาย ให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ก็ยังได้นำเอารูปแบบวิธีการคิดของนักคิดต่าง ๆ ที่ตนชื่นชอบมาเป็นหลักในการสร้างสรรค์พัฒนาวิธีการคิด เพื่อให้ตนเองและลูกหลานตนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ต่อไป

๓) วิถีคิดทางปรัชญา ใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางและการดำเนินกิจการของหน่วยงานหรือสถาบันว่า ตนมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการดำเนินการไปในทางใดบ้าง อันจะช่วยเป็นตัวชี้นำและชี้วัดการพัฒนาและการสำเร็จมากน้อยเพียงใดได้ง่าย

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com