ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ศาสนาเปรียบเทียบ

ศาสนาฮินดู

ศาสนาฮินดู เป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม ในคัมภีร์ของฮินดูได้บอกไว้ว่า เทพเจ้านามว่า พระนารายณ์เป็นศาสดา ศาสนาฮินดูพัฒนาการมาจากศาสนาพรามหมณ์ โบสถ์เทพมณเฑียรเป็นสถานที่สำหรับประดิษฐานเทวรูปสำคัญ และใช้ทำพิธีกรรมต่างๆ ของชาวฮินดู

พระนารายณ์ และพระลักษมี เป็นเทพเจ้าที่สำคัญสูงสุดของชาวฮินดู เป็นผู้สร้างโลก สร้างมนุษย์ และจักรวาล เป็นผู้ให้รางวัลแก่ผู้ทำดี และลงโทษผู้กระทำความผิด สำหรับพระลักษมีเป็นสัญญาลักษณ์แห่งการมีโชคลาภ

ชาวฮินดู จะไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาภายในโบสถ์เทพมณเฑียร ทุกวันเวลา 6.00-8.00 น. และ 18.30-19.30 น. บัณฑิตเป็นผู้นำสวดมนต์สรรเสริญ อ้อนวอนขอพรจากเทพเจ้า อบรมศีลธรรม จริยธรรม โดยถือหลักอหิงสา เพื่อให้เกิดความสันติสุขในสังคม

ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาซิกข์
ศาสนาฮินดู
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย