Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

จ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2

จิตพุทธ

ความคิดอย่างหนึ่งเมื่อก่อตัวขึ้น จะครอบงำตัวท่านตลอดชีวิต มีอิทธิพลต่อความนึกคิดตลอดจนอารมณ์ดีใจ โกรธ เสียใจ และความสุขของคน นี่เป็นสิ่งที่ก่อตัวขึ้นภายหลังคนเกิด นานวันเข้าสิ่งนี้จะหลอมเข้ากับความนึกคิด หลอมเข้ากับสมองที่แท้จริงของตัวเอง และก่อกำเนิดเป็นอุปนิสัยของคนๆ นั้น ความคิดที่ก่อตัวขึ้น จะสร้างอุปสรรคและครอบงำตัวท่านตลอดชีวิต ความคิดของคนโดยมากมักจะเห็นแก่ตัว ตลอดจนความไม่ดีต่างๆ จึงก่อกำเนิดเป็นกรรมแห่งความนึกคิด และแล้วคนก็ถูกกรรมครอบงำ คนมีจิตหลักคอยควบคุมอยู่ แต่ในเวลาที่จิตหลักเกิดเฉื่อยชา และถูกความคิดแทรกเข้าแทนที่ เท่ากับตัวท่านได้ยอมแพ้โดยปราศจากเงื่อนไข ชีวิตจึงถูกสิ่งเหล่านี้ควบคุม

ตัวท่านคือตัวของท่านโดยกำเนิด เขาจะไม่เปลี่ยน แต่คนเรียนรู้เรื่องราวและสิ่งของ ก็มักจะก่อเกิดความคิดขึ้นมาโดยง่าย ความคิดนี้มิใช่ตัวท่าน ถ้าไม่ก่อความคิดใดๆขึ้นมา การพิจารณาปัญหาจะออกมาจากธาตุแท้อันดีงามของตัวเอง เป็นความคิดเห็นของตัวเองโดยแท้จริง พิจารณาเรื่องราวด้วยจิตเมตตา เมื่อท่านเผยตัวเองออกมามากเท่าใด ความนึกคิดของท่านก็จะยิ่งสูง ยิ่งกลับสู่ความจริง ยิ่งมีธาตุแท้อันดีงามที่ท่านมีมาแต่กำเนิด โครงสร้างสสารของร่างกายคน ณ ระดับจุลภาคที่เล็กมากๆ เล็กมากๆ ธาตุแท้ของคนก็ได้ก่อกำหนดขึ้นมาแล้ว สิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง หากขจัดกรอบของความนึกคิดทิ้งไป นิสัย อุปนิสัย คุณสมบัติพิเศษ เอกลักษณ์อันดีงามของคนก็จะเผยออกมาให้เห็นโดยง่าย นั่นคือตัวเองที่แท้จริง

จิตหลักจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะตัวเองได้ก่อเกิดความคิด จิตหลักจะไม่เปลี่ยนแปลงธาตุแท้ของตนเพราะตัวเองได้ก่อเกิดความคิด ความคิดนานาชนิดของคน กรรมทุกประเภท เพียงสามารถกลบ บดบัง ปิดล้อมธาตุแท้ของเขาไม่ให้ปรากฏออกมา แต่ธาตุแท้ของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะกรรมไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากสสารที่ละเอียดอ่อนเช่นนั้น กรรมเป็นสิ่งที่ก่อกำเนิดในสังคมมนุษย์ เป็นสสารในสังคมมนุษย์ ไม่เล็กถึงระดับของจุลภาค ในขณะเขาสร้างชีวิตมนุษย์ขึ้นมา นั่นเป็นสสารที่เล็กมากๆ ดังนั้นกรรมจะแทรกเข้าไปไม่ได้ เพียงแต่ธาตุแท้ของคนถูกกลบไปเท่านั้น ธาตุแท้มีวิธีพิจารณาเรื่องราวและสิ่งของของตัวเอง ถ้าหากสามารถขจัดความคิดที่ก่อตัวขึ้นภายหลังทิ้งไปเสีย และเผยวิธีการพิจารณาด้วยธาตุแท้ของคนออกมา นั่นคือที่ๆท่านจากมา ความคิดที่ก่อเกิดในระยะเริ่มแรกของท่าน ก็คือความคิดเริ่มแรก ณ ที่ๆท่านถูกสร้างขึ้นมา แต่การขจัดจิตสำนึกและความคิดที่เกิดขึ้นภายหลังนั้นยากมาก เพราะนี่ก็คือการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม

หลักธรรม ณ ระดับชั้นแตกต่างกันจะปรากฏให้เห็นแตกต่างกัน ณ ระดับชั้นนี้จะมีปรากฏการณ์ของระดับชั้นนี้ ท่านคือชีวิตที่ถือกำเนิดในระดับชั้นนี้ ท่านจึงต้องสอดคล้องกับความคิดของหลักธรรมในระดับชั้นนี้ เมื่อท่านเผยธาตุแท้จริงของท่านออกมา มาตรฐานการรับรู้ของท่านก็อยู่ตรงนี้ มาตรฐานนั้นก็คือตัวท่าน

กรรมไม่มีมาตรฐานของ เจิน ซั่น เหยิ่น กรรมจะใช้ความคิดที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นเป็นมาตรฐานวัด และพิจารณาเรื่องราวและสิ่งของ ซึ่งอาจทำให้คนๆนั้นกลายเป็นคนประเภทที่คนธรรมดาสามัญเรียกกันว่าคนปลิ้นปล้อน หรือเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว นี่ก็คือในเวลาที่คนบำเพ็ญปฏิบัติมีกรรมแห่งความนึกคิดต่างๆ คอยรบกวน เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม คนถ้าไม่มีกรรมคอยเป็นอุปสรรค บำเพ็ญขึ้นมาก็จะง่ายดายมาก ถ้ากรรมก่อเกิดเมื่อกี่ปีที่แล้วภายใต้สภาพหนึ่งสภาพใด ภายใต้มาตรฐานศีลธรรมในสภาพใดสภาพหนึ่ง กรรมก็จะใช้มาตรฐานเช่นนั้นวัดและพิจารณาเรื่องราวและสิ่งของ ถ้าสิ่งนี้ก่อเกิดขึ้นมามาก คนก็จะถูกมันครอบงำตลอดชีวิต เมื่อความคิดที่เกิดขึ้นเห็นว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว คนก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว ก็จะเห็นว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตัวเขาเองหายไปแล้ว ตัวเขาเองถูกปิดล้อมบดบังโดยสิ้นเชิงด้วยความคิดอันไม่ดีงามของตนเองที่เกิดขึ้นภายหลัง มาตรฐานการวัดความดีความเลวอันแท้จริงของเขาได้สูญหายไป

ความคิดจะก่อเกิดขึ้นในส่วนความนึกคิดในสมองใหญ่ กรรมแห่งความนึกคิดที่เกิดขึ้นโดยความคิดจะก่อตัวเป็นกลุ่มกรรมบนศีรษะของคน ความคิดที่ดีงาม ศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าการเคลื่อนไหวทางความคิดก็คือกรรม อันที่จริงความคิดที่ดีงาม ถ้าวัดด้วยมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น วัดด้วยมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นของ เจิน ซั่น เหยิ่น ความคิดที่ดีงามจะเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

มนุษย์บนโลกล้วนหาตนเองไม่พบ ความคิดที่ว่านี้ไม่เพียงครอบงำคนตลอดชีวิต แต่จะครอบงำคนตลอดไป จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อได้ขจัดมันทิ้งไป ไม่เช่นนั้นมันก็จะครอบงำตลอดไป เมื่อความคิดนี้แรงกล้ามากขึ้นๆ ตัวเขาเองจะสูญหายไปจริงๆ เวลานี้พูดกันว่ากรรมสนองกรรม คนสะสมกรรมกันไว้มากถึงระดับนี้แล้ว ท่านดูคนธรรมดาสามัญเหล่านั้น วันๆเขาไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ อยู่เพื่ออะไร คนแตกต่างกัน รากฐาน(เกินจี)แตกต่างกัน รับรู้(อู้)แตกต่างกัน ก็พูดในหลักการนี้ บางคนรับรู้(อู้)ได้ก็เพราะจิตพุทธของเขาได้เผยออกมา เขายังพอจะมีความหวัง บางคนรับรู้(อู้)ไม่ได้เพราะถูกจิตสำนึกและความคิดที่เกิดขึ้นภายหลังฝังไว้ลึกเกินไป หมดหวังแล้ว

บรรยายธรรม ณ เขาต้าอวี่ซัน
บทเรียนในศาสนาพุทธ
ความตกต่ำของมนุษย์และการปรากฏตัวของผู้สำเร็จธรรม
นักค้นคว้าวิจัยกับการบำเพ็ญปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน
จิตพุทธ
ไม่บำเพ็ญเต๋าแต่อยู่ในทางเต๋า
นิทานเรื่องการสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียว
กรอบอันจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน กับ ความกว้างใหญ่และลึกซึ้งของพระธรรม
หลักธรรมทุกวิธี นำไปสู่ต้นกำเนิดเดียวกัน
ฉันจง (เซน) คือพวกเดินสุดขั้ว
ระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
พุทธ และ เต๋า
ช่วยคนให้หลุดพ้น บรรยายธรรมไม่ทำการแสดง
พระช่วยให้คนหลุดพ้น ไม่ใช่เพื่อคุ้มครอง
ความตกต่ำของมนุษย์ และความคิดอันตราย
คนในยุคธรรมะเสื่อม
บำเพ็ญจริง
ฉลาดปราดเปรื่อง
รับรู้
เหตุใดจึงไม่ประจักษ์
ศึกษาหลักธรรม
ช่วยฝึกสอนอย่างไร
อะไรคือว่างเปล่า
แน่วแน่
บทความศาสนาพุทธคือส่วนที่เล็กที่สุดของพระธรรม
อะไรคือปัญญา
ปลดเกษียณแล้วค่อยฝึก
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com