สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

วิวัฒนาการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เกิดเริ่มแรกในนครรัฐเอเธนส์ สมัยกรีกโบราณ และหยุดชะงักไปพร้อมกับการล่มสลายของนครรัฐเอเธนส์

การค้นพบวิทยาการต่างๆที่ทำให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร,การคมนาคมสะดวกขึ้น, ประชากรเพิ่มขึ้น, การติดต่อกันมากขึ้น โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด ระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม

ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ประเทศต่างๆในยุโรปต่างมี “สภาผู้แทนชนชั้น” (พระ, เจ้าขุนมูลนาย, ชนชั้นกลาง) เหตุที่ชนชั้นกลางเข้าไปมีส่วนร่วมในสภามากขึ้นเนื่องจากความต้องการด้านภาษีที่จะนำมาบำรุงประเทศซึ่งได้จากชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 แกะ เป็นสินค้าออกที่สำคัญของอังกฤษ บรรดาขุนนางเจ้าของที่ดินต่างอาศัยชนชั้นกลางในการหารายได้ ทั้งสองฝ่ายจึงร่วมเป็นพันธมิตรกันมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจบทบาทของรัฐสภาในอังกฤษ ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 รัฐสภาเริ่มจัดให้มีองค์กรที่ใช้อำนาจแทนกษัตริย์ เรียกว่าคณะรัฐมนตรี เริ่มมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภา

ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ประเทศต่างๆในภาคพื้นยุโรป เห็นว่าอังกฤษ มีความเป็นอิสระจากอำนาจปกครองของกษัตริย์และขุนนาง ประกอบกับงานเขียนนักคิดทางการเมืองแพร่หลายมากขึ้น จึงเริ่มละทิ้งอุดมการณ์ในทางการเมืองแบบเดิม เพราะเห็นว่า อุดมการณ์ในทางการเมืองแบบใหม่มีเหตุผลถูกต้องกว่า “ย่อมไม่มีผู้ใดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาคนอื่น นอกเสียจากว่าเขาได้รับมอบหมายจากคนอื่นๆนั้นให้ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา” ซึ่งนำไปสู่การปกครองแบบสาธารณรัฐแทนแบบกษัตริย์ เกิดเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
องค์กรนิติบัญญัติ
ลักษณะของรัฐสภา
องค์กรบริหาร
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ