ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9

เหรียญที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัย พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 50 ปี ดังนั้นตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2538 จนถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชพิธีกาญจนาภิเษกขึ้น เนื่องในวโรกาสที่สำคัญยิ่งเช่นนี้ รัฐบาลจึงได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขึ้น

เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสเสด็จบำเพ็ยพระราชกุศล ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร พ.ศ. 2508
หรือที่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า "เหรียญทรงผนวช" สร้างเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็ขบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2508 เนื่องในโอกาสที่มีพระชนมพรรษาเสมอด้วยพระบรมราชชนก และได้ทรงสมโภชพระเจดีย์ทอง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่บูรณะปฎิสังขรณ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนทรงหล่อพระพุทธรูปปางประทานพรด้วย

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระชนมายุครบ 3 รอบ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ 3 รอบ จึงมีการจัดสร้างเหรียญกษาปณ์ขึ้น เป็นที่ระลึกและสนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปกครองประชาราษฎร์ ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันตลอดมา

เหรียญที่ระลึกในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ
เป็นวัตถุมงคลที่คณะสงฆ์ไทย จัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่และเชิดชูพระเกียรติคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกร ในวาระที่ทรงมัพระชนมพรรษา 4 รอบ ในปี พ.ศ. 2518

เหรียญที่ระลึก เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นที่ระลึกเนื่องใน พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อ พ.ศ. 2530 ซึ่งในการนี้ มีการสร้างทั้งเหรียญที่ระลึก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ซึ่งเหรียญที่ระลึกนั้น ในวโรกาสนี้จัดสร้างเพิ่มพิเศษ นอกจากเป็นทรงกลมธรรมดาเช่นทุกครั้ง ยังสร้างเป็นรูปเสมาด้วย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย