ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ลักษณะประเสริฐ 32 ประการ ของพระพุทธเจ้า

เมื่อครั้งพุทธกาล โกณฑัญญะพราหมณ์ ได้ถวายคำพยากรณ์พระศิริลักษณะพระสิทธัตถะกุมารว่า พระราชกุมารจะต้องเสด็จออกบรรพชา และจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก การที่โกณฑัญญะพราหมณ์ทำนายเช่นนั้น เพราะพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า พระราชกุมารมีลักษณะประเสริฐ 32 ประการ อันได้แก่

 1. สุปติฏฐิตปาโท คือ พื้นพระบาททั้ง 2 เสมอกัน ที่เป็นดังนี้เพราะในชาติกำเนิดที่แล้วมา ราชกุมารบำเพ็ญบารมีด้วยการรักษาศีล ประพฤสุจริตทั้งกาย วาจา และใจ

 2. เหฏฐา ปาทตเลสุ จกกานิ ชาตานิ คือ พื้นฝ่าพระบาทมีลายกงจักรข้างละอัน อันเป็นลักษณะของมหาบุรุษ เหตุที่เป็นดังนี้เพราะชาติกำเนิดที่แล้วพระราชกุมาร เป็นผู้ซึ่งนำความสุขมาให้แก่ชนจำนวนมาก

 3. อายตาปณหิ คือ พระบาทยาว และส้นพระบาทมีสีแดง

 4. ทีฆงคุลี คือ นิ้วพระบาทและนิ้วพระหัตถ์ทั้งหลายยาวเรียวได้สัดส่วน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ชาติกำเนิดที่แล้วมาพระกุมาร ไม่เคยฆ่าสัตว์และทำร้ายสัตว์

 5. มุทุตลหตปาโท คือ ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม

 6. ชาลหตถปาโท คือ ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลวดลายตาข่ายที่สวยงาม อันเนื่องมาจากชาติที่ผ่านมา พระราชกุมารได้สงเคราะห์มหาชนด้วยสังหวัตถุ 4 (คือ คุณธรรมค้ำจุนสังคมประกอบด้วย ทาน คือ การให้ ปิยวาจา คือ การพูดอ่อนหวานไพเราะ อัตถจริยา คือ การบำเพ็ญประโยชน์ และ สมานัตตตา คือการประพฤตนสม่ำเสมอ)

 7. อุสสงคปาโท คือ ลักษณะข้อพระบาทดีเด่น ทำให้สะดวกสบายในการเคลื่อนไหวร่างกาย งดงาม ทั้งนี้เพราะชาติที่แล้ว พระกุมารกล่าววาจาเป็นประโยชน์

 8. เอณิมิคสทิสชงโฆ คือ มีลำพระชงฆ์อันเรียวงดงาม ทั้งนี้เพราะในชาติที่แล้วมาพระกุมาร ได้ถ่ายทอดศิลปศาสตร์วิทยาแก่มหาชน

 9. ฐิตโกว อโนนมนโต อุโดหิ ปาณิตเลหิ ชณณุกานิ ปริมสติ ปริมชชาติ คือ มีพระหัตถ์ยาวสามารถจับพระชาณุได้ โดยไม่ต้องก้มพระวรกาย ทั้งนี้เพราะพระราชกุมารเคยรู้จักกับพระอริยเจ้า และได้เคารพนบนอบถือปฎิบัติในโอวาทของพระอริยเจ้า

 10. โภโสหิตวตถคุยโห คือ มีที่สังเกตในอวัยวะที่ลับเป็นรูปฝักบัวทองคำ เพราะพระราชกุมาร ทำให้ผู้ที่พลัดพรากได้กลับมาพบกัน

 11. สุวณณวณโณ กาญจนสนนิภตโจ และ

 12. สุขุมจฉวี คือ พระราชกุมารมี พระฉวีเหลืองอร่าม และละเอียดอ่อน ทั้งนี้เพราะพระราชกุมารเคยบริจาคทาน กวาดลานเจดีย์ และปฎิบัติตนอยู่ในคำสั่งสอนของสมณพราหมณ์

 13. เอเกกโลโม และ

 14. อุทธคคโลโท คือ พระราชกุมาร มีพระโลมาขึ้นขุมละเส้นและดำสนิท ทั้งนี้เพราะในชาติก่อน พระกุมารกล่าวแต่ว่จาสัตย์

 15. พรหมุขุคตโต คือ พระราชกุมาร มีพระวรกายตั้งตรงเหมือนท้าวมหาพรหม ทั้งนี้เพราะในชาติก่อน พระกุมารไม่เคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์

 16. สตตุสสโท คือ มีพระมังสะหนา ในที่สำคัญ 7 แห่ง เช่น หลังพระหัตถ์ทั้งสอง หลังพระบาททั้งสอง ลำพระศอ และพระอังสาทั้งสอง ทั้งนี้เพราะพระกุมารเคยบริจาคอาหารอันเลิศ

 17. สีหปุพพฑโฒ และ

 18. ปตินตรโส และ

 19. นิโครธปริมณฆโล คือ พระราชกุมารมีพระสกุลกายอันสมบูรณ์ เช่น พระปฤษฎางค์ ขึ้นถึงลำพระศอ สมบูรณ์เช่นเดียวกับปริมณฑลของต้นไทร ทั้งนี้เพราะพระราชกุมาร เคยสร้างแต่คุณงามความดีมาโยตลอด

 20. สมวฏฏกขนโธ และ

 21. รสคคสตตี คือพระกุมาร มีลำพระศอกลมงาม ประกอบด้วยเส้นหลอดเลือดอาหารที่พิเศษกว่าคนธรรมดา

 22. สีหหนุ คือ มีพระหนุคล้ายคางของพญาราชสีห์

 23. จตตาพัสทนโต และ

 24. สมทนโต และ

 25. อวิรพัทนุโต และ

 26. สุกกทโต พระราชกุมารมีพระทนต์ 40 ทัศ เรียงเป็นระเบียบเสมอกัน และมีพระเขี้ยวงดงามเป็นประกาย 4 แห่ง ทั้งนี้เพราะพระกุมารเคยสร้างแต่กรรมดีมาตลอด

 27. ปหุตชิวโห และ

 28. พรหมสโร กรวิกภาณี คือ พระราชกุมาร มีพระชิวหากว้างยาวและอ่อนนุ่ม ทำให้พระสุรเสียงไพเราะ ทั้งนี้เพราะพระราชกุมาร ไม่เคยกล่าวคำผรุสวาทเลยในชาติที่แล้ว

 29. อภินีลเนตโต และ

 30. โคปโม คือ พระราชกุมาร มีดวงพระเนตรดำและผ่องใส อันเป็นลักษณะมหาบุรุษ

 31. อุณณาโลมา ภมุกนตเร ราตา คือ มีพระอุณาโลมขึ้นที่หว่างพระขนงเป็นวงเวียนขวา อันเป็นลักษณะมหาบุรุษ

 32. อุณหิสสีโส คือ มีพระนลาฎและพระเศียรที่สมบูรณ์ แสดงถึงการสร้างกุศลในชาติก่อน

        ลักษณะประเสริฐทั้ง 32 ประการ แสดงให้เห็นว่าในชาติกำเนิดที่แล้วมาของเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงไว้ด้วยคุณงามความดี ในทางสร้างคุณธรรมเป็นส่วนใหญ่ ผลจึงทำให้ในชาติปัจจุบันมีลักษณะพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดา พราหมณ์โกณฑัญญะมีความแน่ใจมากยิ่งขึ้นด้วยว่า ในชาติปัจจุบันเจ้าชายสิทธัตถะก็น่าจะเลือกเป็นใหญ่ในทางธรรม มากกว่าทางฝ่ายโลก. แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย