Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>> จ้วนฝ่าหลุน

ธรรมจักรพุทธธรรม หลักธรรมใหญ่แห่งความสำเร็จ

ภาคผนวก

ข้อกำหนดสำหรับศูนย์ช่วยฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า

1. ศูนย์ช่วยฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในแต่ละท้องที่นั้น จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ ช่วยฝึกสอนการบำเพ็ญปฏิบัติ ให้แก่คนทั่วไปโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ ดำเนินงานในรูปขององค์กรธุรกิจ หรือบริหารงาน ในลักษณะขององค์กร โดยเด็ดขาด ศูนย์ช่วยฝึกต้องไม่คงไว้ซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ไม่ดำเนิน กิจกรรมรักษาโรคแก่ผู้คน บริหารงานในแบบอิสระ

2. หัวหน้าศูนย์ช่วยฝึกวิชาฝ่าหลุนต้าฝ่าและคนทำงาน ต้องเป็น ผู้ฝึกบำเพ็ญจริง ของฝ่าหลุนต้าฝ่า

3. การเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่า ต้องปฏิบัติตามแนวคิดหลัก และเนื้อหาของหลักธรรมใหญ่ อย่าได้นำความคิดส่วนตัวหรือนำวิชาอื่น มาปะปนกับงานเผยแพร่หลักธรรมใหญ่ และไม่ชักนำผู้ฝึกให้หลงเข้าไป ในความคิดที่ไม่ถูกต้อง

4. ศูนย์ช่วยฝึกทุกแห่ง ต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามกฎหมาย ของประเทศ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง การยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ของผู้ฝึก คือธาตุแท้ของการบำเพ็ญธรรม

5. ศูนย์ช่วยฝึกทุกแห่ง ถ้ามีความพร้อมควรติดต่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของ การบำเพ็ญธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฝึก ทุกคนพัฒนาตนในทุกด้าน ต้องไม่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย การช่วยเหลือคน ไม่มีแบ่งแยกท้องที่ หรือเชื้อชาติ ให้แสดงออกซึ่งจิต(ซินซิ่ง)ของ ศิษย์ผู้บำเพ็ญจริง ในทุกๆ ด้าน ผู้บำเพ็ญหลักธรรมใหญ่ก็คือ ศิษย์ในสำนักเดียวกัน

6. ให้แน่วแน่ในการต่อต้านพฤติกรรมใดๆ ที่จะบ่อนทำลาย นัยสำคัญของหลักธรรมใหญ่ ไม่ให้ศิษย์คนใดนำเอาความรู้สึกที่ได้เห็น ได้ยิน เข้าใจ ในระดับชั้นต่ำมาพูด เป็นนัยสำคัญของฝ่าหลุนต้าฝ่า นำมาเป็นหลักธรรมในการถ่ายทอด รวมถึงการแนะนำให้ทำบุญกุศล เพราะไม่ใช่หลักธรรม แต่เป็นคำแนะนำให้คนธรรมดาสามัญ ทำความดี และไม่มีพลังธรรมในการช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้น การกระทำที่พูดถึง หลักธรรมโดยใช้ความรู้สึกของตน ถือเป็นการบ่อนทำลายหลักธรรม อย่างร้ายแรง เมื่ออ้างอิงคำพูดของข้าพเจ้าขึ้นมาให้พูดว่า “ อาจารย์ หลี่ หงจื้อ พูดว่า....” เป็นต้น

7. ศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ ห้ามมิให้ฝึกหลักพลัง(กง)อื่น (คนเหล่านี้มักจะออกนอกลู่นอกทาง) ผู้ใดไม่ฟังคำเตือน ถ้าเกิดปัญหา ตัวเองต้องรับผิดชอบ ให้บอกศิษย์ทุกคน ในขณะฝึกพลัง(กง) ไม่ให้นึกคิดถึงหลักพลัง(กง)อื่น หรือเคลื่อนไหวทางความคิด เพียงขยับความคิดเท่ากับ ตัวเองแสวงหาวิชานั้น เมื่อปะปนเข้าไปฝึก ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)จะเปลี่ยนรูป และไม่บังเกิดผล

8. ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า ต้องบำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)และ กระบวนท่า การเคลื่อนไหวพร้อมๆ กันไป ผู้ที่ฝึกท่าแต่ละเลยจิต(ซินซิ่ง) ไม่ถือว่าเป็นศิษย์ของฝ่าหลุนต้าฝ่า ดังนั้นการศึกษาและ อ่านหลักธรรมใหญ่ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องบำเพ็ญทุกวัน

ข้อกำหนดสำหรับศิษย์ฝ่าหลุนต้าฝ่า ในการเผยแพร่ หลักธรรมและพลัง(กง)

1. ให้ศิษย์ทุกคนพูดว่า “อาจารย์หลี่ หงจื้อ พูดว่า...” หรือ “อาจารย์หลี่ หงจื้อ เล่าว่า...” ขณะเผยแพร่วิชาฝ่าหลุนต้าฝ่า ห้ามมิให้ ผู้ใดใช้ความรู้สึกของตน สิ่งที่ตนได้เห็น และรู้ หรือหลักธรรมของ วิชาอื่น มาเผยแพร่เป็นหลักธรรมใหญ่ของอาจารย์หลี่ หงจื้อ มิเช่นนั้น สิ่งที่ถ่ายทอดก็ไม่ใช่ฝ่าหลุนต้าฝ่า ถือเป็นการบ่อนทำลายฝ่าหลุนต้าฝ่า ทั้งสิ้น

2. ศิษย์ทุกคนสามารถเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่า ด้วยวิธีดังนี้ อ่านหนังสือด้วยกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนหลักธรรมตามคำสอนของ อาจารย์หลี่ หงจื้อ ณ ศูนย์ฝึก ห้ามไม่ให้แสดงธรรมในหอประชุม ตามรูปแบบที่ข้าพเจ้ากระทำ เพราะใครก็ไม่สามารถบรรยาย หลักธรรมใหญ่ได้ และไม่มีใครทราบถึงระดับชั้นของข้าพเจ้า ความคิด และนัยที่แท้จริง ในหลักธรรมที่ข้าพเจ้าพูด

3. เวลาแสดงความคิดเห็นและความเข้าใจต่อหลักธรรมใหญ่ ขณะอ่านหนังสือด้วยกัน ณ ที่ประชุม หรือศูนย์ฝึก ให้พูดว่า “ เป็นความเข้าใจของตนเอง ” ไม่ให้เอาความเข้าใจส่วนตัว ผสมเข้ากับ หลักธรรมใหญ่ ยิ่งกว่านั้น ห้ามนำเอาความเข้าใจส่วนตัวมาใช้เป็น คำพูดของอาจารย์หลี่ หงจื้อ

4. ศิษย์ทุกคน ต้องไม่รับค่าตอบแทน ไม่รับสินน้ำใจ เวลาเผยแพร่หลักธรรม และสอนกระบวนท่าการเคลื่อนไหว ผู้ใดฝ่าฝืน ก็มิใช่ศิษย์ของฝ่าหลุนต้าฝ่า

5. ศิษย์ทุกคนต้องไม่ใช้โอกาส ของการเผยแพร่หลักธรรมใหญ่ หรือใช้ข้ออ้างใดๆ ทำการรักษาโรคให้แก่ผู้ฝึก มิเช่นนั้นก็คือ การบ่อนทำลายหลักธรรมใหญ่

มาตรฐานของผู้ช่วยฝึกสอนฝ่าหลุนต้าฝ่า

1. ผู้ช่วยฝึกสอนต้องมีใจรักฝ่าหลุนต้าฝ่า มีความกระตือรือร้น ที่จะทำงาน และยินดีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น กระตือรือร้นในการ จัดกิจกรรมการฝึกพลัง(กง)แก่ผู้ฝึก

2. ต้องเป็นผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าเพียงวิชาเดียวเท่านั้น ถ้าศึกษา วิชาอื่นให้ถือว่า ได้ละทิ้งการเป็นผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า และขาดคุณสมบัติ ของการเป็นผู้ช่วยฝึกสอนโดยอัตโนมัติ

3. ณ ศูนย์ฝึก ผู้ช่วยฝึกสอนต้องเข้มงวดกับตนเอง และใจกว้าง ผ่อนปรนต่อผู้อื่น ต้องรักษาจิต(ซิงซิ่ง) ช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นมิตร

4. เผยแพร่หลักธรรมใหญ่ จริงใจช่วยฝึกสอนพลัง(กง) ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนงานของศูนย์ใหญ่อย่างกระตือรือร้น

5. ช่วยฝึกสอนพลัง(กง)ด้วยความสมัครใจ ไม่รับค่าตอบแทน ไม่รับสินน้ำใจ ผู้ฝึกพลัง(กง) ไม่แสวงหาชื่อเสียงและผลประโยชน์ แต่ทำเพื่อกุศลคุณูปการ

ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าพึงทราบ

1. ฝ่าหลุนต้าฝ่าเป็นหลักบำเพ็ญปฏิบัติ พลัง(กง)ในสายพุทธ มิให้ผู้ใดแอบอ้าง การฝึกบำเพ็ญฝ่าหลุนต้าฝ่า เพื่อเผยแพร่ศาสนาอื่น

2. ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ ของตน การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ นโยบายของประเทศ ล้วนไม่เป็นที่ยอมรับ ของฝ่าหลุนต้าฝ่า อันประกอบด้วยกุศลคุณูปการ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบ ต่อผลของการกระทำของตน

3. ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า ต้องส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้ฝึก บำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยกัน และช่วยพัฒนา วัฒนธรรมของมนุษยชาติ อย่างเต็มกำลัง

4. ผู้ฝึก ผู้ช่วยฝึกสอน และศิษย์ของฝ่าหลุนต้าฝ่า ต้องไม่รักษาโรคให้ผู้ใด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากผู้ก่อตั้งพลัง(กง)นี้ ผู้ควบคุมดูแล หรือหน่วยงานรับผิดชอบ ห้ามมิให้รับค่าตอบแทน หรือรับสินน้ำใจ จากการรักษาโรคตามอำเภอใจของตน

5. ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า ต้องพัฒนาจิต(ซินซิ่ง)เป็นหลัก ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับ การเมืองของประเทศ และไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับ ความขัดแย้ง และกิจกรรมทางการเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าไม่ใช่ศิษย์ของ ฝ่าหลุนต้าฝ่าอีกต่อไป และต้องรับผิดชอบต่อผลนั้น ด้วยตัวเอง ปณิธานหลักของ ผู้ฝึกบำเพ็ญธรรมคือ รุดหน้าบำเพ็ญจริง บรรลุความสำเร็จสมบูรณ์ในเร็ววัน

หลี่ หงจื้อ

จุดเด่นของพลัง(กง)
สาธิตกระบวนท่าการเคลื่อนไหว
หลักกลไกของการเคลื่อนไหว
ภาคผนวก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com