สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก

ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์

บริเวณที่มีประชากรเบาบาง

บริเวณที่มีประชากรเบาบาง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรน้อยกว่า 25 คนต่อตารางกิโลเมตร มักเป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากมีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรค ดังนี้

ภูมิอากาศ ลักษณะอากาศที่ไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน ได้แก่

  • ภูมิอากาศหนาว บริเวณที่มีหิมะปกคลุมผิวดินเป็นเวลานาน เป็นการจำกัดการเจริญเติบโตของพืชจึงไม่สามารถเพราะปลูกได้ เขตนี้มักมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง ส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพการประมงและล่าสัตว์ประจำ เขตหนาว ได้แก่ ภาคเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย
  • ภูมิอากาศร้อนชื้น คือ เขตที่มีอากาศร้อนและฝนตกชุก เป็นบริเวณที่มีแมลงเป็นพาหะของโรคภัยไข้เจ็บชุกชุมและมีสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หลายชนิด พืชพรรณธรรมชาติขึ้นหนาทึบเป็นป่าดิบชื้น ทำให้การคมนาคมติดต่อสู่โลกภายนอกค่อนข้างยากลำบาก ได้แก่ บริเวณลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ ลุ่มน้ำคองโกในทวีปแอฟริกา คาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะบางแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ภูมิอากาศแห้งแล้ง เป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย เนื่องจากความ แห้งแล้งกันดาร คือ มีปริมาณฝนไม่เกิน 250 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช ยกเว้นบริเวณ “โอเอซีส (Oasis)” เท่านั้นที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น เพราะสามารถนำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้ เขตภูมิอากาศแห้งแล้งที่มีประชากรอยู่เบาบาง ได้แก่ บริเวณทะเลทรายโกบีในทวีปเอเชีย ทะเลทรายกิบสันในประเทศออสเตรเลีย ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา เป็นต้น

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ คือ บริเวณภูเขาและที่สูง เช่น ภูเขารอกกี้ในทวีปอเมริกาเหนือ ภูเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใต้ ภูเขาแอลป์ในทวีปยุโรป ที่ราบสูงทิเบตในทวีปเอเชีย เป็นต้น ทั้งนี้เพราะบริเวณภูเขาและที่สูงมนุษย์ไม่สามารถใช้พื้นที่ทำการเพาะปลูกและประกอบอาชีพอื่นได้สะดวก เนื่องจากมีพื้นที่สูงชัน ดินมีการพังทลายสูงทำให้ขาดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ในเขตที่สูงมักมีหิมะน้ำแข็งปกคลุมหรือมีภูมิอากาศแห้งแล้งและเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งและเดินทางติดต่อกัน แม้มีช่องเขาที่สามารถไปมากันได้แต่ก็ไม่สะดวกนัก จึงทำให้เขตที่สูงมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนน้อยและเบาบางมาก

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ