Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ

จุดเด่นของพลัง(กง)

ธรรมจักรพุทธธรรม (ฝ่าหลุนฝอฝ่า) คือการฝึกบำเพ็ญ ธรรมชั้นสูงของสายพุทธ โดยการหล่อหลอมจิตใจและร่างกายของผู้ฝึก บำเพ็ญให้เข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลอันมี ความจริง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซั่น เหยิ่น) เป็นรากฐาน มีคุณสมบัติพิเศษสูงสุดของ จักรวาลเป็นเครื่องชี้นำ และฝึกบำเพ็ญตามหลักการผันแปรของจักรวาล สิ่งที่พวกเราบำเพ็ญนั้นคือ หลักธรรมใหญ่ หลักเต๋าใหญ่ (ต้าฝ่า ต้าเต้า)

ธรรมจักรพุทธธรรม (ฝ่าหลุนฝอฝ่า) เน้นการบำเพ็ญจิตมนุษย์ ให้ผู้ฝึกเข้าใจถึงการบำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)คือ หัวใจหลักของการเกิดพลัง(กง) ระดับจิต(ซินซิ่ง)สูงเพียงใด พลัง(กง)สูงเพียงนั้น อันเป็นสัจธรรม สมบูรณ์ของจักรวาล จิต(ซินซิ่ง)นั้นครอบคลุมถึงการแปรผันระหว่าง กุศล (กุศลคือสสารสีขาวชนิดหนึ่ง) และกรรม (กรรมคือสสารสีดำ ชนิดหนึ่ง) รวมทั้งการสละกิเลสต่างๆ ของคนธรรมดาสามัญ การยึดติด ต่อสิ่งใดๆ ความสามารถอดทนต่อความทุกข์ต่างๆ นาๆ ยังครอบคลุมถึง การฝึกฝนในด้านต่างๆ อันจำเป็นต่อการบำเพ็ญเพื่อให้ บรรลุระดับ ชั้นที่สูงขึ้น

ธรรมจักรพุทธธรรม (ฝ่าหลุนฝอฝ่า) มีส่วนของการบำเพ็ญ ชีวิตรวมอยู่ด้วย จึงต้องฝึกกระบวนท่าการเคลื่อนไหวของหลักธรรม ใหญ่แห่งความสำเร็จ ในหลักธรรมใหญ่ของสายพุทธชั้นสูง กระบวนท่า การเคลื่อนไหวในด้านหนึ่งคือ การอาศัยแรงพลัง(กงลี่)อันแรงกล้ามา เสริมสร้างความสามารถ และกลไกบังคับ(จีจื้อ)ในร่างกายให้แข็งแกร่ง เพื่อบรรลุถึงขั้นหลักธรรมฝึกคน อีกด้านหนึ่งภายในร่างกายยังจะต้อง แปรผันและกำเนิดสิ่งมีชีวิตออกมาอีกมากมาย การบำเพ็ญในระดับ ชั้นสูง ร่างกายจะกำเนิดกายทิพย์(หยวนอิง) ก็คือร่างพุทธและ แปรผันศาสตร์ต่างๆ ออกมาอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องผ่านการฝึก กระบวนท่าการเคลื่อนไหวทางมือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่ความ สำเร็จ ความผสมผสานกลมกลืนในหลักธรรมใหญ่ จึงเป็นหลักบำเพ็ญ ปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมการฝึกบำเพ็ญจิตและชีวิตเข้าไว้ ด้วยกัน เรียกว่า หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ จึงต้องฝึกบำเพ็ญจิตและ ฝึกกระบวนท่าการเคลื่อนไหว กล่าวคือบำเพ็ญจิตอันดับแรก กระบวนท่า การเคลื่อนไหวอันดับรอง ไม่บำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)เพียงฝึกกระบวนท่า การเคลื่อนไหว พลัง(กง) ก็จะไม่พอกพูน บำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง) โดยไม่ฝึกหลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ แรงพลัง(กงลี่) จะถูกปิดกั้น ร่างแท้(เปิ๋นถี่)จะไม่เปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ผู้มีบุญวาสนาและผู้ฝึกบำเพ็ญมานานปี แต่พลัง(กง)ไม่ เพิ่มพูน สามารถบรรลุหลักธรรม สามารถฝึกบำเพ็ญในระดับชั้นสูง ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อช่วยเสริมสร้างแรงพลัง(กงลี่) ให้เพิ่มสูงขึ้นได้อย่าง รวดเร็วจวบจนบรรลุความสำเร็จ ข้าพเจ้าจึงได้นำเอาหลักธรรมใหญ่ ของการบำเพ็ญพุทธ ซึ่งข้าพเจ้าได้บรรลุรู้แจ้งมาแต่อดีตกาลออกมา ถ่ายทอด หลักธรรมนี้เป็นหลักธรรมของความประสานกลมกลืน สติปัญญาแจ่มชัด กระบวนท่าการเคลื่อนไหวเรียบง่ายไม่สับสน หลักธรรมใหญ่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

ธรรมจักรพุทธธรรม (ฝ่าหลุนฝอฝ่า) มีธรรมจักร(ฝ่าหลุน) เป็นจุดศูนย์รวม ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)เป็นสสารพลังงานสูง มีจิตวิญญาณ และจะหมุนอยู่ตลอดเวลา โดยข้าพเจ้าจะใส่ให้แก่ผู้ฝึกบำเพ็ญที่ท้องน้อย ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)จะหมุนอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีหยุด (ผู้บำเพ็ญจริง ไม่ว่าจะอ่านหนังสือ ดูวิดีโอเทป หรือฟังเทปการบรรยายธรรมของ ข้าพเจ้า หรือฝึกกระบวนท่าการเคลื่อนไหวตามผู้ฝึกหลักธรรมใหญ่ก็จะ ได้รับธรรมจักร(ฝ่าหลุน)เช่นกัน) ซึ่งจะช่วยผู้ฝึกบำเพ็ญโดยอัตโนมัติ กล่าวคือแม้ผู้ฝึกบำเพ็ญจะมิได้บำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ธรรมจักร (ฝ่าหลุน)ก็ไม่หยุดยั้งที่จะฝึกท่าน จึงเป็นหลักบำเพ็ญปฏิบัติธรรมหนึ่ง เดียวที่สามารถบรรลุถึงขั้น “ หลักธรรมฝึกคน ” ในบรรดาหลักธรรมที่มี เผยแพร่อยู่ในโลกทุกวันนี้

การหมุนของธรรมจักร(ฝ่าหลุน) มีคุณสมบัติพิเศษเช่นเดียวกับ คุณสมบัติของจักรวาล เพราะธรรมจักร(ฝ่าหลุน)คือการย่อส่วนจักรวาล ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ของสายพุทธ อิน-หยางของสายเต๋า สรรพสิ่งในทั่ว ทศทิศล้วนมีสะท้อนอยู่ในธรรมจักร(ฝ่าหลุน) เวลาที่ธรรมจักร(ฝ่าหลุน) หมุนตามเข็มนาฬิกา เป็นการช่วยผู้ฝึกดูดซับพลังงานทั้งมวลจากจักรวาล และแปรเปลี่ยนเป็นพลัง(กง) เวลาที่ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)หมุนทวนเข็ม นาฬิกาเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น โดยจะปล่อยพลังงานออกสู่ภายนอกเพื่อ ช่วยเหลือสรรพสัตว์ ช่วยปรับแก้สภาพผิดปกติทั้งมวล ผู้อยู่ใกล้ผู้ฝึก บำเพ็ญจะได้อานิสงส์

หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) จะช่วยผู้ฝึกบำเพ็ญ หล่อหลอมตัวเอง ให้เข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล ความจริง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซั่น เหยิ่น) จึงแตกต่างจาก หลักธรรมทั่วไปโดยแก่นแท้ จุดเด่นหลักๆ 8 ประการของ หลักธรรม ใหญ่ธรรมจักร (ฝ่าหลุนต้าฝ่า) มีดังนี้

1. ฝึกบำเพ็ญธรรมจักร(ฝ่าหลุน) ไม่ฝึกตาน ไม่ก่อเกิดตาน

ธรรมจักร(ฝ่าหลุน) มีคุณสมบัติพิเศษ เช่นเดียวกับจักรวาล เป็นสสารพลังงานสูงที่หมุน และมีจิตวิญญาณ โดยจะหมุนอยู่ตลอดเวลา ณ บริเวณท้องน้อยของผู้ฝึกบำเพ็ญ เพื่อทำการดูดซับพลังงานทั้งมวลจาก จักรวาลและแปรเปลี่ยนเป็นพลัง (กง) ดังนั้นฝึกบำเพ็ญหลักธรรมใหญ่ ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) พลัง(กง)จะก่อเกิดและเปิดพลัง(กง)ได้อย่าง รวดเร็ว ธรรมจักร(ฝ่าหลุน) เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกบำเพ็ญมานานนับพันปีคิด อยากจะได้แต่ไม่ได้ หลักพลัง(กง)อื่นๆ ที่มีถ่ายทอดอยู่ในสังคมปัจจุบัน ล้วนอยู่ในสายของการฝึกตาน เพื่อให้ก่อเกิดตานทั้งสิ้น เรียกว่า ตานเต้าชี่กง สำหรับผู้ฝึกบำเพ็ญตานเต้าชี่กง คิดจะเปิดพลัง(กง) เปิดการรับรู้(ไคอู้) ภายในช่วงชีวิตที่มีอยู่ เป็นเรื่องที่ลำบากอย่างยิ่ง

2. แม้คนไม่ได้ฝึกพลัง(กง)อยู่ ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ก็จะฝึกคน

ทุกวันผู้ฝึกบำเพ็ญต้องทำงาน เล่าเรียน รับประทานอาหาร นอนหลับและอื่นๆ จึงไม่สามารถจะฝึกพลัง(กง)อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)จะไม่หยุดหมุน จะช่วยผู้ฝึกบำเพ็ญฝึกพลัง(กง)อยู่ ตลอด 24 ชั่วโมง จึงก่อเกิดเป็นรูปแบบของคนไม่ได้ฝึกพลัง(กง)อยู่ ตลอดเวลา แต่ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ก็ไม่หยุดที่จะฝึกคน พูดโดยสรุปว่า แม้คนไม่ได้ฝึกพลัง(กง)อยู่ หลักธรรมก็ฝึกคน

ในบรรดาหลักพลัง(กง)ต่างๆ ที่ถ่ายทอดออกมาในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่มีผู้ใดสามารถแก้ปัญหา ความขัดแย้งในเรื่อง เวลาทำงานกับเวลาฝึกพลัง(กง) ให้แก่ผู้ฝึกบำเพ็ญ ได้ มีเพียงหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) เท่านั้นที่สามารถแก้ ปัญหานี้ได้ จึงเป็นหลักบำเพ็ญพลัง(กง)หนึ่งเดียว ที่สามารถบรรลุถึง ขั้นหลักธรรมฝึกคน

3. ฝึกบำเพ็ญจิตสำนึกหลัก ตัวเองได้พลัง(กง)

หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) เน้นการฝึกบำเพ็ญจิต หลักโดยตรง ให้ผู้ฝึกบำเพ็ญฝึกบำเพ็ญจิตของตัวเอง ด้วยความกระจ่าง แจ้ง ปล่อยวางความยึดติดทั้งมวลเพื่อยกระดับ จิต(ซินซิ่ง)ของตัวเอง ให้สูงขึ้น ในขณะฝึกพลัง(กง)ตามหลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ ผู้ฝึก จะเข้าสู่ภวังค์ หรือไม่รู้สึกตัวไม่ได้ จิตสำนึกหลักต้องคอยควบคุมการฝึก พลัง(กง)ของตัวเองอยู่ตลอดเวลา พลัง(กง)ที่ฝึกออกมา จะก่อเกิดในร่าง กายตัวเอง ตัวเองได้พลัง(กง) ตัวเองสามารถนำพลัง(กง)ติดตัวไปได้ คุณค่าของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) อยู่ตรงที่ตัวเองได้ พลัง(กง)

เป็นเวลานานนับหมื่นนับแสนปีมา หลักพลัง(กง)ที่เผยแพร่อยู่ ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ล้วนแต่เป็นการฝึกจิตสำนึกรอง โดยร่างกายคน และจิตสำนึกหลักเป็นเพียงพาหะ เมื่อบรรลุความสำเร็จจิตสำนึกรองก็ จะยกระดับชั้นและนำเอาพลัง(กง)ติดตัวจากไป จิตสำนึกหลักและร่างแท้ (เปิ๋นถี่)ของผู้ฝึกบำเพ็ญจะไม่ได้อะไร แม้บำเพ็ญมาชั่วชีวิตพลัง(กง)ก็ สูญสิ้น แน่นอนในเวลาที่ จิตสำนึกหลักฝึกบำเพ็ญ จิตสำนึกรองก็จะได้ พลัง(กง)ส่วนหนึ่งด้วย และจะพลอยยกระดับขึ้นไปด้วยโดยอัตโนมัติ

4. บำเพ็ญทั้งจิตและชีวิต

การบำเพ็ญจิต ตามหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) หมายถึงการบำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง) เน้นการบำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)เป็นอันดับแรก เชื่อมั่นว่าจิต(ซินซิ่ง)คือ หัวใจหลักของการเพิ่มพลัง(กง) กล่าวคือ ระดับชั้นของพลัง(กง) มิได้กำหนดด้วยการฝึก แต่ด้วยการบำเพ็ญจิต (ซินซิ่ง) จิต(ซินซิ่ง)สูงเพียงใดพลัง(กง)ก็สูงเพียงนั้น จิต(ซินซิ่ง) ตามที่กล่าวในหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) ครอบคลุมความ หมายในหลายๆ ด้านรวมทั้งกุศลซึ่งมีความหมายกว้าง และลึกซึ้ง มากกว่าคุณธรรม

การบำเพ็ญชีวิตของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร (ฝ่าหลุนต้าฝ่า) หมายถึงการมีชีวิตยืนยาว เปลี่ยนแปลงร่างแท้(เปิ๋นถี่)ผ่านการฝึกพลัง (กง) ไม่ละทิ้งร่างแท้(เปิ๋นถี่) จิตสำนึกหลักประสานเป็นหนึ่งเดียวกับ ร่างกาย บำเพ็ญสำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ บำเพ็ญชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของโมเลกุลในร่างกายคนจากรากเหง้า องค์ประกอบของ เซลล์ถูกทดแทนด้วยสสารพลังงานสูง เป็นร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วย สสารของมิติอื่น คนๆนี้ก็จะคงความหนุ่มแน่นตลอดไป แก้ไขปัญหา จากรากเหง้า หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) จึงเป็นหลักบำเพ็ญ จิตและชีวิตที่แท้จริง

5. กระบวนท่าการเคลื่อนไหว 5 ชุด เรียบและง่ายแก่การฝึก

หลักธรรมใหญ่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน พิจารณาจากมหภาคพลัง (กง) ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) มีกระบวนท่าการ เคลื่อนไหวน้อย แต่สิ่งที่ได้จากการฝึกนั้น สมบูรณ์ครบถ้วน ควบคุมร่างกายทุกส่วนและสิ่งต่างๆ ที่จะต้องฝึกบำเพ็ญออกมา ผู้ฝึกบำเพ็ญจะได้รับ การสอนกระบวนท่าพลัง(กง)ทั้ง 5 ชุด ตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนต่างๆ ในร่างกายของผู้ฝึกบำเพ็ญ จุดที่พลังงานไหลเวียนไม่สะดวก จะถูกทะลวงให้ เปิดออกในทันที เพื่อดูดซับพลังงานจำนวน มหาศาลจากจักรวาล และ ถ่ายเทเอาของเสียออกจากร่างกายภายใน ระยะเวลาอันสั้น ชำระร่างกาย ยกระดับชั้น เพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์ เข้าสู่สภาวะร่างขาวผ่อง พลัง(กง) 5 ชุดนี้ เหนือกว่าวิชาทั่วไป ซึ่งเน้นการเดินลมปราณทางชีพจรหรือโจวเทียน (วงจรสวรรค์)ใหญ่และ เล็ก อีกทั้งเป็นหลักบำเพ็ญธรรมที่ให้ความสะดวก แก่ผู้ฝึกบำเพ็ญมาก ที่สุด ได้ผลเร็วที่สุด ดีที่สุด และก็ยากที่สุด

6. ปล่อยจิตให้ว่าง ไม่ออกนอกลู่นอกทาง พลัง(กง)ก่อเกิดเร็วไว

การฝึกบำเพ็ญหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร (ฝ่าหลุนต้าฝ่า) ต้อง ปล่อยจิตให้ว่าง ไม่คิดสิ่งใด ไม่คล้อยตามความคิด ดังนั้นการฝึกบำเพ็ญ หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) จึงปลอดภัย ไม่ออกนอกลู่ นอกทาง ธรรมจักร(ฝ่าหลุน) ก็จะคอยคุ้มครองไม่ให้ผู้ฝึกบำเพ็ญออก นอกลู่นอกทาง ไม่ถูกรบกวนโดยผู้ที่มีจิต(ซินซิ่ง)ต่ำ อีกทั้งจะช่วยปรับ แก้สภาพความผิดปกติทั้งปวง

ผู้ฝึกบำเพ็ญ ฝึกอยู่ในระดับชั้นที่สูงมาก ขอเพียงสามารถอดทน ในทุกข์แห่งทุกข์ สามารถอดกลั้นในเรื่องที่ยากแก่การอดกลั้น สามารถ ควบคุมจิต(ซินซิ่ง) แน่วแน่บำเพ็ญจริงในวิชาเดียว ภายในไม่กี่ปี ก็จะสามารถบรรลุถึงระดับ “ ซัน ฮวา จวี่ ติ่ง ” ซึ่งเป็นระดับชั้นสูงสุด ของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในภพ

7. ฝึกพลัง(กง)ไม่คำนึงเรื่องสถานที่ เวลา ตำแหน่งทิศ และไม่เน้น การเก็บพลัง(กง)

ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)คือการย่อส่วนจักรวาล จักรวาลมีการโคจร ดาวทุกดวงในระบบทางช้างเผือกมีการโคจร โลกหมุนรอบตัวเอง ไม่มีการแบ่งทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศเหนือ ผู้ฝึกบำเพ็ญ หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) ฝึกบำเพ็ญตามคุณสมบัติพิเศษ ของจักรวาล และตามหลักการแปรผันของจักรวาล ดังนั้นไม่ว่าจะ หันหน้าไปทางทิศใด ก็เท่ากับหันไปทั่วทุกทิศ เนื่องจากธรรมจักร (ฝ่าหลุน)หมุนอยู่ตลอดเวลา ไม่มีทรรศนะด้านเวลาจึงสามารถฝึกได้ ทุกเวลา และเพราะว่าธรรมจักร(ฝ่าหลุน)จะหมุนไม่หยุด ผู้ฝึกบำเพ็ญก็ ไม่สามารถจะหยุดการหมุนของธรรมจักร(ฝ่าหลุน) จึงไม่มีความคิดเรื่อง การเก็บพลัง(กง) มีแต่การเก็บท่า ไม่เก็บพลัง(กง)

8. มีธรรมกายของข้าพเจ้าคอยคุ้มครอง ไม่ถูกมารรบกวน

การที่คนธรรมดาสามัญคนหนึ่ง ได้รับสิ่งที่อยู่ในระดับชั้นสูง อย่างกระทันหันเป็นเรื่องที่อันตราย ชีวิตจะถูกคุกคามในทันที ผู้ฝึก บำเพ็ญหลังจากได้รับการถ่ายทอด หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร (ฝ่าหลุนต้าฝ่า) จากข้าพเจ้าแล้ว ฝึกบำเพ็ญอย่างจริงจัง ก็จะมีธรรมกาย ของข้าพเจ้าคอยคุ้มครอง ขอเพียงท่านยึดมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่าง แน่วแน่ ธรรมกายก็จะคอยคุ้มครอง จวบจนท่านบรรลุความสำเร็จ หากท่านละทิ้งการบำเพ็ญปฏิบัติกลางคัน ธรรมกายของข้าพเจ้าก็จะจาก ไปโดยอัตโนมัติ

มีคนจำนวนมากไม่กล้าถ่ายทอดหลักธรรมชั้นสูง เพราะพวกเขา ไม่สามารถรับผิดชอบต่อภาระนี้ สวรรค์ก็ไม่อนุญาต หลักใหญ่ธรรมจักร (ฝ่าหลุนต้าฝ่า)เป็นหลักธรรมสายหลัก ขอเพียงผู้ฝึกบำเพ็ญควบคุมจิต (ซินซิ่ง)ตามข้อกำหนดในหลักธรรมใหญ่ ขจัดจิตยึดติด ละวาง การแสวงหาอันไม่ถูกต้องต่อสิ่งใดๆ ในระหว่างการบำเพ็ญปฏิบัติ ธรรมะย่อมชนะอธรรม สิ่งชั่วร้ายย่อมพ่ายแพ้ต่อท่าน ผู้ที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการยกระดับของท่าน ล้วนไม่กล้ารบกวนท่าน จึงพูดได้ว่า หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)นั้น แตกต่างทางทฤษฎีโดย สิ้นเชิงกับหลักการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมทั่วไป ที่ตกทอดมาแต่โบราณ แตกต่างจากหลักการฝึกตานของแต่ละสาย แต่ละสำนัก

หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) แบ่งการบำเพ็ญปฏิบัติ ธรรมออกเป็นหลักธรรมในภพ และหลักธรรมนอกภพ ในแต่ละภพยัง แบ่งเป็นหลายระดับชั้น การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม มีจุดเริ่มต้น ณ ระดับที่ สูงมาก เพื่อเปิดทางสะดวกให้แก่ผู้ฝึกบำเพ็ญ และผู้ฝึกบำเพ็ญมานานปี แต่พลัง(กง)ไม่พอกพูน เมื่อแรงพลังและจิต(ซินซิ่ง) ของผู้ฝึกบำเพ็ญ บรรลุถึงระดับชั้นที่กำหนด ผู้ฝึกบำเพ็ญจะบรรลุสู่ร่างวชิรอันไม่เสื่อม สลายในภพ พลัง(กง)เปิด การรับรู้เปิด(ไคอู้) และ บรรลุระดับชั้นสูง อย่างบริบูรณ์ ผู้มีปณิธานยิ่งใหญ่เรียนรู้หลักธรรมสายหลัก ได้มรรคผล ยกระดับจิต(ซินซิ่ง) สละความยึดติด จึงจะบรรลุความสำเร็จ

หลี่ หงจื้อ

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com