สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

สิทธิในชีวิตและร่างกาย

         ประชาชนจะได้รับความคุ้มครอง ในชีวิตและร่างกายตามกฏหมาย โดยห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ประกอบด้วย
               มาตรา 31   บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
                                  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มษุยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิต ตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ ด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรม ตามความในวรรคนี้
                                   การจับ คุมขัง ตรวจค้นบุคคล หรือการกระทำใด อันกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพ ตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย
               มาตรา 237  ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งศาล หรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นให้จับได้ โดยไม่มีหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับ การแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาส แจ้งให้ญาติ หรือผู้ถูกจับไว้วางใจทราบ ในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่   ต้องถูกนำตัวไปศาล ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับนำตัวไปถึง ที่ทำการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่า มีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมาย หรือไม่เว้นแต่ มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ
                                    หมายจับ หรือหมายขังบุคคล จะออกได้ต่อเมื่อ
                                     (1) มีหลักฐานตามสมควร ว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำ ความผิดอาญาร้ายแรง
                                           ที่มีอัตราโทษ ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ
                                      (2) มีหลักฐานตามสมควร ว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญา
                                            และมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้นั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิง
                                            กับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นด้วย
               สิทธิเสรีภาพในครอบครัว และความเป็นอยู่ส่วนตัว ประชาชนจะได้รับความคุ้มครอง ในความเป็นอยู่ส่วนตัว มีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน มีสิทธิที่จะเลือกเดินทาง หรือเลือกอยู่อาศัย ที่ใดก็ได้ ในประเทศไทย ตลอดจนสิทธิของบุคคลอื่นๆในครอบครัว ได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย
               มาตรา 34   สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มคอง
                                  การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความหรือภาพ ไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยัง สาธารณชน อันเป็นการละเมิด หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคล ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นส่วนตัว จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธรณชน
               มาตรา 35   บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
                                  บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ในการที่จะอยู่อาศัย และครอบครองเคหสถาน โดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถาน โดยปราศจากความยินยอม ของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถาน จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย
               มาตรา 36   บุคคลย่อมมีเสรีภาพ ในการเดินทาง และมีเสรีภาพในการเลือกถิ่น ที่อยู่อาศัย
ภายในราชอาณาจักร
                                 การจำกัดเสรีภาพ ตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพ ของผู้เยาว์
                                  การเนรเทศบุคคล ผู้มีสัญชาติไทย ออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคล
ผู้มีสัญชาติไทย เข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทำมิได้
               มาตรา 37   บุคคลย่อมมีเสรีภาพ ในการสื่อสารถึงกัน โดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ
การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสาร ที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมถึงการกระทำด้วยประการอื่นใด เพื่อให้ล่วงรู้ถึง
ข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลาย ที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  

การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การรับรองความเสมอภาคของบุคคล
สิทธิในชีวิตและร่างกาย
สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้
สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล
สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลราชการ
สิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์
สิทธิของบุคคลวัยต่างๆ
สิทธิของผู้บริโภค
สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
สิทธิของบุคลากรรัฐ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา
เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน
เสรีภาพทางการเมือง
เสรีภาพของสื่อมวลชน     
ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ
หน้าที่ของชนชาวไทย 
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ