ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระคาถาชินบัญชร

พุทธานุสติ   ธัมมานุสติ   สังฆานุสติ

chin4.jpg (13615 bytes)

ปุตตะกาโมละเภปปุตตตัง ธะนะะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตัง สุตตะวา อิติปิโส ภะคะวา
ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนาคะตา พุทธา   เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง   เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา  อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา  มัยหัง   มัตถะเก เต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง  พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง  อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต  จะ ทักชิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง   โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง  อาสุง อานันทะราหุลา
กัสสะโป จะ มะหานาโม  อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน  โสภิโต มุนิ ปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป เถโร  มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง   ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ  อุปาลี นันทะสีวะลี,
เถรา ปัญจะ ิอเม ชาตา  นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา  วิชิตา ชินะสาวะกา เอตาสีติ  มะหาเถรา
ชิตะวันโต ชิโนระสา  ชะลันตา สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ  ทักขิเน เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ  วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ    อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ   เสสาปาการะสัณฐิตา
ชินาณา วะระสังยุตตา   สัตตะปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา   พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ  สะเท สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ   วิหะรันตัง มะฮีตะเล
สะทาปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

สัมธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะปัญชะเรติ ฯ
(ชินะปัญชะระคาถา นิฏฐิตา.)

พระคาถาชินบัญชร
คำแปล
อานิสงส์ชินบัญชร
อานุภาพแห่งคาถาชินบัญชร

ก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ