เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พลังงานทดแทน

การเผาไหม้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

เมื่อใช้การแบ่งเกณฑ์โดยพิจารณาจากเทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นประเด็นสำคัญ จะสามารถแบ่งประเภทออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล ถ่านหินสะอาด และก๊าซชีวภาพ โดยแหล่งพลังงานทดแทน ดังกล่าว คือ

  1. เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ซึ่งประกอบด้วย แกลบ ฟางข้าว ซังข้าวโพด ลำต้นและเหง้ามันสำปะหลัง ชานอ้อย ยอดและใบอ้อย กะลาปาล์ม ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม เศษไม้และขี้เลื่อย เป็นต้น ซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลเหล่านี้มีทั้งที่เกิดอยู่ที่โรงงานและปัจจุบันมีการนำมาใช้จนมีราคาและบางประเภทมีปริมาณเหลือน้อยมาก และเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทที่ยังคงถูกปล่อยทิ้งไว้ในไร่นา เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์และกลไกในการเก็บรวบรวมมาใช้ประโยชน์
     
  2. เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ประกอบด้วยพลังงานจากก๊าซที่ได้จากน้ำเสียทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภทและกลุ่มของเสียจากฟาร์มสัตว์ เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เป็นต้น ข้อดีของเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพนี้ นอกจากการพัฒนาพลังงานเพื่อใช้แล้ว ยังเป็นการกำจัดของเสียที่จุดผลิตหรือที่จุดกำเนิด ดังนั้น การใช้เชื้อเพลิงก๊าซจึงมีทั้งผลดีต่อระบบของโรงงานหรือผู้ประกอบการในการทำลายของเสีย และทำให้เกิดพลังงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายของการขนส่ง
  3. เชื้อเพลิงถ่านหินสะอาด (Clean Coal) เชื้อเพลิงประเภทนี้ในปัจจุบันยังไม่มีการนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ยกเว้นการนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าแต่ในต่างประเทศเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ค่อนข้างแพร่หลาย โดยการใช้ถ่านหินในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลภาวะทางอากาศเช่นการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศและการปนเปื้อนกับผลผลิต ดังนั้นการนำเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเภทที่มีการใช้พลังงานมากๆ จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการ

อ่านต่อ >>>

การเผาไหม้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้หรือเมื่อนำไปใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย