Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การเมืองโลก (World Politics)

  1. การใช้อำนาจระหว่างผู้แสดงบทบาทระหว่างประเทศที่เป็นรัฐหรือไม่ใช่รัฐในระดับโลก ได้แก่ ขบวนการก่อการร้าย บรรษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ และรัฐ โดยการใช้อำนาจนั้นต้องเป็นการใช้ในระดับโลก นั่นคือ มีผลกระทบต่อโลก เช่น กรณีที่อเมริกาใช้อำนาจในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เป็นการต่อต้านระดับโลก ถือเป็นการเมืองโลก หรือขบวนการก่อการร้าย อัลเคดาร์ของบิน ลาเดนมีการก่อการร้ายไปทั่วโลก ถือว่าเป็นการใช้อำนาจของขบวนการก่อการร้ายในระดับโลก นี่คือ “การเมืองโลก”
  2. ความขัดแย้งระหว่างผู้แสดงบทบาทระหว่างประเทศในระดับโลก เช่น อัลเคดาร์ก่อการร้ายทั่วโลกเพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยม (อเมริกา-สหภาพยุโรป)

สถานการณ์การเมืองโลก คือ ปรากฏการณ์ระหว่างประเทศหรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเวทีโลก ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจในความร่วมมือและ/ หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นเหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ

2. ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน

2.1 ปัญหาการก่อการร้ายสากล

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Central Intelligence Agency (CIA) ให้คำจำกัดความการก่อการร้ายไว้ว่า การก่อการร้าย หมายถึง "ปฏิบัติการรุนแรงที่มีการคิดและเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า โดยมีเหตุจูงใจทางการเมือง กระทำต่อเป้าหมายซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสงคราม และไม่มีศักยภาพในการทำการรบโดยกลุ่มขบวนการที่มิได้เป็นตัวแทนของรัฐในทางการเมืองระหว่างประเทศ หรือโดยกลุ่มสายลับของรัฐที่กระทำการในทางลับ"

รูปแบบของสงครามการก่อการร้าย

การก่อการร้ายจะมุ่งกระทำต่อเป้าหมายที่เป็นสัญลักษณ์ รวมถึงพลเรือน โดยมีเจตจำนงเฉพาะ ให้มีผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างรุนแรง การก่อการร้ายจึงถูกใช้โดยองค์กรใต้ดินในหลายๆ ประเทศ เพื่อดำเนินจุดมุ่งหมายต่างๆ กัน ซึ่งปัจจุบันได้ขยายขอบเขตจากการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ภราดรภาพ สงครามศาสนา ไปจนถึงสิทธิแห่งมนุษยชาติ แต่ด้วยปัจจัยทางการเงินซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติการสงครามเต็มรูปแบบ จึงมักพบว่าผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่มักไม่มุ่งเป้าหมายไปยังสถานที่ที่มีการวางกำลัง หรือมีระบบการป้องกันหนาแน่น หรือปะทะกับกองกำลังที่มีความเข้มแข็ง แต่เลือกที่จะปฏิบัติต่อเป้าหมายที่เด่นชัด มีระบบการระวังป้องกันไม่แน่นหนา หรือเข้าปฏิบัติการในช่วงเวลาที่ไม่ได้คาดหมาย ระบบการรักษาความปลอดภัยของเป้าหมายไม่อยู่ในสภาวะเตรียม พร้อมเต็มรูปแบบ และเป้าหมายนั้นต้องเป็นเป้าหมายที่น่าจะได้รับความสนใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ประเภทของการก่อการร้าย

ถึงแม้ว่าการก่อการร้ายจะมีรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามไปข้ามมาในหลายๆ ประเทศ ไม่ค่อยมีปรากฏการปฏิบัติการที่จำกัดอยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียวบ่อยนัก แต่ก็ยังพอสามารถแบ่งรูปแบบของการก่อการร้ายออกได้เป็น 3 ประเภท

  1. การก่อการร้ายที่ไม่มีการสนับสนุนจากประเทศใดๆ การก่อการร้ายประเภทนี้ จะเป็นเพียงองค์กรกลุ่มเล็กๆ ที่มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลหรือรัฐประเทศใด จำเป็นต้องสร้างฐานเงินทุนด้วยตัวเอง หรือหาแหล่งทุนสนับสนุนเป็นการส่วนตัว บ้างก็ใช้วิธีการระดมเงินทุนด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น ปล้น ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ และข่มขู่ ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรการก่อการร้ายส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากจุดนี้เมื่อแรกจัดตั้งองค์กร
  2. การก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศใดประเทศหนึ่ง การก่อการร้ายประเภทนี้ องค์กรจะมีการติดต่อกับรัฐบาลหรือรัฐประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธ เงินทุน ที่ลี้ภัยทางการเมือง รวมทั้งความสะดวกสบายอื่นๆ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือรัฐประเทศใดใด รัฐบาลหรือรัฐประเทศนั้นๆ ก็ไม่มีอำนาจที่จะควบคุมการดำเนินการขององค์กร ในส่วนที่รัฐจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนั้น จะจำกัดอยู่ในลักษณะของการสนับสนุนด้านการเงิน ความช่วยเหลือทางทหาร การฝึก และทางอุดมการณ์ การให้ความคิดริเริ่ม คำแนะนำการดำเนินการ หรือการปฏิบัติการโดยผ่านทางกลุ่มองค์กรที่อยู่นอกโครงสร้างการจัดตั้งของรัฐบาลเป็นหลัก
  3. การก่อการร้ายในความควบคุมของรัฐบาลหรือรัฐประเทศใดประเทศหนึ่ง การก่อการร้ายประเภทนี้ องค์กรการก่อการร้ายเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการก่อการร้ายเอง โดยผ่านทางกลุ่มองค์กรที่อยู่นอกโครงสร้างการจัดตั้งของรัฐบาล นโยบายการต่างประเทศและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะถูกควบคุมโดยรัฐ อาวุธ เงินทุน ที่ลี้ภัยทางการเมือง รวมถึงปัจจัยที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆ จะถูกจัดหาให้โดยรัฐบาลหรือรัฐประเทศนั้นๆ

ปัจจัยเกี่ยวข้องในการก่อการร้าย

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com