สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

ในที่สุดเมื่อเวลาแห่งการต่อสู้ ทางชนชั้นเข้าใกล้จุดวิกฤต ขบวนการหายนะ ก็จะดำเนินขึ้น ภายในชนชั้นปกครอง (ตามจริง ภายในภาวะทั้งหมด ของสังคมเก่า)   อันเชื่อได้โดยลักษณะ ความรุนแรงเด่นชัดเช่นว่านี้ ส่วนหนึ่งของชนชั้นปกครอง ได้ตัดตน ออกจากสถานะเดิม และเข้าร่วมกับชนชั้นปฏิวัติ อันเป็นชนชั้น ที่กำอนาคตไว้ในมือ เพราะฉะนั้น ดังเช่นช่วงแรกๆ ส่วนหนึ่งของพวกศักดินา ขุนนางได้เข้าร่วมกับกระฎุมพี ปัจจุบันส่วนหนึ่ง ของชนชั้นกระฎุมพี ก็ได้เข้าร่วม กับกรรมาชีพเช่นกัน โดยเฉพาะ ส่วนของกระฎุมพี นักอุดมการผู้ซึ่งยกระดับตนเอง เข้าสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ทั้งมวลอย่างเป็นทฤษฎี

           ในชนชั้นทั้งหมด ที่ยืนหยัดเผชิญหน้า กับชนชั้นกระฎุมพีทุกวันนี้ กรรมาชีพเท่านั้น ที่เป็นชนชั้นปฏิวัติที่แท้จริง ชนชั้นอื่นๆ ค่อยๆ เสื่อมลงและสลายไป ในโฉมหน้า ของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในที่สุด แต่กรรมาชีพเป็นผลผลิตที่พิเศษ และจำเป็นสำหรับ การอุตสาหกรรมนี้
            ชนชั้นกลางขั้นต่ำ.....เจ้าของโรงงานเล็ก เจ้าของร้านค้า ช่างฝีมือ และชาวนาทั้งหมดนี้ ต่างก็ต่อสู้กับชนชั้นกระฎุมพี เพื่อรักษาฐานะ ความเป็นส่วนร่วม ในสังคม เป็นชนชั้นกลางจากการล่มสลาย เพราะฉะนั้นพวกเขา จึงมิได้เป็นนักปฏิวัติ แต่เป็นพวกอนุรักษ์นิยม ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังเป็นพวกปฏิกริยาอีกด้วย เพราะเขาพยายาม ที่จะ หมุนวงล้อประวัติศาสตร์ ให้หวนกลับ ถ้าหากบางโอกาส เขาได้กลายเป็นนักปฏิวัติ ก็จะเป็นได้ด้วยการเลื่อนต่ำลง สู่สถานะแห่งกรรมาชีพ ที่กำลังใกล้เข้ามาทุกที เท่านั้น เขาได้ละทิ้งจุดยืนของเขา และเข้าร่วมกับจุดยืน ของกรรมาชีพ
           " ชนชั้นอันตราย " สวะสังคมที่สภาพ แห่งความเน่าเฟะ เฉื่อยชา ถูกจับเหวี่ยงทิ้ง ไปโดยชนชั้นต่ำสุด ของสังคมเก่า อาจจะถูกกวาดเข้าร่วม ในการเคลื่อนไหวที่ปฏิวัติ ของชนชั้นกรรมาชีพ ในที่ต่างๆ อย่างไรก็ดี เงื่อนไขของชีวิต มันก็ได้เตรียมตนเอง อย่างดีไว้ สำหรับการเป็นเครื่องบรรณาการ ของเล่ห์กลปฏิกริยา
             เงื่อนไขสังคมเก่าทั่วไป ได้ถูกถ่วงจมลง ในเงื่อนไขของกรรมาชีพจนหมดสิ้น กรรมาชีพไม่มีทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ของเขา ที่มีต่อภรรยา และบุตร มิได้มีอะไรเหมือนกับ ความสัมพันธ์ของครอบครัวกระฎุมพีอีกต่อไป แรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การตกเป็นทาส แบบใหม่ต่อทุน (เป็นไปเช่นเดียวกันในอังกฤษ เหมือนฝรั่งเศส และเป็นไปในอเมริกา เหมือนเยอรมัน สิ่งเหล่านี้ได้ลากจูงเขา ออกจากวัฒนธรรมทั้งหลายของชาติ) กฎหมาย ศีลธรรม ศาสนาสำหรับตัวเขาแล้ว ได้กลายเป็นเพียงวัฒนธรรม ของพวกกระฎุมพี มากกว่าอย่างอื่น ซึ่งคอยดักซุ่มลอบกัดอยู่เบื้องหลัง เช่นเดียวกับผลประโยชน์ทั้งหลาย ของพวกนายทุนกระฎุมพี


            ชนชั้นนำทั้งหลาย ซึ่งครอบครองฐานะ อันสูงกว่าได้พยายามมุ่งสร้าง ความมั่นคงให้แก่สถานะเดิม ที่ได้มาก่อนแล้ว โดยเข้าควบคุมสังคมทั่วไป ให้เข้ามาอยู่ ในสถานะการครอบครองของมัน กรรมาชีพไม่สามารถ ที่จะเป็นเจ้าของพลังการผลิต ของสังคมได้ นอกจากการยกเลิกวิธีการครอบครองอันก่อน ของเขาเองเสียก่อน และโดยวิธีนี้ จะต้องยกเลิกกรรมวิธี การครอบครองอันก่อนอื่นๆ ทั้งมวลด้วย เขาไม่มีสิ่งใดที่จะต้องสร้าง ความมั่นคงและความปลอดภัย ดังนั้นภาระกิจของเขาก็คือ การทำลายล้างความปลอดภัย และหลักประกันทั้งมวล ของทรัพย์สินส่วนบุคคล
              การเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ อันก่อนนี้ทั้งมวล เป็นการเคลื่อนไหว ของชนกลุ่มน้อย หรือเพื่อผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อย การเคลื่อนไหวของกรรมาชีพ เป็นการเคลื่อนไหวโดย ความสำนึกของตนเอง และเป็นอิสระของมวลชนส่วนใหญ่ กรรมาชีพชนชั้นที่ต่ำสุด แห่งสังคมปัจจุบันของเรา ไม่สามารถที่จะปลุกขึ้น ไม่สามารถ ยกตนเองขึ้นได้ โดยปราศจากการทำลาย เจ้านายเหนือหัว ซึ่งเป็นชนชั้นที่กดทับเขา อยู่ออกไปเสียก่อน
              การต่อสู้ของกรรมาชีพ กับกระฎุมพีขั้นแรก เป็นการต่อสู้ระดับชาติ แม้จะไม่อยู่ ในสาระก็อยู่ในรูปแบบแน่นอน ก่อนอื่นกรรมาชีพของแต่ละประเทศ จะต้องตกลงต่อรอง เงื่อนไข กับกระฎุมพีของเขาเองเสียก่อน  
                    ในการแสดงรูปลักษณ์ทั่วไป แห่งพัฒนาการของกรรมาชีพนั้น เราจะต้องติดตาม ศึกษาสงครามกลางเมือง ที่จะถูกปิดบังไว้ไม่มากก็น้อย ซึ่งขับเคี่ยวกันอยู่ ภายในสังคม ที่คงอยู่นั้นๆ มาสู่จุดที่สงครามนั้นลุกลามขึ้น เป็นการปฏิวัติที่เปิดเผย และมาสู่จุด ที่การโค่นล้มกระฎุมพี ด้วยกำลังรุนแรง ไว้วางรากฐานสำหรับอำนาจของกรรมาชีพ
            จนบัดนี้ อย่างที่เราได้เห็นมาแล้วว่า รูปแบบสังคมทุกรูปแบบ ได้ถูกวาง อยู่บนความขัดแย้ง ระหว่างชนชั้นที่กดขี่ และชนชั้นที่ถูกกดขี่ แต่ในการที่จะกดขี่ชนชั้นใด ชนชั้นหนึ่งนั้น เงื่อนไขตายตัวที่จะต้องทำให้แน่ใจก็คือ ชนชั้นที่ถูกกดขี่จะต้องตกอยู่ ภายใต้อำนาจของมันมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยก็ธำรงความเป็นทาส ของมันต่อไป ไพร่ในยุคศักดินาได้ยกตนเอง เข้าสู่ความเป็นสมาชิกในชุมชน เช่นเดียวกับ กระฎุมพีผู้น้อย ผู้ตกอยู่ภายใต้แอกของ ระบบอำนาจเด็ดขาด ศักดินาก็จัดการพัฒนาตนเอง เข้าสู่ชนชั้นกระฎุมพีเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม กรรมาชีพสมัยใหม่ แทนที่จะถูกยกระดับขึ้น ตามความก้าวหน้า ตามอุตสาหกรรม กลับจมลึกลง และลึกลงต่ำกว่าสภาวะ ความเป็นอยู่ แห่งชนชั้นของเขา เขากลายเป็นผู้ไร้ยาก และความไร้ยากนี้ พัฒนาตนเองไปเร็วกว่า การเพิ่มของจำนวนประชากร หรือความมั่งคั่งเสียอีก และ ณ ที่นี้มันได้กลายเป็นสิ่งแน่ชัด แล้วว่าชนชั้นกระฎุมพี ไม่เหมาะสมที่จะเป็น ชนชั้นปกครองในสังคมอีกต่อไป และไม่สามารถ ที่จะวางสถานะความเป็นอยู่ของมัน เสมือนผู้อยู่เหนือกฎหมาย ลงบนสังคมได้อีก มันไม่เหมาะสมที่จะปกครอง เพราะมันไม่สามารถให้ความมั่นคง ต่อความเป็นอยู่เยี่ยงทาส ของมันได้อีก เพราะมันไม่ปล่อยให้เขา จมลงสู่สถานะที่ว่ามัน จะต้องเลี้ยงดูเขา แทนที่เขาจะเลี้ยงดูมัน สังคมไม่สามารถที่จะดำรง อยู่ภายใต้ชนชั้น กระฎุมพีนี้อีกต่อไป หรืออีกนัยหนึ่งความเป็นอยู่ของมัน ไม่สามารถไปด้วยกันได้ กับสังคมอีกต่อไป
                 เงื่อนไขสำคัญ สำหรับการธำรงอยู่ และสำหรับการมีอิทธิพล ของชนชันกระฎุมพี คือการก่อรูปและการขยายทุน และเงื่อนไขสำหรับทุน ก็คือค่าจ้าง ค่าจ้างนี้ขึ้นอยู่กับ การแข่งขันระหว่าง กรรมกรกันเองโดยตรง ความเจริญก้าวหน้า ของอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ส่งเสริม โดยไม่ตั้งใจของมันคือ ชนชั้นกระฎุมพี ได้แทนที่ ความโดดเดี่ยวจากกัน ของกรรมกร อันเป็นเพราะการแข่งขัน ซึ่งกันและกัน โดยการรวมกัน เพื่อปฏิวัติของพวกเขา อันเป็นเหตุ มาจากการสมาคมร่วมมือกัน เพราะฉะนั้น พัฒนาการ ของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงทำลายรากเหง้า แห่งพื้นฐานที่กระฎุมพี ได้ผลิตและครอบครอง ผลผลิตอยู่ เพราะฉะนั้น สิ่งที่กระฎุมพี ได้ผลิตเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือหลุมศพของมันเอง ท้ายสุด มันล่มสลายของมัน และชัยชนะ ของชนชั้นกรรมาชีพ ก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเท่าๆ กัน 

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ