ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

เชื้อชาติฮั่น
ชนชาติแมนจู
ชนชาติมองโกล
ชนชาติจ้วง
ชนชาติทิเบต

ชนเผ่า

ชนชาติแมนจู

หรือหมันจู่ กระจายอยู่ตามท้องที่ต่างๆของทั่วประเทศจีน โดยเฉพาะมณฑลเหลียวหนิงมีจำนวนมากที่สุด ชนชาติแมนจูใช้ภาษาแมนจู ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาAltaic เนื่องจากได้อยู่อาศัยปะปนกับชนชาติฮั่นเป็นเวลานาน และมีการติดต่อไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันชนชาติแมนจูนิยมจึงเคยชินกับการใช้ภาษาฮั่น มีแต่หมู่บ้านที่อยู่ตามเขตชายแดนจำนวนน้อยที่ยังคงใช้ภาษาแมนจูอยู่บ้าง นอกจากนี้ก็มีผู้สูงอายุบางคนที่ยังพูดภาษาแมนจูได้ ชนชาติแมนจูนับถือศาสนาส่าหมันที่มีเทพเจ้าหลายองค์

ชนชาติแมนจูเป็นชนชาติที่มีประวัติอันยาวนานชนชาติหนึ่ง สืบย้อนหลังไปได้ถึง 2000 กว่าปี ก่อนบรรพบุรุษของชนชาติแมนจูดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ลุ่มบริเวณตอนกลางและตอนต้นของแม่น้ำเฮยหลุงเจียงและลุ่มแม่น้ำอูซูหลี่เจียงซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของภูเขาฉางไป๋ซานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนมาโดยตลอด ศตวรรษที่12 ชนชาติแมนจูซึ่งสมัยนั้นยังเรียกว่าชนชาติ “ วี่เจิน”ได้สถาปนาราชวงศ์จินขึ้น ค.ศ1583 หนูเอ่อร์ฮาชื่อได้รวมชนเผ่าต่างๆเป็นเอกภาพ จัดตั้งระบบ “8ธง” และสร้างภาษาแมนจูขึ้น เมื่อค.ศ.1635 ตั้งชื่อของชนชาติตนว่าเป็น “แมนจู” เมื่อค.ศ.1636 หวงไท่จี๋ซึ่งเป็นบุตรชายของนูเอ่อร์ฮาชื่อขึ้นครองราชย์ เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น “ชิง” ค.ศ.1644 ทหารราชวงศ์ชิงบุกเข้ากำแพงเมืองจีน ราชวงศ์ชิงกลายเป็นราชวงศ์ศักดินาที่เป็นเอกภาพและมีรัฐบาลกลางครองอำนาจราชวงศ์สุดท้ายของจีน ภายหลังการปฏิวัติซิงไห่ ค.ศ.1911 จึงได้ตั้งชื่อของชนชาติแมนจูเป็น”หมันจู๋”อย่างเป็นทางการ ชนชาติแมนจูได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงในการรวมจีนเป็นเอกภาพ ขยายอาณาเขตดินแดนของจีนให้กว้างขวางออกไปและการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีนพิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย