ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ศาสนาเปรียบเทียบ

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม มีท่านนบีมูฮำหมัดเป็นศาสดา การประกอบพิธีฮัจย์   เป็นศาสนพิธีที่สำคัญยิ่งของชาวมุสลิม ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนที่ 12 แห่งปีอิสลาม ชางมุสลิมทั่วโลกจะไปชุมนุมกันที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

การนมัสการ วันศุกร์เป็นศาสนกิจที่ต้องกระทำในทุกวันศุกร์ เพื่อให้ชาวมุสลิมได้มาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าร่วมกันรับการอบรมศีลธรรม รับคำสั่งสอนจากผู้มีความรู้ ชาวมุสลิมนิยมนุ่งโสร่งและสวมหมวกผ้า เป็นเอกลักษณ์

มัสยิด หรือสุเหร่า เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การนมัสการพระเจ้า อบรมศีลธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น รับประสูติท่านศาสดา การนมัสการในวันศุกร์ พิธีการสมรส เป็นต้น

ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาซิกข์
ศาสนาฮินดู
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย