ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา

วันเข้าพรรษา

ในวันเข้าพรรษานี้ตามประวัติ ชาวไทยเราได้ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ซึ่งมีทั้ง พิธีหลวง และ พิธีราษฎร์ กิจกรรมที่กระทำก็มีการเตรียมเสนาสนะให้อยู่ในสภาพที่ดี สำหรับจะได้จำพรรษาอยู่ตลอด 3 เดือน จัดทำ เทียนจำนำพรรษา เพื่อใช้จุดบูชาพระบรมธาตุ พระพุทธปฏิมา พระปริยัติธรรม ตลอดทั้ง 3 เดือน ถวายธูป เทียน ชวาลา น้ำมันตามไส้ประทีปแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอาราม สำหรับเทียนจำนำพรรษาจะมีการ แห่เทียน ไปยังพระอารามทั้งทางบกและทางน้ำตามแต่หนทางที่ไปจะอำนวยให้ เพื่อนำเทียนเข้าไปตั้งในพระอุโบสถหรือพระวิหาร แล้วก็จะจุดเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย สำหรับการปฏิบัติอื่นๆ ก็จะมีการถวาย ผ้าอาบน้ำฝน การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลห้า ศีลแปด ฟังเทศน์ฟังธรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด ตามกำลังศรัทธา และขีดความสามารถของตน นับว่าวันเข้าพรรษาเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชน จะได้ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือนภายในฤดูฝน โดยไม่เดินทางไปแรมคืนที่อื่น

 

วันเข้าพรรษาได้มีการกำหนดไว้ 2 ระยะดังนี้

ปุริมพรรษา คือ วันเข้าพรรษาต้น ตรงกับแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปีและ ออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
ปัจฉิมพรรษา คือวันเข้าพรรษาหลัง ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

เหตุที่พระพุทธองค์อนุญาติให้มีการจำพรรษา เนื่องจากในสมัยพุทธกาล ชาวบ้านติเตียนกันว่า พวกสาวกพระพุทธองค์ไม่หยุดสัญจรแม้ในฤดูฝน ยิ่งกว่านั้นยังเหยียบย่ำข้าวกล้าตลอดจนพืชผลซึ่งชาวบ้านเพิ่งลงมือไถ หว่าน เพาะปลูกให้เสียหาย หรือไปเหยียบย่ำโดยสัตว์เล็กสัตว์น้อยถึงแก่ความตายบ้าง เมื่อพระพุทธเจ้าทราบจึงได้วางระเบียบให้ภิกษุเข้าประจำที่ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน หรือ เรียกกันทั่วไปว่า เข้าพรรษา
เมื่อพระภิกษุสงฆ์อธิษฐานเข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นนอกเหนือจากอาวาสที่ตนอธิษฐานเข้าพรรษา แม้คืนเดียวก็ไม่ได้ ยกเว้นมีกิจจำเป็นซึ่งพระวินัยอนุญาต แต่ก็ต้องกลับมาภายใน 7 วัน

เหตุจำเป็นที่ยกเว้นให้ได้แก่
1. ไปพยาบาลพระภิกษุหรือ บิดามารดาที่ป่วย

2. ไประงับไม่ให้ พระภิกษุสึก
3. ไปเพื่อธุรกิจของสงฆ์
4. ทายกนิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขา
จากการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้พระสงฆ์มีการจำพรรษาตลอด 3 เดือนในฤดูฝน พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือ วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธองค์

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา

1. ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษาร่วมกับ สมาคม ชุมชน โรงเรียน แล้วนำไปถวายวัด
2. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและ จตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร
3. ร่วมทำบุญ ใส่บาตร ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
4. รับเป็นโยมสงฆ์จัดหาถวายสิ่งของให้พระภิกษุตลอดระยะเวลา 3 เดือน
5. อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ หรืออธิษฐานทำบุญกุศลต่างๆ อาทิจะใส่บาตรพระสงฆ์ทุกวัน หรือจะฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันเป็นต้น
6. ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย