ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

เสด็จประพาสพระนคร

เจ้าชายสิทธัตถะได้มีโอกาสเสด็จประพาสพระนคร และได้พบเห็นเทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช ก็บังเกิดความสังเวชสลดพระทัย และเบื่อหน่ายในสังขารทุกข์ ใคร่เสด็จออกบรรพชาเป็นสมณะ

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย