เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พลังงานทดแทน

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)

ปัจจุบันการใช้ถ่านหินในประเทศไทยแบ่งเป็นการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่แหล่งถ่านหินที่ อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง และที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ ค่าขนส่งแพงจึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ทำอย่างอื่น ส่วนถ่านหินที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนจะมีคุณภาพดีจึงนำใปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ แทนฟืน อาทิอุตสาหกรรมบ่มใบยาสูบในเขตภาคเหนือ นอกจากถ่านหินที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีแหล่งถ่านหินอีกหลายแหล่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือ แต่การนำถ่านหินมาใช้ก็ยังมีปัญหาเนื่องจากภาพลักษณ์ด้านลบในเรื่องการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมของการถ่านหิน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการเกิดมลพิษจากถ่านหิน จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเหมือง การจัดการถ่านหินก่อนนำมาใช้ และการใช้ประโยชน์ถ่านหิน โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เทคโนโลยีนี้เรียกว่าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (clean coal technology, CCT) กระบวนการของเทคโนโลยีนี้สามารถทำได้ทั้ง 3 ขั้นตอนคือ ก่อนการเผาไหม้ ขณะเผา และหลังการเผา ซึ่งมีรายละเอียดดังรูป ต่อไปนี้


รูปแสดงการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)

อ่านต่อ >>>

การเผาไหม้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้หรือเมื่อนำไปใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย