Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

สิทธิของบุคลากรรัฐ

              มาตรา 64   บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วน ที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ

การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การรับรองความเสมอภาคของบุคคล
สิทธิในชีวิตและร่างกาย
สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้
สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล
สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลราชการ
สิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์
สิทธิของบุคคลวัยต่างๆ
สิทธิของผู้บริโภค
สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
สิทธิของบุคลากรรัฐ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา
เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน
เสรีภาพทางการเมือง
เสรีภาพของสื่อมวลชน     
ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ
หน้าที่ของชนชาวไทย 
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com