Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา

วันวิสาขบูชา

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิสาขะเป็นชื่อของเดือน 6 วิสาขบูชาย่อมาจากคำว่า วิสาขบุรณมีบูชา แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 6 ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 เหตุที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวิสาขบูชา ด้วย ถือว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งแม้จะเป็นต่างปีกันแต่ก็ตรงกันทั้ง 3 อย่าง คือวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นที่น่าอัศจรรย์ กล่าวคือ 1. พระพุทธองค์ประสูติจากรพระครรภ์ของพระชนนี ณ สวนลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่นอพุทธศักราช 80 ปี 2. พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ตำบล อุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนปี พุทธศักราช 45 ปี 3. พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี เหตุการญ์ทั้ง 3 คราวนี้ได้อุบัติขึ้นในวันเดียวกัน ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาและนับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญเพื่อน้องระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธ เจ้าที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อสัตว์โลก กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา 1. พุทธศาสนิกชนควรไมปทำบุญตักบาตรที่วัด และฟังพระสงฆ์แสดง พระธธธมเทศนา 2. นำดอกไม้ธูปเทียนไปที่วันด เพื่อร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ หรือรอบพระ สถูปเจดีย์ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 2.1 ยืนหันหน้าตรงต่อพระพุทธรูป พระสงฆ์อยู่ด้านหน้า ฆราวาสอยู่ด้านหลัง
 

2.2 พระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีกล่าวนำคำบูชาเป็นภาษาบาลีแล้วจุดธูปเทียน ทำทักษิณาวรรตเดินเวียนขวารอบพระอุโบสถหรือรอบพระสถูปเจดีย์ ขณะที่เดินควรสำรวมใจ ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ วาจาบริกรรมคือกล่าวพระคุณของพระองค์ตลอดเวลาที่เวียนเทียน มือถือเครื่องสักการะบูชาธูปเทียนดอกไม้พนมเสมออก เพื่อให้จิตใจของตนอยู่กับคุณพระไม่ส่งไป สู่ที่อื่นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ตนเคารพสูงสุด การเวียนเทียนนี้ เป็นการแสดงความเคารพบูชาตามหลักวัฒนธรรมไทย เป็นระเบียบที่ปฏิบัติ กันมาแต่โบราณกาล เหตุนี้ผู้เวียนเทียนในวันวิสาขบูชาจึงต้องปฏิบัติให้ถูกตามระเบียบ ไม่ควรแสดงกิริยา วาจาคะนองไม่เคารพ อีกทั้งขณะเดินเวียนเทียนนั้นการเดินต้องเว้นระยะให้ห่างกันพอสมควร อย่าให้ไฟ ธูปเทียนไปโดนผู้ที่อยู่ใกล้ หรือเทียนหยดใส่ผู้ที่อยู่ด้านหน้านะเป็นการรบกวนผู้ที่ตั้งใจสำรวมจิตให้สงบ กำลังระถึงคุณพระให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ 3. ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน ครั้งก่อน ก่อนสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่มีพิธีนี้ คงมีแต่พนักงานฝ่ายหน้า ฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง จัดงานสมโภชเครื่องราชูปโภคและตำแหน่งซึ่งตนรักษามา ในเดือนหกทางจันทรคติ สมัยนั้นไม่ถือเป็นงานหลวง จนกระทั่งถึงสมัยพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ได้ทรงกระทำพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2394 แล้ว พระองค์ทรงพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัย ประเทศทั้งหลายที่มีพระเจ้าแผ่นดินครองประเทศ ย่อมนับถือว่าวันนี้เป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล ต่างก็จัดงานขึ้นเป็นอนุสรณ์ ส่วนในประเทศของเรายังไม่ควรจะจัดขึ้น แต่จะประกาศแก่คนทั้งหลายว่าจะจัดงานวันบรมราชาภิเษกหรืองานฉัตรมงคล ผู้คนในขณะนั้นยังไม่คุ้นเคยย่อมไม่เข้าใจ จะต้องทรงอธิบายชี้แจงยืดยาว จึงโปรดให้เรียกชื่อไปตามเก่าว่างานสมโภชเครื่องราชูปโภค แต่ทำในวันคล้ายวันราชาภิเษก นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 รุ่งขึ้นพระสงฆ์ฉันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยเหตุนี้จึงถือว่า พระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มมีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นครั้งแรก   ในรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน 3 วัน วันแรกตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม เป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย อุทิศถวายแด่พระบรมราชบุพการี เป็นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์แล้วพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี วันที่ 4 พฤษภาคม เริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล หัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล มีงานเลี้ยงพระและสมโภชเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ตอนเที่ยงทหารบก ทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 12 นัด ในวันนี้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราจุลจอมเกล้าแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานด้วย กิจกรรมที่ควรปฏิบัติเนื่องในวันฉัตรมงคล ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com