สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะขององค์กรการก่อการร้าย

 • กลุ่มมีขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น จึงสามารถปฏิบัติการอย่างลับๆ ได้ง่าย และข่าวสารรั่วไหลได้ยาก
 • สมาชิกขององค์กรมีพื้นฐานความเป็นอยู่ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมในอดีตที่ไม่แตกต่างกัน จึงมีจุดร่วมที่เหนียวแน่นไม่เกิดความแตกแยก
 • การเลือกสมาชิกใหม่เข้าสู่องค์กรจะผ่านการตรวจสอบโดยละเอียด การทาบทามบุคคลเข้าเป็นสมาชิกจะสอดคล้องกับความสมัครใจของผู้ได้รับการทาบทาม ซึ่งจะถูกติดตามดูพฤติกรรม และแนวอุดมการณ์ก่อนเข้าทาบทามอย่างรอบคอบ
 • สมาชิกทุกคนจะได้รับการฝึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของข่าวสารการข่าวกรองในระดับสูงสุด เพราะระบบรักษาความปลอดภัยของข่าวสารและการเฝ้าระวัง จะมีความสัมพันธ์กับขนาด และความอยู่รอดขององค์กรอย่างใกล้ชิด
 • ไม่มีรูปแบบเฉพาะที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อสื่อสาร เนื่องด้วยลักษณะของกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นการระวังป้องกันที่ดีอย่างหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยขององค์กร กลุ่มจึงไม่มีการกำหนดรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ตายตัว

จุดมุ่งหมายของผู้ก่อการร้าย

จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย อาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ องค์กรผู้ก่อการร้ายอาจดำเนินยุทธศาสตร์ใดใดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์เพียงประการเดียว หรือทั้งหมดก็ได้

 • การทำให้เป็นที่รู้จักและสร้างการยอมรับ ซึ่งมักเป็นจุดประสงค์เบื้องต้นเมื่อแรกตั้งองค์กรหรือกลุ่มขึ้นมา โดยจุดมุ่งหมาย อาจต้องการให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล หรือเพียงรู้จักกันในประเทศก็ได้ ซึ่งจุดมุ่งหมาย นี้ ก็จะรวมไปถึงการสร้างความสนใจ สร้างการยอมรับของการกระทำในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อหาสมาชิกใหม่เข้าร่วมองค์กร หาแหล่งเงินทุนสนับสนุน หรือสร้างคะแนนนิยมในหมู่กลุ่มชน และอีกวิธีหนึ่งที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้ ก็คือการดำเนินการทางการเมืองผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์
 • การบีบบังคับโดยการต่อต้านนโยบายหรือการกระทำของรัฐ จุดมุ่งหมายของผู้ก่อการร้ายในกรณีนี้คือมุ่งให้รัฐบาลทบทวนหรือแก้ไขนโยบายบางอย่าง ซึ่งมักไม่ได้มุ่งเข้าควบคุมอำนาจการปกครองของรัฐบาลโดยทันที ยกตัวอย่างเช่นหากรัฐบาลได้รับรองหรือยอมให้กองกำลังของชาติพันธมิตรเข้ามาตั้งฐานทัพหรือฐานปฏิบัติการในพื้นที่ภายใน ประเทศ กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ไม่เห็นด้วยกับการยินยอมให้ประเทศอื่นเข้ามาตั้งฐานทัพ หรือกองกำลังในเขตอธิปไตยของชาติก็จะมุ่งโจมตีโดยจำกัดเป้าหมายเพียงรัฐบาลประเทศตนกับกองกำลัง สิ่งก่อสร้างและยุทธปัจจัยของชาติพันธมิตรเท่านั้น
 • การบีบบังคับโดยการต่อต้านกลุ่มหรือตัวบุคคล จุดมุ่งหมายนี้มุ่งเน้นที่จะต่อต้านกลุ่มบุคคลมากกว่านโยบาย โดยการสร้างสถานการณ์รบกวน ดำเนินสถานการณ์ให้รัฐเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างยืดเยื้อ จนประชนเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐต่อไป
 • การสร้างสถานการณ์ให้รัฐบาลตอบโต้ กระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเห็นใจ และหันมาให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย อีกทั้งการบีบคั้นให้รัฐบาลตอบโต้ ย่อมส่งผลให้รัฐออกมาตรการกำหนดข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความไม่พอใจของสาธารณชน และยอมรับการปฏิบัติการหรือเข้าเป็นแนวร่วมของกลุ่มก่อการร้ายในที่สุด แต่หากรัฐไม่ใช้วิธีการรุนแรงเข้าตอบโต้ กลุ่มก่อการร้ายก็จะบีบด้วยการปฏิบัติการที่รุนแรงขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐขาดความสามารถในการปกป้องพลเรือน สร้างความหวาดกลัว และทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของรัฐ จนเป็นสาเหตุให้อำนาจรัฐล่มสลาย
 • การสนับสนุนการกบฏ การปฏิวัติ หรือการก่อการร้ายอื่นๆ เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งที่ต้องการกระจายสถานการณ์ความวุ่นวายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกดดันให้รัฐต้องทุ่มเทงบประมาณและกำลังพลลงไปในการเฝ้าระวัง คุ้มครองรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินภายในพื้นที่ต่างๆ จนรัฐตกอยู่ในสถานะอ่อนแอ ไม่มีกำลังมากพอที่จะไปแก้ปัญหา หรือพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ กลุ่มก่อการร้ายก็จะดำเนินการทางการเมืองเข้าแย่งชิงประชาชนและอำนาจรัฐ

เป้าหมายของผู้ก่อการร้าย

 • เป้าหมายทางทหาร ได้แก่ ทหาร ที่ตั้งทางทหาร อาวุธ กระสุน/วัตถุระเบิด ศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • เป้าหมายทางพลเรือน ได้แก่ ระบบพลังงานและวิศวกรรม (เขื่อน โรงไฟฟ้า บ่อขุดเจาะน้ำมัน ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้ำมัน โรงน้ำมัน ฯลฯ) และบุคคลสำคัญ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่สถานฑูต

เทคนิคของผู้ก่อการร้าย

เทคนิคในการก่อการร้ายมีหลายรูปแบบ มีการปรับประยุกต์เปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกตลอดเวลา แต่จากข้อมูลสถิติ จะพบเทคนิคและวิธีการก่อการร้ายหลักๆ ดังนี้

 1. การลอบสังหาร การลอบสังหาร มักมุ่งให้เกิดผลสองทาง คือ กำจัดสัญลักษณ์หรือบุคคลสำคัญที่เป็นแกนนำการเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้าม § ทำให้บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความกลัวและหวาดระแวงตลอดเวลา
 2. การใช้ระเบิด เป็นวิธีที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายนิยมใช้มากที่สุดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิด หรือการใช้ระเบิดพลีชีพ เนื่องจากมีอำนาจในการทำลายรุนแรง สะดวกในการซ่อนพราง ใช้คนในการปฏิบัติการน้อย และยากในการถูกตรวจสอบ เป็นวิธีการที่สามารถกำหนดกรอบของเป้าหมายได้ระดับหนึ่ง โดยกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นตัวบุคคล หรือองค์กรหน่วยงานของฝ่ายตรงข้าม ลักษณะเป้าหมายอาจเป็นเป้าหมายเจาะจง เช่น ทหาร ตำรวจ สถานที่ราชการ หรือ เป้าหมายสาธารณะ เช่น รถประจำทาง ศูนย์การค้า ย่านธุรกิจ หรือ สถานพยาบาลก็ได้
 3. การลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ลักษณะการก่อการร้ายด้วยการลักพาตัว เป็นการปฏิบัติการจับยึดบุคคล และกักขังไว้ในที่ลับ เป็นวิธีการเรียกร้องที่มุ่งความสนใจให้ชื่อเสียงขององค์กรเป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงอาจเป็นการต่อรองเจรจาให้ปลดปล่อยเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ถูกกักขัง หรือจำกัดบริเวณโดยกองกำลังของฝ่ายตรงข้าม และอาจเพื่อระดมเงินทุนให้กับองค์กร เพื่อใช้ในการปฏิบัติการก็ได้
 4. การจัดตั้งตัวแทน เป็นการจัดตั้ง สนับสนุน หรือผลักดันตัวบุคคลสาธารณะที่มีแนวความคิดเดียวกันให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงสังคม เพื่อขยายอิทธิพลของแนวความคิดและความเชื่อขององค์กรต่อสาธารณะ
 5. วิธีการอื่นๆ เช่น การปล้นยึดยานโดยสารเพื่อเรียกร้องและสร้างเงื่อนไขต่อรัฐ การข่มขู่ การจับและกักตัวประกัน ใช้อาวุธ นิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี การวางยาพิษในระบบน้ำอุปโภคบริโภค การสุ่มฆ่า หรือการทำลายระบบสาธารณูปโภคหลัก เช่น ระบบไฟฟ้า การคมนาคมขน-ส่ง ระบบส่งน้ำ

องค์กรหลักๆ ของผู้ก่อการร้าย การเคลื่อนไหวของการก่อการร้ายในปัจจุบันมีมากมายหลายองค์กร ปฏิบัติการกระจายอยู่เกือบทุกภูมิภาคของโลก แต่ละขบวนการต่างมีเป้าหมาย อุดมการณ์ และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป องค์กรการก่อการร้ายหลักๆ ที่เป็นที่รู้จัก มีดังนี้

Palestinian Liberation Organization (PLO) กลุ่ม PLO

หรือองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ เป็นขบวนการกู้ชาติหรือกลุ่มชาตินิยม ที่เกิดจากการรวมตัวของชนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน เพื่อปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์ จากการยึดครองของประเทศอิสราเอล เนื่องจากถูกผนวกเข้าด้วยกันโดยไม่สมัครใจ แต่เกิดจากผลพวงของสงคราม และข้อตกลงระหว่างประเทศมหาอำนาจ เป็นกลุ่มองค์กรใหญ่ที่เป็นเสมือนองค์กรแม่ ประกอบด้วยกลุ่มองค์กรเล็กๆ หลายกลุ่ม รวมถึงกลุ่ม Al-Fatah ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หัวหน้ากลุ่ม PLO คือนาย Yasser Arafat ซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในการประกาศยุติความรุนแรง และการก่อการร้ายต่อกันระหว่างกลุ่ม PLO และประเทศอิสราเอล อย่างไรก็ตามมีบางกลุ่มใน PLO ที่ไม่เห็นด้วยกับการเจรจาหาหนทางสู่สันติภาพร่วมกับอิสราเอล จึงแยกตัวออกมาจาก PLO และยังคงเคลื่อนไหวก่อความรุนแรง และปฏิบัติการก่อการร้ายต่อไป บางส่วนของกลุ่มเหล่านี้ เช่น The Palestinian Liberation Front (PLF), the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), the PFLP-General Command (PFLP-GC), the PFLP-Special Command (PFLP-SC) (

Hizballah (Islamic Jihad)

เป็นกลุ่มที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศเลบานอน เคร่งครัดในคำสอนของศาสนา และใช้ศาสนาเป็นเครื่องชี้นำในทางการเมือง เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่าน มีเป้าหมายอุดมการณ์ในการจัดตั้งสาธารณรัฐอิสลาม ที่ปกครองตามรูปแบบของอิหร่านขึ้นในประเทศเลบานอน รวมถึงการผลักดันกลุ่มชนที่มิใช่อิสลามที่พยายามแพร่อิทธิพลออกไปจากพื้นที่ เป็นกลุ่มที่ต่อต้านกลุ่มประเทศตะวันตกและประเทศอิสราเอล การปฏิบัติการก่อการร้ายของกลุ่ม Hizballah เช่นเหตุการณ์ระเบิดสถานทูตและค่ายนาวิกโยธินสหรัฐฯ ในกรุงเบรุต รวมถึงการจี้เครื่องบิน สายการบิน TWA เที่ยวบิน 847 ซึ่งนักประดาน้ำกองทัพเรือ Robert Stethem ราชนาวีสหรัฐฯ ถูกฆ่าในเหตุการณ์นั้นด้วย กลุ่ม Hizballah เป็นกลุ่มที่เชื่อกันว่า ได้ปฏิบัติการก่อการร้ายลักพาตัวกักขังตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศตะวันตกเพื่อเรียกร้องและตั้งเงื่อนไขในเกือบทุกเหตุการณ์ของการก่อการร้ายในประเทศเลบานอน

Hamas (Islamic Resistance Movement)  

กลุ่ม Hamas นับเป็นกลุ่มทางการเมืองหลักกลุ่มหนึ่งใน PLO มีเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐอิสลามของชาวปาเลสไตน์ขึ้นในพื้นที่ของประเทศอิสราเอล เป็นองค์กรที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ มีทั้งส่วนที่รักสงบ เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่ก่อความรุนแรงและผิดกฎหมาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกองกำลัง ทหารติดอาวุธที่นิยมใช้ความรุนแรง ถนัดในการใช้ระเบิดและการลอบสังหาร ปฏิบัติการต่อต้านและก่อการร้ายต่อกองกำลังทหารของประเทศอิสราเอล และมีเป้าหมายเป็นพลเรือนด้วยเช่นกัน กระทั่งบางครั้งยังปฏิบัติการต่อกลุ่มที่ขัดแย้งภายใน PLO ด้วยกันเอง

Al Queda

เป็นเครือข่ายก่อการร้ายนานาชาติ ก่อกำเนิดโดยนายโอซามา บิน ลาเดน จุดมุ่งหมายคือการกวาดล้างอิทธิพลตะวันตกออกจากประเทศมุสลิม ขับไล่การปกครองรัฐบาลมุสลิมและอาหรับที่ต่อต้านอิสลามซึ่งมีประเทศสหรัฐอเมริกาหรือชาติตะวันตกให้การหนุนหลัง โดยเปลี่ยนการปกครองให้เป็นมุสลิมแบบหนึ่งเดียว หรือจักรวรรดิที่ปกครองอย่างเข้มงวดตามกฎหมายอิสลาม เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อว่าเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการโจมตีอาคาร World Trade Center และอาคาร Pentagon เมื่อ 11 กันยายน ค.ศ.2001 โดยการจี้เครื่องบินโดยสารแล้วบังคับบินพุ่งชนจนเป็นเหตุให้อาคาร World Trade Center พังถล่ม และอาคาร Pentagon เสียหายบางส่วน มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 3,056 คน

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ