สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลราชการ

         ประชาชนมีสิทธิรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นสาธารณะของหนวยงานรัฐ และหน่วยงานอื่นๆ มีสิทธิขอข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินโครงการ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ ตลอดจนมีสิทธิในการทำประชาพิจารณ์
               มาตรา 58    บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะ ในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น จะกระทบต่อความมั่นคง ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครอง ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
               มาตรา 59    บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต หรือการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมใด ที่อาจมีผล ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใด ที่เกี่ยวกับตน หรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ที่กฎหมายบัญญัติ
               มาตรา 60   บุคคลย่อมมีสิทธิ มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏบัติราชการ ทางการปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

» การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

» การรับรองความเสมอภาคของบุคคล

» สิทธิในชีวิตและร่างกาย

» สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล

» สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้

» สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล

» สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

» สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลราชการ

» สิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์

» สิทธิของบุคคลวัยต่างๆ

» สิทธิของผู้บริโภค

» สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

» สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา

» สิทธิของบุคลากรรัฐ

» เสรีภาพในการนับถือศาสนา

» เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน

» เสรีภาพทางการเมือง

» เสรีภาพของสื่อมวลชน

» ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ

» หน้าที่ของชนชาวไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย