ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

ทำนายลักษณะ

หลังจากที่ทรงประสูติแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญโหราจารย์ มาถวายคำทำนายเจ้าชายสิทธัตถะ และได้ทำนายว่า เจ้าชายสิทธัตถะนี้ ถ้าครองราชสมบัติจะได้เป็นพระมหาจักรพรรรดิ์ แต่ถ้าทรงออกผนวช จะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาเอกของโลก

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย