เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พลังงานทดแทน

เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง

เทคโนโลยีสำหรับการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินสะอาด ประเทศไทยมีปริมาณถ่านหินสำรองมากกว่า 2,000 ล้านตัน แหล่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือ เป็นถ่านหินชั้นคุณภาพลิกไนต์ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส และมีถ่านหินชั้นคุณภาพแอนทราไซด์ในปริมาณเล็กน้อย ไทยใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานร้อยละ 13 ของการใช้พลังงานในประเทศ ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีบทบาทสำคัญในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าถึงร้อยละ 81 ของปริมาณการใช้ถ่านหินในประเทศ และใช้ใอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มากถึงร้อยละ 14 ถ่านหินในประเทศส่วนใหญ่จะมีปริมาณเถ้าค่อนข้างสูง (ร้อยละ 14 - 50) ปริมาณกำมะถันร้อยละ 1 - 7 ปริมาณความชื้นร้อยละ 10 - 30 และค่าความร้อนในช่วง 2,500 - 5,500 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม แตกต่างไปตามแหล่งถ่านหิน การใช้ประโยชน์จึงอาจจะอยู่ในวงแคบ ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจำกัดอยู่เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปูนซิเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตกระดาษคร๊าฟ เป็นต้น


แอนทราไซด์ บิทูมินัส ซับบิสทูมินัส


ลิกไนต์ พีต

ถ่านหินที่นำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมการใช้ภายในประเทศจำกัดอยู่ในลักษณะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสันดาปโดยตรง และใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและใช้ความร้อนใน 2 ภาค การผลิต คือ ภาคการผลิตไฟฟ้า (Power Sector) และภาคอุตสาหกรรม (Non-power Sector or Industrial Sector) เชื้อเพลิงถ่านหินจะถูกนำไปเผาไหม้ในหม้อไอน้ำเพื่อนำความร้อนไปผลิตไฟฟ้าและผลิตไอน้ำ หม้อไอน้ำที่ใช้กับถ่านหินจะถูกออกแบบเฉพาะสำหรับการเผาเชื้อเพลิงแข็งในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตหลายรายที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ

ในการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมักเกิดปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมา เนื่องจากเชื้อเพลิงถ่านหินยังไม่เป็นที่ยอมรับจากประชาชน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีที่มีช่วยทำให้มลพิษการใช้ถ่านหินลดลง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology :CCT) เทคโนโลยีแต่ละชนิดอาจจะมีความเหมาะสมต่อคุณสมบัติถ่านหินแตกต่างกันไป บางเทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้ได้กับถ่านหินคุณภาพต่ำและสูง ในขณะที่บางเทคโนโลยีสามารถใช้ได้เฉพาะถ่านหินที่มีคุณภาพค่อนข้างดี ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีรองรับที่เหมาะสมตามคุณสมบัติของถ่านหินที่มีได้

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการนำถ่านหินมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับถ่านหินที่เรียกว่า เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ >>>

การเผาไหม้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้หรือเมื่อนำไปใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย