ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

พระองค์ได้ทรงใช้เวลาศึกษาค้นคว้า อยู่นานถึง 6 ปี ทรงทดลองกระทำทุกรกิริยา คือทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆ เช่น ยืนทรมานด้วยขาข้างเดียว กำมือไม่แบจนเล็บยาวทะลุเนื้อ อดอาหารจนร่างกายผอมแทบจะสิ้นพระชนม์ โดยระหว่างนั้นมีปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คอยเฝ้าปรนนิบัติ

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย