ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

ทรงแสดงปฐมเทศนา

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงรำลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จึงเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน และทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ในคืนวันเพ็ญเดือน 8 หลังจากได้ฟังธรรมแล้ว ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ก็ขออุปสมบทเป็ฯพระภิกษุ และต่อมาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกองค์

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย