ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาคริสต์

วันสำคัญคริสตศาสนา นิกายโปรเตสแตนท์

วันอาทิตย์ทางตาล
พระเยซูทรงรับสั่งให้สาวกไปเอาลามาและประทับนั่งหลังลา เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ประชาชนพากันเอาใบตาลมาปูตามทางที่พระองค์เสด็จผ่าน ให้สัญลักษณ์ว่าความรอดของพระเจ้าไม่ใช่อาณาจักรแห่งโลกนี้ที่ใช้อาวุธประหัตประหารกัน พระองค์ประทับนั่งบนหลังลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เพื่อให้ประชากรได้ระลึกถึงคำทำนายของผู้เผยพระวจนะ (เศคาริยาห์ บทที่ ๙ข้อ ๙)การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์เป็นการแสดงตัวให้ชนชาติอิสราเอลได้ทราบถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดตามคำทำนายของผู้เผยพระวจนะ และพระกรณียกิจของพระเยซูคริสต์ตลอดสัปดาห์ พระองค์ได้แสดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีพระประสงค์ต่อเรา

การกำหนดวัน วันอาทิตย์ ๑ สัปดาห์ต้นวันคืนพระชนม์ กำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ทางตาล

วันศุกร์ประเสริฐ

  • ในตอนบ่ายของวันศุกร์ พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงที่บนกางเขนด้วยความทุกข์ทรมานแลสิ้นพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อทรงไถ่เราทั้งหลายให้พ้นจากความผิดบาปทั้งมวล พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จเข้ามาในโลก ทรงสภาพเป็นมนุษย์เช่นเราทั้งหลาย และถูกทรมานจนถึงความตาย พระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อมนุษย์ที่มีความผิดบาป พระองค์ทรงยอมให้ชีวิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นค่าไถ่เราทั้งหลายการกำหนดวัน คือ วันศุกร์ก่อนวันคืนพระชนม์กำหนดให้เป็นวันศุกร์ประเสริฐ

วันพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์

  • ในวันอาทิตย์ตอนรุ่งอรุณพระเยซูคริสต์ได้ ฟื้นคืนพระชนม์ การฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์แสดงถึงพระลักษณะของพระเจ้าในพระองค์ คริสตชนเชื่อในพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นจากความตาย พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งองค์นิรันดร์ ที่เป็นความหวังของมนุษยชาติ “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพ ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของเหล่าคริสตศาสนิกชนการกำหนดวัน ให้นับจากวันที่ ๒๑ มีนาคมของทุกปีเป็นหลัก และวันอาทิตย์แรกหลังวันเพ็ญ จะเป็นวันคืนพระชนม์ (คำนวณจากปฏิทินตามจันทรคติ)

วันพระวิญญาณบริสุทธิ์

  • วันพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือวันเพนเตคอส คือ วันที่ ๕๐ นับตั้งแต่วันที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ เป็นวันที่อัครสาวกและบรรดาผู้ติดตามพระองค์หลายชนชาติมาชุมนุมพร้อมกันประมาณสามพันคน ทุกคนสามารถพูดและสื่อสารกับคนอื่นๆ ด้วยภาษาพูดของตนเอง และสามารถร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน ดังนั้น วันพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นวันที่คริสตจักรได้รับฤทธิ์เดชแห่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นวันที่แสดงถึงว่าพระเจ้าได้ทรงทำงานโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์กับคริสตจักรของพระองค์ทั่วโลก การกำหนดวัน ให้ถือเอาวันอาทิตย์ที่ ๕๐โดยนับจากวันคืนพระชนม์เป็นวันแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันมหาสนิทสากล

  • พิธีมหาสนิทเป็นพิธีสำคัญของคริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ทรงตั้งพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ โดยการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับอัครสาวกทั้ง ๑๒ คน ในคืนวันพฤหัสบดีก่อนที่พระองค์จะถูกตรึง พระเยซูทรงใช้ขนมปังและน้ำองุ่นเป็นสัญลักษณ์ของพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์ที่ทรงหักออกและหลั่งบนไม้กางเขนเพื่อชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากความผิดบาปการกำหนดวัน ปัจจุบันคริสตจักรทั่วโลกจะประกอบพิธีมหาสนิทพร้อมกันในวันมหาสนิทสากลให้ถือเอาวันพฤหัสบดีของสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันมหาสนิทสากล วันเริ่มเทศกาลรับเสด็จ
  • คริสตจักรต่าง ๆ ทั่วโลกจะ ร่วมกันเตรียมจิตใจของสมาชิกของตนให้พร้อมสำหรับวันที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรที่รักยิ่งของพระองค์เข้ามาในโลก ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เช่นเราทั้งหลาย ดังนั้น เป็นโอกาสที่คริสตชนจะเตรียมใจรับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ นอกจากความปีติยินดี ความสนุกสนานแล้ว คริสตจักรจะเตรียมจิตใจของสมาชิกของตนให้พร้อมที่จะรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในจิตใจ ให้การเสด็จมาของพระองค์มีความหมายต่อชีวิตของแต่ละคนการกำหนดวัน วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ ก่อนถึงวันคริสตสมภพ (บางครั้งตรงกับปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้นับวันอาทิตย์เป็นหลัก)

วันคริสตสมภพ

  • พระเจ้าทรงส่งพระบุตรอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป นำมนุษย์ให้กลับไปมีสัมพันธภาพที่สมบูรณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่ง วันบังเกิดของพระเยซูคริสต์ จึงเป็นวันที่คนทั่วโลกร่วมกันแสดงความปีติยินดีการกำหนดวัน วันที่ ๒๕ ธันวาคม จะไม่ตรงกับวันอาทิตย์ทุกปี คริสตชนทั่วโลกจึงนิยมฉลองคริสตสมภพในวันอาทิตย์แรกถัดจากวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี รายการวันสำคัญทางศาสนาคริสต์

วันสำคัญในคริสต์ศาสนา ส่วนใหญ่กำหนดตามปฏิทินสุริยคติ เกรกอเรียน มีบ้างที่กำหนดโดยอิงจันทรคติ สำหรับวันสำคัญที่มีมาแต่ศาสนายูดาย เรียงตามวันที่

อ่านต่อ หน้าถัดไป >>>

ประวัติความเป็นมาของศาสนาและผู้ก่อตั้งศาสนา
กำเนิดและวิวัฒนาการของนิกายที่สำคัญในศาสนาคริสต์
องค์ประกอบของคริสต์ศาสนา
ศาสนธรรมในศาสนาคริสต์
หลักคำสอนของศาสนาคริสต์
หลักคำสอนสำคัญ
เรื่องบาปกำเนิด
ศาสนบุคคลในศาสนาคริสต์
คริสต์ศาสนปราชญ์
ศีลศักดิ์สิทธิ์วิถีชีวิตของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
พิธีกรรมและแนวความเชื่อของนิกายออร์ธอด็อกซ์
พิธีกรรมของนิกายโปรเตสแตนต์
วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
วันสำคัญคริสตศาสนา นิกายโปรเตสแตนท์
วันสำคัญของคริสต์ศาสนาทุกนิกาย
ปัสกา
อัสสัมชัญ
ศาสนสถานที่สำคัญในศาสนาคริสต์
คาทอลิก กับ โปรเตสแตนท์ต่างกันตรงไหน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ