สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ลักษณะของรัฐสภา

รูปแบบของรัฐสภา แบ่งได้เป็น สภาเดี่ยว และสภาคู่ รูปแบบสภาพิจารณาจากปัจจัย ,การแบ่งแยกหน้าที่ ทำให้เกิดรูปแบบขึ้นระบบสภาเดี่ยว มีความสลับซับซ้อนน้อย นิติบัญญัติทำได้รวดเร็ว สิ้นเปลืองน้อย

ระบบสองสภา เนื่องจากเป็นสหพันธรัฐ(ต้องเป็นสองสภาเสมอ) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สุขุมรอบคอบ เกิดความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ การแบ่งแยกหน้าที่ อย่างเด็ดขาด (รัฐสภาในระบอบประธานาธิบดี)และแบบพึ่งพาอาศัยกัน (รัฐสภาในระบบรัฐสภา)

องค์ประกอบของรัฐสภา ประกอบด้วยจำนวนสภาและมวลสมาชิกของสภา สมาชิกของสภามีที่มาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ,จากการเลือกตั้งโดยอ้อม , จากการสืบตระกูล ,จากการแต่งตั้ง ,มาในฐานะตัวแทนกลุ่มชน

องค์กรภายในของรัฐสภา การกำหนดสมัยประชุม เพื่อให้สมาชิกได้กลับไปหาประชาชนที่เลือกสมาชิกนั้นมาเพื่อรับทราบปัญหา ,มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่มิต้องพะวงถึงการประชุม ดังนั้นจึงมีการกำหนดสมัยประชุม เป็นสมัยสามัญ และวิสามัญ การแบ่งงานกันทำภายในรัฐสภา เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนมีความรู้ ความถนัดไม่เหมือนกัน จึงมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา รับผิดชอบศึกษาพิจารณารายละเอียดเรื่องนั้นๆที่ตนรับผิดชอบอยู่คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารายละเอียดเรื่องที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของคณะกรรมาธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่ง หรือเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันระหว่างคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จจะสลายตัวไป คณะกรรมาธิการร่วมกัน เกิดจากที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายของอีกสภาหนึ่ง จึงตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายนั้นๆให้เสร็จสมบูรณ์ไม่มีข้อโต้แย้ง

คณะกรรมาธิการเต็มสภา เกิดขึ้นเพื่อจะพิจารณากฎหมายเร่งด่วน โดยกฎหมายนั้นผ่านการพิจารณาวาระหนึ่งมาแล้ว จึงตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา เพื่อพิจารณาในวาระ 2,3 ให้เสร็จโดยเร็ว อนุกรรมาธิการ เพื่อช่วยเหลือในรายละเอียดเรื่องนั้นๆต่อคณะกรรมาธิการตำแหน่งสำคัญในรัฐสภา เช่น ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ผู้นำฝ่ายค้าน ผู้ควบคุมการลงคะแนนเสียง (Whips) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา คือการให้บริการแก่รัฐสภาและมวลสมาชิกของรัฐสภา หน่วยงานต่างๆของรัฐสภาจะต้องมีอิสระในงานบริหารบุคคลและงานด้านงบประมาณอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

อำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฎหมาย กฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาคือ พระราชบัญญัติ และการอนุมัติพระราชกำหนด การเสนอร่างพ.ร.บ เสนอได้โดย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(พ.ร.บ การเงินจะเสนอได้ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี) การเสนอพ.ร.บ

 • ส.ส. เสนอร่างพ.ร.บ / วาระที่ 1 รับหลักการ พิจารณาในขั้นกรรมาธิการ / วาระที่ 2 พิจารณารายมาตรา
 • นายกทูลเกล้า / พิจารณาเหมือน ส.ส. มี 3 วาระ เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิ / วาระที่ 3 ลงมติเห็นชอบ
 • พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย / ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากยังมีรายละเอียดอื่นๆเช่น กรณีวุฒิสภาไม่รับหลักการ พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ

อำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหาร

 • ทำได้โดย การตั้งกระทู้ถาม และการเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป
 • กระทู้ถาม มี 2 ประเภทคือ ถามให้ตอบในที่ประชุมสภา และถามให้ตอบในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
 • อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 • อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันประมุขของประเทศ : ตั้งผู้สำเร็จราชการ เห็นชอบในการสืบสันตติวงศ์
 • อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบต่อสนธิสัญญาที่ทำกับประเทศอื่น
 • การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
 • การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น ป.ป.ป , ป.ป.ง

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ทั่วไปของประชาชนว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอะไร ต้องการให้ประเทศดำเนินไปในแนวทางใดและวิธีการเช่นไร สิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งของประชาชน เมื่อเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ย่อมมีสิทธิเลือกตั้งและเป็นสิทธิส่วนตัว จะไปใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ในประเทศที่ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง จะปรากฏว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งน้อยมาก วิธีแก้ก็โดยการโฆษณาเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อาจจะถือเกณฑ์อายุ ห้ามบุคคลบางจำพวก(ผู้ต้องโทษคุมขัง,บุคคลวิกลจริต,พระภิกษุ) ผู้รับสมัครการเลือกตั้งได้ บางครั้งจะกำหนดคุณสมบัติไว้เช่น อายุ พื้นฐานการศึกษา การกำหนดเขตเลือกตั้ง ที่ต้องกำหนดเพราะ

 1. จำนวนผู้สมัครมาก
 2. ความใกล้ชิดระหว่างผู้เลือกและผู้สมัครไม่ดี
 3. ผู้เลือกไม่ทราบคุณสมบัติความรู้ความสามารถของผู้สมัคร

หลักเกณฑ์ที่ดีในการกำหนดเขตเลือกตั้งคำนึงถึงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง โดยแบ่งให้เท่าๆกัน คำนึงถึงเขตพื้นที่ที่กำหนดโดยธรรมชาติ ทบทวนเขตเลือกตั้งอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร

 • การแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยถือเอา เกณฑ์ประชากรต่อสมาชิกสภา 1 คน
 • การรวมเขตเลือกตั้ง เอาพื้นที่ทางการปกครองเป็นเขตเลือกตั้งเขตหนึ่ง ราษฎรเลือกผู้แทนได้หลายคน

วิธีและระบบการเลือกตั้ง
วิธีการเลือกตั้ง มี 2 วิธีคือ การเลือกตั้งโดยตรง และการเลือกตั้งโดยอ้อม

 • ระบบการเลือกตั้ง แบ่งเป็น 2 ระบบคือ ระบบคะแนนเสียงข้างมาก และระบบการเลือกตั้งแบบมีตัวแทนตามสัดส่วนคะแนน
 • ระบบคะแนนเสียงข้างมาก 2 รอบคือผู้สมัครเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนจากการเลือกตั้งมากเด็ดขาด
 • ระบบคะแนนเสียงข้างมากส่วนใหญ่ใช้ในประเทศที่มีระบบพรรคการเมือง 2 พรรค
 • ระบบการเลือกตั้งแบบมีตัวแทนตามสัดส่วนคะแนนส่วนใหญ่ใช้ในประเทศที่มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรค

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นและผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน พรรคการเมือง เป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชน ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ช่วยเป็นสื่อกลางและสะท้อนความคิดเห็นและมติมหาชนที่เกิดขึ้นในสังคม

บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง 1.ปลูกฝังความรู้และสึกนึกทางการเมืองแก่ประชาชน 2.คัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 3. ประสานประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ 4. นำนโยบายที่แถลงต่อประชาชนไปใช้ในการบริหารประเทศ

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
องค์กรนิติบัญญัติ
ลักษณะของรัฐสภา
องค์กรบริหาร
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ