สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ระบบกฎหมายของโลก

ทศพร มูลรัตน์

ปัจจุบันวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศทำให้เกิดการปรับปนทางด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของมนุษย์ ระหว่างวัฒนธรรมของ ชาติพันธุ์เดิมกับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อื่น และเมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น ย่อมเกิดความขัดแย้งในการดำรงชีพของมนุษย์ทั้งหลายในสังคมโลก ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ร่วมกันของสังคมเพื่อวางระเบียบความประพฤติของมนุษย์ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขได้

กฎหมายถือว่าเป็นระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สังคมใช้ในการสร้างความสงบเรียบร้อยและ ศีลธรรมอันดีงามแก่สังคมมนุษย์ ดังนั้นในบทนี้จึงเสนอถึงระบบกฎหมายของโลกที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในปัจจุบันและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม

อ่านต่อ >>>

» มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

» ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก

» สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

» เศรษฐกิจโลก

» การเมืองระหว่างประเทศ

» ระบบกฎหมายของโลก

» สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์

» เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

» ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

» บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย