ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ศาสนาเปรียบเทียบ

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม มีพระเยซูเป็นศาสดา ก่อตั้งขึ้นในประเทศอิสราเอล เมื่อ พ.ศ. 543 เป็นศาสนาที่แพร่หลายมากที่สุดในโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทางตะวันตก นับถือศาสนาคริสต์

บาทหลวง ทำหน้าที่เป็นผู้นำชาวคริสต์ ในการประกอบพิธีกรรม การสวดมนต์ การรักษาศีล การอบรมสั่งสอนศีลธรรม ตามหลักคริสตธรรม ในพระคัมภีร์ไบเบิล เพื่อความสันติสุข และภราดรภาพในสังคม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ที่บริหารด้านการศึกษษ พัฒนาอาชีพ และการรักษาพยาบาลอีกด้วย

โบสถ์ เป็นสถานที่สำหรับสวดมนต์อ้อนวอนขอพร และสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า และใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีมิสซา คริสตศาสนิกชนจะต้องไปเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์ เพื่อสวดมนต์ฟังธรรม สารภาพบาป และขอพรจากพระเจ้า

ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาซิกข์
ศาสนาฮินดู
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย