สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

ระบบที่เรียกกันว่า เป็นสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ เช่นของ แซงซิมอง ฟูริเออร์ โอเวน และคนอื่นๆ ก็เกิดขึ้นในระยะแรกๆ แห่งความด้อยพัฒนา ของการต่อสู้ระหว่าง ชนชั้นกระฎุมพี และชนชั้นกรรมาชีพ ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

            ผู้ก่อตั้งระบบนี้ ต่างก็มองเห็นความขัดแย้ง ทางชนชั้นเป็นอย่างดี พอๆ กับกิจกรรม ที่เหลวแหลก ในรูปแบบที่เป็นอยู่ของสังคม แต่กรรมาชีพในระยะเริ่มต้น ได้ให้ทัศนะ ทางชนชั้น แก่พวกสังคมนิยมแบบนี้ โดยปราศจากการริเริ่ม ที่สืบทอดมาทางประวัติศาสตร์ หรือปราศจากความเคลื่อนไหว ทางการเมือง ที่เป็นอิสระใดๆ
            หลังจากพัฒนาการ แห่งความขัดแย้ง ทางชนชั้น ได้ก้าวตามพัฒนาการ ทางอุตสาหกรรม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่สังคมนิยมแบบนี้ ได้ค้นพบ ก็ยังมิได้ให้ เงื่อนไขทางวัตถุ เพื่อการปลดปล่อยชนชั้นกรรมาชีพ ให้เกิดขึ้นในความคิดของพวกเขา เพราะฉะนั้น เขาจึงสร้างสังคมวิทยาแบบใหม่ กฎสังคมใหม่เพื่อสร้างเงื่อนไข การปลดปล่อย ชนชั้นคนงาน เหล่านี้
            กิจกรรมทางประวัติศาสตร์ ที่ขึ้นอยู่กับกิจกรรม ที่ประดิษฐ์ขึ้นส่วนตัว ของพวกนี้ ก็ค่อยสร้างเงื่อนไข เพื่อการปลดปล่อยชนชั้นคนงาน ไปสู่ความเพ้อฝัน มากยิ่งขึ้น และทำให้ องค์การทางชนชั้น ที่ค่อยๆ ก่อตัว อย่างเป็นอิสระ ตามเจตจำนง เฉพาะตนเข้าสู่การ เป็นองค์การทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการตบแต่ง ของเหล่านักประดิษฐ์ เหล่านี้ ภานในสายตาของพวกเขา ประวัติศาสตร์ ในอนาคตจะต้องคลี่คลาย ตัวมันเอง เข้ามาสู่การ โฆษณา และดำเนินการ ไปตามแบบแปลน ทางสังคมของพวกเขา
            ในการกำหนด แบบแปลนของพวกเขา เขาต่างก็มีความสำนึก และเน้นจุดใหญ่ บนผลประโยชน์ ของชนชั้นคนงาน ซึ่งเป็นชนชั้นที่ทุกข์ทรมาน มากที่สุด จากการมอง จากจุดนี้เพียงจุดเดียว คือจุดแห่งการเป็นชนชั้น ที่ต้องทุกข์ทรมานมากที่สุด เท่านั้นเอง ที่ชนชั้นกรรมาชีพ ได้ปรากฏอยู่ สำหรับพวกเขา (ซึ่งไม่เป็นการเพียงพอ)
            ในสภาพด้อยพัฒนา แห่งการต่อสู้ทางชนชั้น กอปรทั้งสภาพแวดล้อม ของพวกเขา ได้เป็นเหตุให้สังคมนิยมแบบนี้ หลงตนเองว่า เขาเป็นส่วนหนึ่ง ที่อยู่เหนือความขัดแย้ง ทางชนชั้นใดๆ เขามีความปรารถนา ที่จะปรับสภาพความเป็นอยู่ ของสมาชิกทุกผู้ในสังคม ทั้งนี้รวมถึงบุคคล ที่มีสภาพความเป็นอยู่ อย่างดีเยี่ยมเหลือเฟือ แล้วก็ตาม ดังนั้นเขาจึง พยายามเข้าแก้ไขสังคมทั่วไป โดยปราศจาก ความคำนึงถึง ความแตกต่าง ทางชนชั้น หรือโดยปราศจาก การพาดพิง ถึงชนชั้นปกครอง ดังนั้น เราก็จะเห็นได้ว่า ประชาชนซึ่ง ครั้งหนึ่ง เคยเข้าใจถึงระบบ ของเขาเป็นอย่างดี ต่างพากันล้มเหลว ไม่สามารถมองเห็นว่า ระบบนี้จะเป็น แบบแปลนที่ดีที่สุด ที่เป็นไปได้ ของสภาพสังคม ที่ดีที่สุด ที่เป็นไปได้ ได้อย่างไร


            ดังนั้น สังคมนิยมแบบนี้ ได้ปฏิเสธกิจกรรม ทางการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรม ทางการปฏิวัติทั้งมวล พวกเขาต่างก็หวัง ที่จะบรรลุ ถึงเป้าหมายของเขา โดยวิธีสงบ และพยายามปฏิบัติการ โดยอาศัยการทดลองเล็กๆ น้อยๆ บวกกับความพยายาม สร้างตัวขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อจะแผ้วทาง ไว้สำหรับคัมภีร์ ทางสังคมอันใหม่
            ภาพพจน์อันเพ้อฝัน ของสังคมในอนาคตแบบนี้ ได้ถูกวางขึ้นในระยะเวลา ที่กรรมาชีพยังอยู่ในสภาพ แห่งความด้อยพัฒนา อย่างมาก และยังมีแนวคิด ที่เพ้อฝัน ที่สอดคล้อง กับความต้องการไขว่คว้า ทางสัญชาติญาณดั้งเดิม แห่งชนชั้นของตน เพื่อการ ปรับปรุงสังคม โดยทั่วไปใหม่
               แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สิ่งตีพิมพ์ของสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์แบบนี้ ก็ยังประกอบด้วยส่วนลักษณะ ที่วิจารณ์เช่นกัน เขาโจมตีหลักการ ที่เป็นอยู่ทั้งหลาย ของสังคม ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งตีพิมพ์ ที่เต็มไปด้วยคุณค่ามากที่สุด สำหรับความรอบรู้ ของชนชั้นคนงาน มาตรการต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเช่น - การขจัดความแตกต่าง ระหว่างเมืองและชนบท การยกเลิกครอบครัว การยกเลิกการดำเนิน การอุตสาหกรรม เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล และการยกเลิกระบบค่าจ้าง คำแนะนำ เพื่อสร้างความประสาน กลมกลืนทางสังคม การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ต่างๆ ของรัฐ เข้าสู่การจัดการ เกี่ยวกับการผลิต แต่เพียงอย่างเดียว.....ข้อสรุปทั้งหมดเหล่านี้ ได้ชี้ทางไปสู่การสูญสิ้น แห่งความขัดแย้ง ทางชนชั้น ซึ่งภายในเวลานั้น พึ่งจะปรากฎให้เห็น และสิ่งตีพิมพ์เหล่านี้ ได้รับการยอมรับ ก็เฉพาะรูปแบบ ที่ยังไม่แจงออก และหยาบๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้นข้อสรุปเหล่านี้ จึงเป็นลักษณะ แห่งความเพ้อฝันอย่างแท้จริง
            ความดีเด่นของ นักวิจารณ์ - เพ้อฝัน สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ คือการ เปรียบเทียบความสัมพันธ์ ที่พลิกกลับ กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในสัดส่วนที่การต่อสู้ ทางชนชั้นสมัยใหม่ ได้พัฒนาและมีรูปแบบ ที่ละเอียดขึ้น ความเพ้อฝันเหล่านี้ ได้แยกตนเอง ออกจากข้อคัดค้าน ซึ่งความเพ้อฝันเอง ได้โจมตีเอาไว้ และสูญเสียคุณค่าทางปฏิบัติ และความถูกต้องทางทฤษฎีไป ดังนั้น ถึงแม้ผู้ก่อตั้งสังคมนิยมสำนักนี้ โดยเนื้อแท้แล้ว จะเป็นนักปฏิวัติ แต่สานุศิษย์ของพวกเขา กลับก่อตั้งกลุ่มปฏิกิริยาตลอดมา ในหลายกรณี พวกเขายึดมั่นในทัศนะดั้งเดิม ของอาจารย์ของเขา ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความก้าวหน้า แห่งพัฒนาการทางเศรษฐ์กิจ ของชนชั้นกรรมาชีพ เพราะฉะนั้น เขาจึงพยายามหยุดยั้ง การต่อสู้ทางชนชั้น และพยายามเชื่อมประสาน ความขัดแย้ง ทางชนชั้นนี้ พวกเขายังฝันถึง การทำให้สังคมเพ้อฝันเป็นจริงขึ้นมา โดยวิธีการแห่งการทดลอง ฝันถึงการสร้าง " Phalansteres " ที่แยกตัวอยู่โดดเดียว ฝันถึงการสถาปนา Home Colonies ฝันถึงการก่อตั้ง " Little Icaria " (Phalansteres คือหมู่บ้านสังคมนิยม ตามแผนการณ์ ของฟูริเออร์ Icaria เป็นชื่อที่คาเบทตั้งให้ กับอาณาจักรในฝันของเขา ภายหลังตั้งให้ เป็นชื่อของอาณานิคมคอมมิวนิสต์ ในอเมริกา) อันหมายถึง คัมภีร์ใหม่แห่งเยรูซาเลม เมื่อได้ยึดมั่น อยู่กับวิมานในอากาศนี้ พวกเขาถูกบีบบังคับ ให้ไปขอความช่วยเหลือ จากกระฎุมพีในอัตรามรา เขาได้จมลงสู่ขอบข่าย ของสังคมนิยมอนุรักษ์ ที่เป็นปฏิกิริยา ซึ่งได้คาดหมายไว้ข้างต้น อันจะมีความแตกต่างอยู่บ้าง ก็โดยปฏิบัติการ อันค่อนข้าง จะเป็นระบบดี หากแต่ไร้ประโยชน์ และโดยความเชื่อที่เพ้อฝัน และเลิศเลอ ไปในผลลัพธ์ อันเหลือเชื่อ แห่งสังคมวิทยาแบบของเขา
            เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงต่อต้าน การปฏิบัติทางการเมืองใดๆ ที่รุนแรงของชนชั้น กรรมาชีพ ซึ่งต่อพวกเขา เชื่อว่าการกระทำแบบนี้ เป็นผลออกมาจาก ความมืดบอด ที่ไม่เชื่อ ในคัมภีร์ใหม่ของพวกเขา
            พวกนิยมโอเวน ในอังกฤษ และพวกนิยมฟูริเออร์ ในฝรั่งเศส เป็นปฏิปักษ์ต่อพวก Chartists และ Reformistes กันตามลำดับ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ