สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์>>

กฎมาตรฐาน ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการ

อารัมภบท

ด้วยรัฐสมาชิกสหประชาชาติได้ ตระหนักคำมั่นต่อกฎบัตรสหประชาชาติว่าจะดำเนินงานทั้งร่วมกันและ โดยเอกเทศเพื่อร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในการยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น การส่งเสริมการจ้างงานอย่างสมบูรณ์ และความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ยืนยัน พันธกรณีที่มีต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความยุติธรรมทางสังคมและ ศักดิ์ศรี คุณค่าของมนุษย์ที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ อ้างถึง มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ ซึ่งปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ให้ความสำคัญกับ ตราสารต่างๆ ที่ได้กล่าวมาซึ่งประกาศว่า จะรับรองสิทธิทั้งหมดที่ระบุอยู่ในตราสารแก่บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกประติบัติ

อ้างถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งห้ามการเลือกประติบัติอันเนื่องมาจากความพิการ และกำหนดให้มีมาตรการพิเศษที่จะประกันว่า เด็กพิการจะได้รับสิทธิ พร้อมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานอพยพและครอบครัว ซึ่งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคคลเหล่านี้และสมาชิกในครอบครัว ให้พ้นจากความพิการ อ้างถึง บทบัญญัติในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เพื่อประกันว่า เด็กหญิงและผู้หญิงที่พิการจะได้รับสิทธิต่าง ๆ

คำนึงถึง ปฏิญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการทางสมอง ปฏิญญาว่าด้วยความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาสังคม หลักการให้ความคุ้มครองบุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ และหลักการปรับปรุงการดูแลสุขภาพจิตให้ดีขึ้นจากเดิม รวมทั้งตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้ให้การรับรองแล้ว คำนึงถึง อนุสัญญาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้การรับรองแล้ว โดยอ้างอิงเป็นพิเศษถึงการมีส่วนร่วมของคนพิการในด้านการจ้างงาน โดยปราศจากการเลือกประติบัติ

ตระหนัก ในข้อเสนอแนะและงานที่เกี่ยวเนื่องกันขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน องค์การอนามัยโลก (WHO) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึง พันธสัญญาของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนัก ถึงความหายนะที่เกิดจากความขัดแย้งด้านกำลังอาวุธและประณามที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดในการผลิตอาวุธ ตระหนัก ว่าแผนการดำเนินงานในระดับโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและคำจำกัดความของการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการที่ปรากฏอยู่ในแผนการฯ ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในส่วนของประชาคมระหว่างประเทศ ที่จะให้ความสำคัญกับการนำตราสารระ หว่างประเทศและข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวมา ทั้งหมดนี้ไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สำคัญอย่างจริงจังต่อไป

ให้การยอมรับ ว่าวัตถุประสงค์ของทศวรรษคนพิการขององค์การสหประชาชาติ (พ.ศ. 2526 - 2535) เพื่อที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการนั้น ยังคงมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานอย่างเร่งด่วนและสืบเนื่องต่อไป อ้างถึง แผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม

เชื่อมั่นว่า จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความพยายามเพื่อให้คนพิการได้อุปโภคสิทธิมนุษยชน และมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกับบุคคลอื่น เน้นย้ำ อีกครั้งว่า คนพิการและผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์สิทธิประโยชน์ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ จะต้องเป็นหุ้นส่วนที่แข็งขันของรัฐสมาชิกในการร่วมกันวางแผน และดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อสิทธิของพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนพิการ ดำเนินการตาม มติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมที่ 1990/26 ซึ่งมีที่มาจากมาตรการเฉพาะด้านที่จะทำให้คนพิการได้รับความเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ดังได้ระบุรายละเอียดไว้ในแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการแล้ว ให้การรับรอง กฎมาตรฐานว่าด้วยความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป เพื่อที่จะ

(ก) เน้นว่าการดำเนินงานใด ๆ ในด้านความพิการต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอเกี่ยวกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ของคนพิการ และความต้องการพิเศษของคนพิการ
(ข) เน้นย้ำว่าวัตถุประสงค์พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควรจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะสามารถเข้าถึงได้โดยประชาชนทุกคน
(ค) จัดทำร่างประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญของนโยบายสังคมในด้านความพิการ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจตามที่เห็นว่าเหมาะสม
(ง) จัดหารูปแบบกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองที่จะทำให้การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นแก่คนพิการประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระดับการพัฒนาทางวิชาการและเศรษฐกิจในรัฐสมาชิกแต่ละแห่งที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก และให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า กระบวนการตัดสินใจดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อบริบททางวัฒนธรรมของรัฐสมาชิกแห่งนั้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับบทบาทของคนพิการที่จะมีต่อกระบวนการตัดสินใจที่ว่านี้ด้วย
(จ) เสนอให้มีกลไกระดับชาติเพื่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างรัฐสมาชิกกับองค์กรในสหประชาชาติ องค์กรระหว่างรัฐบาลอื่น ๆ และองค์กรของคนพิการ
(ฉ) เสนอให้มีกลไกที่มีประสิทธิผลในการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐสมาชิก ที่มุ่งบรรลุเป้าหมายของการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสแก่คนพิการ

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ