ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระคาถาชินบัญชร

พุทธานุสติ   ธัมมานุสติ   สังฆานุสติ

อานิสงส์ชินบัญชร

chin2.jpg (3315 bytes)

พระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก
ตกทอดมาจากลังกา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี)
ได้ค้นพบในคัมภีร์โบราณ และได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้น
และมีเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์
แปลออกมาแล้วมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคล แก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ

พระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพ
แห่งพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้มาก่อนหน้านั้นแล้ว
จากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอรหันต์ขีณาสพ
อันสำเร็จคุณธรรมอันวิเศษ ซึ่งแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน
นอกจากนั้นยังได้อัญเชิญพระสูตรต่างๆ
อันโบราณาจารย์เเจ้าถือว่าเป็นพุทธมนต์อันวิเศษ
โดยแต่ละสูตรมารวมกันสวดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกัน
ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระคาถา ลงมาจนล้อมรอบตัว
จนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้.

พระคาถาชินบัญชร
คำแปล
อานิสงส์ชินบัญชร
อานุภาพแห่งคาถาชินบัญชร

ก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย