Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ลักษณะของรัฐสภา

รูปแบบของรัฐสภา แบ่งได้เป็น สภาเดี่ยว และสภาคู่ รูปแบบสภาพิจารณาจากปัจจัย ,การแบ่งแยกหน้าที่ ทำให้เกิดรูปแบบขึ้นระบบสภาเดี่ยว มีความสลับซับซ้อนน้อย นิติบัญญัติทำได้รวดเร็ว สิ้นเปลืองน้อย

ระบบสองสภา เนื่องจากเป็นสหพันธรัฐ(ต้องเป็นสองสภาเสมอ) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สุขุมรอบคอบ เกิดความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ การแบ่งแยกหน้าที่ อย่างเด็ดขาด (รัฐสภาในระบอบประธานาธิบดี)และแบบพึ่งพาอาศัยกัน (รัฐสภาในระบบรัฐสภา)

องค์ประกอบของรัฐสภา ประกอบด้วยจำนวนสภาและมวลสมาชิกของสภา สมาชิกของสภามีที่มาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ,จากการเลือกตั้งโดยอ้อม , จากการสืบตระกูล ,จากการแต่งตั้ง ,มาในฐานะตัวแทนกลุ่มชน

องค์กรภายในของรัฐสภา การกำหนดสมัยประชุม เพื่อให้สมาชิกได้กลับไปหาประชาชนที่เลือกสมาชิกนั้นมาเพื่อรับทราบปัญหา ,มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่มิต้องพะวงถึงการประชุม ดังนั้นจึงมีการกำหนดสมัยประชุม เป็นสมัยสามัญ และวิสามัญ การแบ่งงานกันทำภายในรัฐสภา เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนมีความรู้ ความถนัดไม่เหมือนกัน จึงมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา รับผิดชอบศึกษาพิจารณารายละเอียดเรื่องนั้นๆที่ตนรับผิดชอบอยู่คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารายละเอียดเรื่องที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของคณะกรรมาธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่ง หรือเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันระหว่างคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จจะสลายตัวไป คณะกรรมาธิการร่วมกัน เกิดจากที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายของอีกสภาหนึ่ง จึงตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายนั้นๆให้เสร็จสมบูรณ์ไม่มีข้อโต้แย้ง

คณะกรรมาธิการเต็มสภา เกิดขึ้นเพื่อจะพิจารณากฎหมายเร่งด่วน โดยกฎหมายนั้นผ่านการพิจารณาวาระหนึ่งมาแล้ว จึงตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา เพื่อพิจารณาในวาระ 2,3 ให้เสร็จโดยเร็ว อนุกรรมาธิการ เพื่อช่วยเหลือในรายละเอียดเรื่องนั้นๆต่อคณะกรรมาธิการตำแหน่งสำคัญในรัฐสภา เช่น ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ผู้นำฝ่ายค้าน ผู้ควบคุมการลงคะแนนเสียง (Whips) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา คือการให้บริการแก่รัฐสภาและมวลสมาชิกของรัฐสภา หน่วยงานต่างๆของรัฐสภาจะต้องมีอิสระในงานบริหารบุคคลและงานด้านงบประมาณอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

อำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฎหมาย กฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาคือ พระราชบัญญัติ และการอนุมัติพระราชกำหนด การเสนอร่างพ.ร.บ เสนอได้โดย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(พ.ร.บ การเงินจะเสนอได้ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี) การเสนอพ.ร.บ

นอกจากยังมีรายละเอียดอื่นๆเช่น กรณีวุฒิสภาไม่รับหลักการ พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ

อำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหาร

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ทั่วไปของประชาชนว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอะไร ต้องการให้ประเทศดำเนินไปในแนวทางใดและวิธีการเช่นไร สิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งของประชาชน เมื่อเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ย่อมมีสิทธิเลือกตั้งและเป็นสิทธิส่วนตัว จะไปใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ในประเทศที่ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง จะปรากฏว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งน้อยมาก วิธีแก้ก็โดยการโฆษณาเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อาจจะถือเกณฑ์อายุ ห้ามบุคคลบางจำพวก(ผู้ต้องโทษคุมขัง,บุคคลวิกลจริต,พระภิกษุ) ผู้รับสมัครการเลือกตั้งได้ บางครั้งจะกำหนดคุณสมบัติไว้เช่น อายุ พื้นฐานการศึกษา การกำหนดเขตเลือกตั้ง ที่ต้องกำหนดเพราะ

  1. จำนวนผู้สมัครมาก
  2. ความใกล้ชิดระหว่างผู้เลือกและผู้สมัครไม่ดี
  3. ผู้เลือกไม่ทราบคุณสมบัติความรู้ความสามารถของผู้สมัคร

หลักเกณฑ์ที่ดีในการกำหนดเขตเลือกตั้งคำนึงถึงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง โดยแบ่งให้เท่าๆกัน คำนึงถึงเขตพื้นที่ที่กำหนดโดยธรรมชาติ ทบทวนเขตเลือกตั้งอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร

วิธีและระบบการเลือกตั้ง
วิธีการเลือกตั้ง มี 2 วิธีคือ การเลือกตั้งโดยตรง และการเลือกตั้งโดยอ้อม

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นและผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน พรรคการเมือง เป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชน ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ช่วยเป็นสื่อกลางและสะท้อนความคิดเห็นและมติมหาชนที่เกิดขึ้นในสังคม

บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง 1.ปลูกฝังความรู้และสึกนึกทางการเมืองแก่ประชาชน 2.คัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 3. ประสานประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ 4. นำนโยบายที่แถลงต่อประชาชนไปใช้ในการบริหารประเทศ

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
องค์กรนิติบัญญัติ
ลักษณะของรัฐสภา
องค์กรบริหาร
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com