ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

ทรงม้ากัณฐกะ

เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันทะยึดหางม้าตามไป ข้างหน้ามีท้าวสักกะเทวราชจูงม้า ข้างหลังมีพระพรหมเชิญเครื่องผนวช เบื้องล่างมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ใช้มือรองเท้าม้าทั้ง 4 ข้างเหาะไป เมื่อใกล้จะพ้นเขตพระราชวังมีพญามาร ชื่อวัสวดีมาขัดขวางมิให้เสด็จออกบรรพชา

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย