Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาคริสต์

วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

วันที่ ๑ มกราคม สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุธรับเถ้า

วันที่ ๑๙ มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์

วันที่ ๑ เมษายน อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

วันที่ ๕ เมษายน พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท

วันที่ ๖ เมษายน ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

วันที่ ๗ เมษายน เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงชัยชนะที่ทำให้มนุษย์มีความหวังที่จะชนะอำนาจบาป ความมืด และความชั่วทั้งหลาย

วันที่ ๘ เมษายน สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ (วันปัสกา)

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม สมโภชพระจิตเจ้า

วันที่ ๓ มิถุนายน สมโภชพระตรีเอกภาพ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

วันที่ ๒๙ มิถุนายน สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

วันที่ ๑๒ สิงหาคม สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วันที่ ๔ พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันที่ ๘ ธันวาคม สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

วันที่ ๒๕ ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ

อ่านต่อ หน้าถัดไป >>>

ประวัติความเป็นมาของศาสนาและผู้ก่อตั้งศาสนา
กำเนิดและวิวัฒนาการของนิกายที่สำคัญในศาสนาคริสต์
องค์ประกอบของคริสต์ศาสนา
ศาสนธรรมในศาสนาคริสต์
หลักคำสอนของศาสนาคริสต์
หลักคำสอนสำคัญ
เรื่องบาปกำเนิด
ศาสนบุคคลในศาสนาคริสต์
คริสต์ศาสนปราชญ์
ศีลศักดิ์สิทธิ์วิถีชีวิตของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
พิธีกรรมและแนวความเชื่อของนิกายออร์ธอด็อกซ์
พิธีกรรมของนิกายโปรเตสแตนต์
วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
วันสำคัญคริสตศาสนา นิกายโปรเตสแตนท์
วันสำคัญของคริสต์ศาสนาทุกนิกาย
ปัสกา
อัสสัมชัญ
ศาสนสถานที่สำคัญในศาสนาคริสต์
คาทอลิก กับ โปรเตสแตนท์ต่างกันตรงไหน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com