สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล

         ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สิน การสืบทอดมรดก และการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะทำโดยพลการไม่ได้ และจะต้องได้รับการชดใช้ ค่าเสียหายจากการเวนคืนนั้น อย่างเป็นธรรม
               มาตรา 48   สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิ และการจำกัดสิทธิ เช่นว่านี้ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
                                  การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดก ย่อมเป็นไปตาม ที่กฎหมายบัญญัติ
               มาตรา 49   การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตร หรืออุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ ตลอดจนผู้ทรงสิทธิ บรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
                                  การกำหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคา ที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน
                                  กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ต้องระบุวัตถุประสงค์ แห่งการเวนคืน และกำหนด ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้เจ้าของเดิม หรือทายาท
                                  การคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้เจ้าของเดิม หรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืน ค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

» การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

» การรับรองความเสมอภาคของบุคคล

» สิทธิในชีวิตและร่างกาย

» สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล

» สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้

» สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล

» สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

» สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลราชการ

» สิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์

» สิทธิของบุคคลวัยต่างๆ

» สิทธิของผู้บริโภค

» สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

» สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา

» สิทธิของบุคลากรรัฐ

» เสรีภาพในการนับถือศาสนา

» เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน

» เสรีภาพทางการเมือง

» เสรีภาพของสื่อมวลชน

» ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ

» หน้าที่ของชนชาวไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย