Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะขององค์กรการก่อการร้าย

จุดมุ่งหมายของผู้ก่อการร้าย

จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย อาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ องค์กรผู้ก่อการร้ายอาจดำเนินยุทธศาสตร์ใดใดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์เพียงประการเดียว หรือทั้งหมดก็ได้

เป้าหมายของผู้ก่อการร้าย

เทคนิคของผู้ก่อการร้าย

เทคนิคในการก่อการร้ายมีหลายรูปแบบ มีการปรับประยุกต์เปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกตลอดเวลา แต่จากข้อมูลสถิติ จะพบเทคนิคและวิธีการก่อการร้ายหลักๆ ดังนี้

  1. การลอบสังหาร การลอบสังหาร มักมุ่งให้เกิดผลสองทาง คือ กำจัดสัญลักษณ์หรือบุคคลสำคัญที่เป็นแกนนำการเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้าม § ทำให้บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความกลัวและหวาดระแวงตลอดเวลา
  2. การใช้ระเบิด เป็นวิธีที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายนิยมใช้มากที่สุดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิด หรือการใช้ระเบิดพลีชีพ เนื่องจากมีอำนาจในการทำลายรุนแรง สะดวกในการซ่อนพราง ใช้คนในการปฏิบัติการน้อย และยากในการถูกตรวจสอบ เป็นวิธีการที่สามารถกำหนดกรอบของเป้าหมายได้ระดับหนึ่ง โดยกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นตัวบุคคล หรือองค์กรหน่วยงานของฝ่ายตรงข้าม ลักษณะเป้าหมายอาจเป็นเป้าหมายเจาะจง เช่น ทหาร ตำรวจ สถานที่ราชการ หรือ เป้าหมายสาธารณะ เช่น รถประจำทาง ศูนย์การค้า ย่านธุรกิจ หรือ สถานพยาบาลก็ได้
  3. การลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ลักษณะการก่อการร้ายด้วยการลักพาตัว เป็นการปฏิบัติการจับยึดบุคคล และกักขังไว้ในที่ลับ เป็นวิธีการเรียกร้องที่มุ่งความสนใจให้ชื่อเสียงขององค์กรเป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงอาจเป็นการต่อรองเจรจาให้ปลดปล่อยเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ถูกกักขัง หรือจำกัดบริเวณโดยกองกำลังของฝ่ายตรงข้าม และอาจเพื่อระดมเงินทุนให้กับองค์กร เพื่อใช้ในการปฏิบัติการก็ได้
  4. การจัดตั้งตัวแทน เป็นการจัดตั้ง สนับสนุน หรือผลักดันตัวบุคคลสาธารณะที่มีแนวความคิดเดียวกันให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงสังคม เพื่อขยายอิทธิพลของแนวความคิดและความเชื่อขององค์กรต่อสาธารณะ
  5. วิธีการอื่นๆ เช่น การปล้นยึดยานโดยสารเพื่อเรียกร้องและสร้างเงื่อนไขต่อรัฐ การข่มขู่ การจับและกักตัวประกัน ใช้อาวุธ นิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี การวางยาพิษในระบบน้ำอุปโภคบริโภค การสุ่มฆ่า หรือการทำลายระบบสาธารณูปโภคหลัก เช่น ระบบไฟฟ้า การคมนาคมขน-ส่ง ระบบส่งน้ำ

องค์กรหลักๆ ของผู้ก่อการร้าย การเคลื่อนไหวของการก่อการร้ายในปัจจุบันมีมากมายหลายองค์กร ปฏิบัติการกระจายอยู่เกือบทุกภูมิภาคของโลก แต่ละขบวนการต่างมีเป้าหมาย อุดมการณ์ และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป องค์กรการก่อการร้ายหลักๆ ที่เป็นที่รู้จัก มีดังนี้

Palestinian Liberation Organization (PLO) กลุ่ม PLO

หรือองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ เป็นขบวนการกู้ชาติหรือกลุ่มชาตินิยม ที่เกิดจากการรวมตัวของชนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน เพื่อปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์ จากการยึดครองของประเทศอิสราเอล เนื่องจากถูกผนวกเข้าด้วยกันโดยไม่สมัครใจ แต่เกิดจากผลพวงของสงคราม และข้อตกลงระหว่างประเทศมหาอำนาจ เป็นกลุ่มองค์กรใหญ่ที่เป็นเสมือนองค์กรแม่ ประกอบด้วยกลุ่มองค์กรเล็กๆ หลายกลุ่ม รวมถึงกลุ่ม Al-Fatah ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หัวหน้ากลุ่ม PLO คือนาย Yasser Arafat ซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในการประกาศยุติความรุนแรง และการก่อการร้ายต่อกันระหว่างกลุ่ม PLO และประเทศอิสราเอล อย่างไรก็ตามมีบางกลุ่มใน PLO ที่ไม่เห็นด้วยกับการเจรจาหาหนทางสู่สันติภาพร่วมกับอิสราเอล จึงแยกตัวออกมาจาก PLO และยังคงเคลื่อนไหวก่อความรุนแรง และปฏิบัติการก่อการร้ายต่อไป บางส่วนของกลุ่มเหล่านี้ เช่น The Palestinian Liberation Front (PLF), the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), the PFLP-General Command (PFLP-GC), the PFLP-Special Command (PFLP-SC) (

Hizballah (Islamic Jihad)

เป็นกลุ่มที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศเลบานอน เคร่งครัดในคำสอนของศาสนา และใช้ศาสนาเป็นเครื่องชี้นำในทางการเมือง เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่าน มีเป้าหมายอุดมการณ์ในการจัดตั้งสาธารณรัฐอิสลาม ที่ปกครองตามรูปแบบของอิหร่านขึ้นในประเทศเลบานอน รวมถึงการผลักดันกลุ่มชนที่มิใช่อิสลามที่พยายามแพร่อิทธิพลออกไปจากพื้นที่ เป็นกลุ่มที่ต่อต้านกลุ่มประเทศตะวันตกและประเทศอิสราเอล การปฏิบัติการก่อการร้ายของกลุ่ม Hizballah เช่นเหตุการณ์ระเบิดสถานทูตและค่ายนาวิกโยธินสหรัฐฯ ในกรุงเบรุต รวมถึงการจี้เครื่องบิน สายการบิน TWA เที่ยวบิน 847 ซึ่งนักประดาน้ำกองทัพเรือ Robert Stethem ราชนาวีสหรัฐฯ ถูกฆ่าในเหตุการณ์นั้นด้วย กลุ่ม Hizballah เป็นกลุ่มที่เชื่อกันว่า ได้ปฏิบัติการก่อการร้ายลักพาตัวกักขังตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศตะวันตกเพื่อเรียกร้องและตั้งเงื่อนไขในเกือบทุกเหตุการณ์ของการก่อการร้ายในประเทศเลบานอน

Hamas (Islamic Resistance Movement)  

กลุ่ม Hamas นับเป็นกลุ่มทางการเมืองหลักกลุ่มหนึ่งใน PLO มีเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐอิสลามของชาวปาเลสไตน์ขึ้นในพื้นที่ของประเทศอิสราเอล เป็นองค์กรที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ มีทั้งส่วนที่รักสงบ เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่ก่อความรุนแรงและผิดกฎหมาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกองกำลัง ทหารติดอาวุธที่นิยมใช้ความรุนแรง ถนัดในการใช้ระเบิดและการลอบสังหาร ปฏิบัติการต่อต้านและก่อการร้ายต่อกองกำลังทหารของประเทศอิสราเอล และมีเป้าหมายเป็นพลเรือนด้วยเช่นกัน กระทั่งบางครั้งยังปฏิบัติการต่อกลุ่มที่ขัดแย้งภายใน PLO ด้วยกันเอง

Al Queda

เป็นเครือข่ายก่อการร้ายนานาชาติ ก่อกำเนิดโดยนายโอซามา บิน ลาเดน จุดมุ่งหมายคือการกวาดล้างอิทธิพลตะวันตกออกจากประเทศมุสลิม ขับไล่การปกครองรัฐบาลมุสลิมและอาหรับที่ต่อต้านอิสลามซึ่งมีประเทศสหรัฐอเมริกาหรือชาติตะวันตกให้การหนุนหลัง โดยเปลี่ยนการปกครองให้เป็นมุสลิมแบบหนึ่งเดียว หรือจักรวรรดิที่ปกครองอย่างเข้มงวดตามกฎหมายอิสลาม เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อว่าเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการโจมตีอาคาร World Trade Center และอาคาร Pentagon เมื่อ 11 กันยายน ค.ศ.2001 โดยการจี้เครื่องบินโดยสารแล้วบังคับบินพุ่งชนจนเป็นเหตุให้อาคาร World Trade Center พังถล่ม และอาคาร Pentagon เสียหายบางส่วน มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 3,056 คน

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com