ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ศาสนาเปรียบเทียบ

ศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย เมื่อประมาณ 2500 ปีเศษ แล้วแผ่ขยายลงไปทางเอเซียเหนือ ตะวันออกไกล เอเซียอาคเนย์ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งเอเซีย

ศาสนาพุทธ มีการทำพิธีกรรมในวันสำคัญ ทางศาสนาและโอกาสพิเศษ เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา เป็นต้น พระสงฆ์เป็นผู้นำในการทำพิธี สวดมนต์ อบรมศีลธรรม ศึกษาและปฎิบัติธรรม

พระอุโบสถ เป็นสถานที่สำคัญสูงสุด ที่ชาวพุทธใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา เช่นกราบรรพชาอุปสมบท การฟังพระปาฎิโมกข์ การสวดมนต์ทำวัตร

ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาซิกข์
ศาสนาฮินดู
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย