ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระคาถาชินบัญชร

พุทธานุสติ   ธัมมานุสติ   สังฆานุสติ

คำแปล

chin3.jpg (11774 bytes)

พระพุทธเจ้าและพระนราสภะทั้งหลาย
ผู้นั่งประทับแล้วบนชัยบัลลังก์
ทรงพิชิตพระยามาราธิราช
ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว
เสวย อมตรส คือ อริยสัจ ธรรมทั้งสี่ประการ
เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลส และกองทุกข์
มี 28 พระองค์ คือ พระผู้ทรงพระนามว่าตัณหังกร เป็นอาทิ


พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานอยู่บนศีรษะ
พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง
พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก
พระอนุรุทธะ อยู่ที่ใจ
พระสารีบุตรอยู่เบื้องขาว
พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย
พระอัญญาโกณฑัญญะ อยู่เบื้องหลัง
พระอานนท์กับพระราหุล อยู่หูขวา
พระกัสสปะกับพระมหานามะ อยู่ที่หูซ้าย

มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วย สิริดังพระอาทิตย์
ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
พระเถระกุมารกัสสปะ ผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ
มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ที่ปากเป็นประจำ
พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี
พระเถระทั้ง 5 นี้ จงปรากฎเกิดเป็นกระแจะ จุณเจิมที่หน้าผาก


ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรส
เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงชัยแต่ละองค์
ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชและศีล ให้ดำรงค์อยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่
พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาอยู่เบื้องขวา
พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตร อยู่เบื้องหลัง
พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร
เป็นเครื่องกางกั้น ดุจหหลังคาอยู่บนนภากาศ


อนึ่งพระชินเเจ้าทั้งหลาย นอกจาที่ได้กล่าวมาแล้วนี้
ผู้ประกอบไปด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง
คือสัตตะปราการ เป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น
ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชร
แวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอโรคอุปัทวะทุกข์ภายนอกกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย
คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐาน
จงกำจัดให้พินาศไปอย่าให้เหลือ


ขอพระมหาบุรุษ ผู้ทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น
จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครอง ปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้ แล


ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาล ด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม
จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้า
ชนะข้าศึกศัตรู ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม
ชนะอันตรายทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์


 ข้าพระพุทธเจ้า จงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินการไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดร เทอญ ฯ

พระคาถาชินบัญชร
คำแปล
อานิสงส์ชินบัญชร
อานุภาพแห่งคาถาชินบัญชร

ก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย