ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

จิตรกรรมฝาฝนังชุด
พุทธประวัติ

เสด็จปรินิพพาน

หลังจากเสวยเนื้อสุกรมัทวะแล้ว ก็บังเกิดอาการประชวร แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปเมืองกุสินารา และประทับใต้ต้นสาละ ในคืนนั้นสุภัททะขอเข้าเฝ้า พระองค์ทรงอนุญาต และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสุภัททะ ทั้งได้อุปสมบทเป็นพระพุทธสาวกองค์สุดท้าย แล้วเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือน 6

ทรงสุบินนิมิต
ทรงประสูติ
ทำนายลักษณะ
ทรงอภิเษกสมรส
เสด็จประพาสพระนคร
หนีบรรพชา
ทรงม้ากัณฐกะ
ตัดพระเมาลี
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงรับข้าวมธุปายาส
ทรงผจญมาร
ทรงแสดงปฐมเทศนา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
เสด็จปรินิพพาน
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย