ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

ทรงประสูติ

เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ใกล้ประสูติ ได้เสด็จไปกรุงเทวทหะ ครั้นถึงสวนลุมพินีวัน ซึ่งเป็นวโนทยานอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะ พระนางทรงประชวรพระครรภ์และประสูติพระโอรส ใต้ร่มไม้สาละ ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย