Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 1

นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง

ในขั้นตอนทั้งหมดของการถ่ายทอดเผยแพร่หลักธรรมและพลัง(กง) ข้าพเจ้ายึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ฝึก ผลที่ได้รับจึงดีและผลสะท้อนที่มีต่อสังคมก็ค่อนข้างดี ก่อนหน้านี้มีอาจารย์ถ่ายทอดวิชาฝึกพลังลมปราณ(ชี่กง)หลายท่าน สิ่งที่ท่านเหล่านั้นถ่ายทอดอยู่ในระดับรักษาโรคภัยไข้เจ็บเสริมสร้างสุขภาพ แน่นอน มิได้หมายความว่าวิชาของอาจารย์ท่านอื่นๆ ไม่ดี แต่ข้าพเจ้าหมายถึงวิชาระดับสูง ท่านเหล่านั้นไม่ได้ถ่ายทอดให้ สภาพการณ์ในแวดวงการถ่ายทอดฝึกพลังลมปราณ(ชี่กง)ของจีน ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดี ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในประเทศจีนหรือต่างประเทศ การถ่ายทอดวิชาพลัง(กง)ชั้นสูงที่แท้จริงก็มีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น ทำไมจึงไม่มีท่านอื่นออกมาเผยแพร่ เพราะว่ามันเกี่ยวโยงถึงปัญหาที่ใหญ่มาก เกี่ยวโยงถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์อันล้ำลึก และเกี่ยวโยงกันเป็นวงกว้าง ปัญหาที่เกี่ยวโยงนั้นก็ล่อแหลมมาก ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะสามารถนำมาถ่ายทอดกันได้ เพราะว่ามันเกี่ยวโยงกระทบถึงวิชาพลัง(กง)ของสำนักต่างๆ โดยเฉพาะพวกเรามีผู้ที่ฝึกฝนวิชาต่างๆ มากมาย วันนี้เขาเรียนรู้ฝึกพลัง(กง)แบบนี้ พรุ่งนี้ก็หันไปฝึกอีกแบบหนึ่ง ทำให้ร่างกายของตนเกิดสับสนไปหมด แน่นอนเขาย่อมบำเพ็ญไม่สำเร็จ เปรียบเหมือนการเดินทางบนทางสายใหญ่ สายตรง แต่เขากลับเดินไปบนทางสายย่อย เขาบำเพ็ญวิชานี้วิชานั้นรบกวน บำเพ็ญวิชานั้นวิชานี้รบกวน มีการรบกวนกันตลอดเวลา เขาจึงบำเพ็ญไม่สำเร็จ

สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราต้องจัดการให้เหมาะสมถูกต้อง สิ่งที่ดีก็เก็บรักษาไว้ ที่ไม่ดีก็ละทิ้งไป หลังจากนี้ไปรับรองได้ว่า ท่านจะสามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นคนที่มาฝึกหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)อย่างแท้จริง หากท่านยังคงมีจิตใจยึดติดกับสิ่งอื่นๆ อยากจะได้เพียงความสามารถพิเศษ(กงเหนิง) อยากจะมารักษาโรคภัยไข้เจ็บ อยากจะมาฟังทฤษฎีหรือแม้กระทั่งมีจุดประสงค์ที่ไม่ดี คนเหล่านี้ล้วนไม่เหมาะที่จะมาศึกษาฝึกฝน เพราะว่าข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่า วิชานี้มีเพียงข้าพเจ้าถ่ายทอดอยู่คนเดียว เรื่องอย่างนี้โอกาสมีไม่มาก ข้าพเจ้าเองก็คงจะไม่เผยแพร่วิชาอยู่อย่างนี้ตลอดไป ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า ท่านทั้งหลายที่ได้มารับฟังการถ่ายทอดหลักธรรมและพลัง(กง)โดยตรงจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าจริงๆ แล้ว…… ในวันข้างหน้าท่านก็จะเข้าใจดีว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาอันน่าปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง แน่นอนหากเราจะกล่าวถึงบุญวาสนาแล้ว พวกเราที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ล้วนมีบุญวาสนาทั้งสิ้น

การเผยแพร่ถ่ายทอดพลัง(กง)ในระดับสูง พวกเราลองคิดดูปัญหาคืออะไร นั่นก็คือการช่วยเหลือคนให้หลุดพ้นมิใช่หรือ การช่วยเหลือคนให้หลุดพ้น ท่านต้องบำเพ็ญปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่เป็นเพียงแต่การขจัดโรคภัยไข้เจ็บเสริมสุขภาพ การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ข้อกำหนดเกี่ยวกับจิต(ซินซิ่ง)ของผู้ฝึกจะต้องสูง พวกเราที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้คือผู้ที่ต้องการมาศึกษาหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่า) เพราะฉะนั้นขอให้ท่านจงปฏิบัติตนเสมือนผู้ฝึกพลัง(กง)อย่างแท้จริง ท่านที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ท่านจะต้องละทิ้งจิตยึดติด หากท่านมาฝึกพลัง(กง)ศึกษาหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่า) โดยมีเป้าหมายยึดติดใฝ่หาสิ่งต่างๆ แล้ว ท่านก็จะไม่ได้อะไรเลย ข้าพเจ้าขอบอกถึงสัจธรรมข้อหนึ่ง ขั้นตอนของการบำเพ็ญปฏิบัติของคนนั้นก็คือ ต้องสลัดจิตยึดติดให้หมดสิ้นไปอย่างต่อเนื่อง คนเราอยู่ในสังคมมนุษย์ ย่อมมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น หลอกต้มกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ จนถึงกับต้องทำร้ายผู้อื่น จิตใจเหล่านี้ต้องปล่อยวาง โดยเฉพาะพวกเราซึ่งฝึกพลัง(กง) จิตใจเหล่านี้ยิ่งต้องปล่อยวาง

ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงการรักษาโรคและพวกเราก็ไม่รับรักษาโรค แต่บุคคลที่จะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง หากท่านยังคงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ท่านไม่อาจบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้สำเร็จ ข้าพเจ้าต้องทำการชำระร่างกายของท่าน การชำระร่างกายจะทำให้เฉพาะผู้ที่มาใฝ่หาฝึกพลัง(กง)จริงๆ หรือผู้ที่มาใฝ่หาหลักธรรม เราขอเน้นจุดหนึ่ง หากท่านไม่สามารถปล่อยวางในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ท่านยังพะวงอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ เราจะไม่สามารถทำอะไรเลย ไม่อาจช่วยอะไรท่านได้เลย เพราะอะไร เพราะว่าในจักรวาลของเรามีกฎอยู่ข้อหนึ่ง เรื่องของคนธรรมดาสามัญ กล่าวในแง่ของสายพุทธ ล้วนมีเหตุเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีการเกิดแก่เจ็บตาย เป็นมนุษย์ก็จะอยู่ในสภาพเช่นนี้ เนื่องจากผู้ที่ทำความชั่วไว้แต่กาลก่อน ก่อเกิดเป็นกรรมจึงทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บหรือทุกข์ภัย นั่นก็คือการชดใช้กรรมที่สร้างมา เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้ง่ายๆ หากเปลี่ยนแปลงแล้วก็เท่ากับว่าหนี้กรรมที่ติดค้างไม่ต้องคืน ขณะเดียวกัน ก็ไม่สามารถที่จะไปทำตามอำเภอใจ มิฉะนั้นเท่ากับเป็นการสร้างความชั่ว

บางคนคิดว่าการช่วยรักษาโรค ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้ผู้อื่นเป็นการทำความดี แต่ในสายตาของข้าพเจ้า ล้วนมิได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดจริงๆ เพียงแต่เคลื่อนย้ายโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้ปรากฏขึ้นมา หรือเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ได้ขจัดโรคภัยไข้เจ็บออกไป การที่จะขจัดไปได้จริงๆ ก็ต้องลบล้างกรรม หากสามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาด และลบล้างกรรมได้หมดสิ้น ผู้ที่สามารถบรรลุถึงจุดนี้ได้ต้องเป็นบุคคลที่มีระดับไม่ต่ำเลย เขาจะมองเห็นกฎข้อหนึ่ง นั่นก็คือ กฎของคนธรรมดาสามัญเป็นสิ่งที่ทำลายกันง่ายๆ ไม่ได้ ในขั้นตอนการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมมักจะทำความดีด้วยจิตเมตตา ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ แต่ก็ไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ หากสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนธรรมดาสามัญให้หายขาดได้จริงๆ ผู้ที่ไม่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเมื่อเดินออกจากที่นี่โดยหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ยังคงทำตัวเป็นคนธรรมดาสามัญ ยังคงไม่สามารถสลัดความโลภ การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นของคนธรรมดาสามัญ จะลบล้างกรรมให้เขาตามใจนึกอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร นี่เป็นสิ่งที่จะยินยอมให้ไม่ได้เด็ดขาด

แล้วทำไมจึงทำให้กับผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้เล่า เพราะว่าผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเป็นบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เขาต้องการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นประกายความคิดนี้ จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งนัก ในพุทธศาสนากล่าวถึงจิตพุทธ หากจิตพุทธปรากฏออกมา ผู้บรรลุธรรมก็จะสามารถช่วยเขาได้ ในที่นี้หมายถึงอะไร หากจะให้ข้าพเจ้าอธิบาย เพราะข้าพเจ้ากำลังเผยแพร่พลัง(กง)ในระดับชั้นสูง ซึ่งเกี่ยวโยงถึงกฎในระดับสูง เกี่ยวโยงถึงปัญหาที่ใหญ่มาก ในจักรวาลเรานี้ เรามองชีวิตของมนุษย์ มิใช่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ จุดกำเนิดชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์ เกิดขึ้นท่ามกลางจักรวาล เพราะว่าในจักรวาลนี้มีสสารต่างๆ มากมายที่สามารถก่อกำเนิดชีวิต สสารเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวไปมาจนก่อกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้น นั่นก็คือ จุดกำเนิดชีวิตของมนุษย์มาจากจักรวาล มิติจักรวาลโดยแท้จริงแล้วเป็นสิ่งดีงาม มีคุณสมบัติพิเศษ ความจริง ความเมตตา และความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) คนเราเกิดมาก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับจักรวาล แต่เมื่อชีวิตกำเนิดขึ้นมามากๆ ก็ได้รวมตัวเป็นหมู่คณะสัมพันธ์กันอยู่ในสังคม ในสังคมมนุษย์บางคนเกิดมีความเห็นแก่ตัวขึ้น จึงค่อยๆ ตกจากระดับชั้นของพวกเขา เมื่อทำตัวเลวลงอีกก็ตกลงมาอีก ตกต่ำลงมาทีละชั้น จนท้ายสุดลงมาอยู่ในระดับชั้นของคนธรรมดาสามัญ

สังคมมนุษย์ล้วนอยู่ในระดับชั้นเดียวกัน เมื่อตกต่ำลงมาถึงชั้นนี้แล้ว มองในแง่ของความสามารถพิเศษ หรือมองในแง่ของผู้บรรลุธรรมชั้นสูงแล้ว ชีวิตเหล่านี้สมควรที่จะทำลายทิ้งไป แต่ด้วยเมตตาธรรม ผู้บรรลุธรรมทั้งหลายจึงให้โอกาสพวกเขาอีกครั้ง ก่อกำเนิดเป็นสภาพแวดล้อมที่พิเศษ และมิติที่พิเศษนี้ ชีวิตที่ก่อกำเนิดในมิตินี้จะแตกต่างจากชีวิตที่อยู่ในมิติอื่นๆ ของจักรวาล ชีวิตที่อยู่ในมิตินี้จะมองไม่เห็นชีวิตในมิติอื่น มองไม่เห็นความจริงของจักรวาล เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เท่ากับได้ตกอยู่ในวังวน การคิดจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หลุดพ้นความทุกข์ ชำระกรรม คนเหล่านี้ก็ต้องหันหน้าไปบำเพ็ญปฏิบัติธรรม กลับไปสู่สภาพเดิมที่แท้จริง การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในแขนงต่างๆ ล้วนเป็นไปในแนวเดียวกัน คนต้องกลับสู่สภาพเดิมที่แท้จริง จึงจะเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคน เพราะฉะนั้นเมื่อคนๆ นี้มีความคิดที่จะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมแล้ว ก็หมายความว่าบุคคลนี้มีจิตพุทธปรากฏออกมา ความคิดที่ก่อเกิดขึ้นนี้จึงล้ำค่ายิ่งนัก เพราะว่าเขาผู้นี้มีความคิดที่จะกลับไปสู่สภาพเดิมที่แท้จริง ต้องการจะกระโดดออกจากระดับชั้นของคนธรรมดาสามัญ

พวกเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังคำพูดที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ว่า จิตพุทธส่องรัศมีเมื่อใด กระเทือนไปทั่วทศทิศ ใครพบเห็นก็จะช่วยเขา ช่วยเหลือเขาโดยไม่มีเงื่อนไข สายพุทธช่วยคนโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีสิ่งตอบแทน สามารถช่วยเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพราะฉะนั้นเราสามารถช่วยผู้ฝึกทำอะไรต่ออะไรได้มากมาย การเป็นคนธรรมดาสามัญ ต้องการเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญ คิดจะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นไปไม่ได้ บางคนคิดว่า ขอให้ฉันหายป่วยก่อน ฉันจึงจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรม การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ คิดจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ก็ควรลงมือบำเพ็ญปฏิบัติ แต่การที่ร่างกายยังมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน บางคนสื่อสัญญาณ(ซิ่นซี)ในร่างกายยุ่งเหยิง บางคนไม่เคยฝึกพลัง(กง)มาเลย บางคนฝึกพลัง(กง)มาหลายสิบปี ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในระดับลมปราณ(ชี่) ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญคืบหน้าไปได้

จะทำอย่างไรดี เราจะต้องชำระร่างกายของเขา ให้เขาสามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไปสู่ระดับชั้นสูงยิ่งขึ้น การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในชั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนที่จะต้องชำระร่างกายของท่านให้สะอาดหมดจด สิ่งที่ไม่ดีไม่งามในความคิดทั้งหมด สนามของกรรมรอบๆ ร่างกายและมูลเหตุที่ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง จะต้องถูกชำระออกไปให้หมด หากไม่ชำระสะสาง การนำเอาสภาพร่างกายที่ขุ่นหมองดำมืดและความคิดที่สกปรก จะบรรลุระดับชั้นสูงในการบำเพ็ญปฏิบัติได้อย่างไร ในที่นี้เราไม่ฝึกลมปราณ(ชี่) สิ่งที่อยู่ในระดับพื้นฐานเหล่านี้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปฝึกกัน เราจะผลักท่านขึ้นไปสู่สภาพร่างกายที่ไร้โรคภัยไข้เจ็บรบกวน ขณะเดียวกัน เราจะใส่สิ่งต่างๆ ที่สำเร็จรูปสำหรับวางรากฐานในระดับพื้นฐานแก่ท่าน เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราก็จะฝึกพลัง(กง)ในระดับสูงได้เลย

พูดตามหลักการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมทั่วๆ ไป พลังลมปราณ(ชี่กง)หากจะแบ่ง สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น แต่การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริง (ไม่นับการฝึกลมปราณ) แบ่งเป็น 2 ระดับใหญ่ ระดับแรก เป็นการบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมในภพ อีกระดับหนึ่งเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมนอกภพ อันว่าหลักธรรมในภพกับหลักธรรมนอกภพ ต่างจากนอกภพ ในภพ ของทางวัด นั่นคือสิ่งที่เป็นทฤษฎีของเราคือการบำเพ็ญปฏิบัติร่างกายคนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เป็นการเปลี่ยนแปลงในสองระดับชั้นใหญ่ เพราะว่าในขั้นตอนการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในภพ ร่างกายของคนเรามีการชำระอยู่ตลอดเวลา ชำระอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราดำเนินไปจนถึงรูปแบบของหลักธรรมสูงสุดในภพ ร่างกายจะถูกทดแทนด้วยสสารพลังงานสูง ส่วนการบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมนอกภพ โดยหลักก็คือการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในร่างพระพุทธ ร่างกายที่ประกอบขึ้นจากสสารพลังงานสูง จะบังเกิดความสามารถพิเศษขึ้นมาใหม่ เราหมายถึงระดับชั้นใหญ่ 2 ชั้นนี้

เมื่อพูดถึงบุญวาสนา พวกเราที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าสามารถทำสิ่งนี้ให้พวกท่านได้ ขณะนี้ไม่ว่าจะมีสองพันกว่าคน หลายพันคนหรือมากกว่านั้น เป็นหมื่นคน ข้าพเจ้าก็สามารถทำได้ นั่นก็คือไม่จำเป็นต้องให้ท่านฝึกในระดับพื้นฐาน หลังจากชำระร่างกายให้ท่านแล้ว ก็จะผลักดันให้ท่านเดินไปข้างหน้า แล้วข้าพเจ้าจะใส่ระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบำเพ็ญปฏิบัติแก่ท่าน ท่านก็จะสามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในระดับสูงต่อไปทันที แต่จะทำให้กับผู้ที่ตั้งใจจะมาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจริงเท่านั้น มิได้หมายความว่าท่านนั่งอยู่ ณ ที่นี้ ท่านก็คือผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่างแท้จริง เราก็จะสามารถให้ได้ ไม่เฉพาะแต่สิ่งเหล่านี้ ต่อไปพวกท่านก็จะเข้าใจ ว่าข้าพเจ้าได้ให้อะไรท่านบ้าง ณ ที่นี้เราจะไม่พูดถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่เราจะพูดถึงการปรับร่างกายของท่านผู้ฝึกทั้งหมด ให้ท่านสามารถฝึกพลัง(กง) ท่านนำร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บมา ท่านก็ไม่มีทางฝึกให้เกิดพลัง(กง)ได้สำเร็จ เพราะฉะนั้นท่านก็อย่าได้ขอให้ข้าพเจ้าช่วยรักษาโรค ข้าพเจ้าไม่ทำในสิ่งเหล่านี้ วัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้าออกมา ก็เพื่อที่จะช่วยนำพาคนไปสู่ระดับชั้นสูง นำพาคนไปสู่ระดับชั้นสูงอย่างแท้จริง

อ่านต่อ หน้า1  หน้า2  หน้า3  หน้า4  หน้า5  หน้า6  หน้า7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com