ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9

เหรียญพระมหาชนก
เป็นเหรียญที่ระลึกเพียงเหรียญเดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นคู่กับหนังสือพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" ในสองวโรกาสคือ ในช่วงพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปี พ.ศ. 2539   และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ปี พ.ศ. 2542 เหรียญพระมหาชนกทั้ง 2 รุ่นนี้ มีพระราชพิธีชัยมังคลาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศน์วิหารด้วย ซึ่งในการจักสร้างนี้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่า "ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย" จึงนับเป็นเหรียญที่ให้พลังแห่งความวิริยะส่งเสริม และเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า

เหรียญที่ระลึก แอกริโคลา
เหรียญแอกริโคลา เป็นเหรียญที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จัดทำขึ้น ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปี พ.ศ. 2539 เหรียญนี้เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้นำที่มีผลงานสนับสนุน อุดมคติขององค์การฯ คือส่งเสริมสภาวะความเป็นอยู่ในชนบทให้ดีขึ้น เป็นการจารึกภาพบุคคลที่ได้รับการยกย่องลงบนเหรียญ เพื่อให้ทั่วโลกประจักษ์ในผลงานอันดีเด่น ซึ่งรัฐบาลไทยเห็นสมควร นำมาจำลองเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติ และเทิดพระเกียรติ

 

เหรียญในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สร้างเป็นเหรียญที่ระลึกในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และมีพระราชพิธีบรมราชภิเษกเป็นกษัตริย์สมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า
       "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึเสด็จนิวัติพระนคร
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ เป็นการเจริญสัมพันธไมตรี ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2503 ได้เสด็จพระราชดำเนินอย่างยาวนาน เพื่อเยือนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศภาคพื้นยุโรป การเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าว นับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ นำทั้งชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศ ดังนั้นในช่วงที่เสด็จนิวัติพระนคร พร้อมสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลจึงได้สร้างเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขึ้น

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในมหามงคลสมัย พระราชพิธีรัชดาภิเษก
9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชพิธีรัชดาภิเษก รัฐบาลจึงได้จัดสร้างเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขึ้นในวาระนี้

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย