สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ

              มาตรา 63   บุคคลที่จะใช้สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มล้างการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มา ซึ่งอำนาจในการ ปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้ เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
                                  ในกรณีที่บุคคล หรือพรรคการเมืองใด กระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็นการกระทำ ดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่อง ให้อัยการสูงสุด ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยื่นคำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิก การกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน การดำเนินคดีอาญา ต่อผู้กระทำการดังกล่าว
                                   ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใด เลิกกระทำการ ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ อาจสั่งยุบพรรคการเมือง ดังกล่าวได้

» การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

» การรับรองความเสมอภาคของบุคคล

» สิทธิในชีวิตและร่างกาย

» สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล

» สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้

» สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล

» สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

» สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลราชการ

» สิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์

» สิทธิของบุคคลวัยต่างๆ

» สิทธิของผู้บริโภค

» สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

» สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา

» สิทธิของบุคลากรรัฐ

» เสรีภาพในการนับถือศาสนา

» เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน

» เสรีภาพทางการเมือง

» เสรีภาพของสื่อมวลชน

» ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ

» หน้าที่ของชนชาวไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย