สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

         ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
               มาตรา 46    บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั้งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
               มาตรา 79    รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการควบคุม และกำจัดภาวะมลพิษ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
               มาตรา 290  เพื่อส่งเสริม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
                                   กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อย ต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
                                   (1)   การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
                                           และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
                                   (2)   การเข้าไปมีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                                          ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
                                          ในเขตพื้นที่ของตน
                                   (3)   การมีส่วนร่วมในการพิจารณา เพื่อริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่
                                            ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

» การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

» การรับรองความเสมอภาคของบุคคล

» สิทธิในชีวิตและร่างกาย

» สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล

» สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้

» สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล

» สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

» สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลราชการ

» สิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์

» สิทธิของบุคคลวัยต่างๆ

» สิทธิของผู้บริโภค

» สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

» สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา

» สิทธิของบุคลากรรัฐ

» เสรีภาพในการนับถือศาสนา

» เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน

» เสรีภาพทางการเมือง

» เสรีภาพของสื่อมวลชน

» ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ

» หน้าที่ของชนชาวไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย