สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

วรรณะ รัตนพงษ์
ดร.อนัตต์ ลัคนหทัย

โลกาภิวัตน์กับอำนาจในความเป็นอธิปไตยในการสร้างนโยบายทางเศรษฐกิจ

การบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเงินนั้นทำให้การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นไปได้ยากขึ้น เช่น เป็นการจำกัดทางเลือกของรัฐบาลในการจัดการระบบภาษี และการจัดเก็บภาษี หรืออิสระในการออกนโยบายทางด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผลของโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อปัจจัยเหล่านี้ในระยะยาว

สำหรับผลกระทบในระยะสั้นจะเห็นได้จากหลายปีที่ผ่านมา เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (การลงทุนระยะสั้น) ส่งผลต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค ดังนั้นในระดับตลาดเศรษฐกิจโลกประเทศจะประสบกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในการดำเนินการตามนโยบายซึ่งไม่ได้เป็นการสนับสนุนระบบการเงินให้มั่นคง ความเสี่ยงอีกประการคือการที่นักลงทุนบางคนโดยเฉพาะนักลงทุนระยะสั้น (Short-Term investor) มีความหวังมากเกินไปในประเทศที่เข้าไปลงทุนในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นของประเทศนั้นๆ แต่เมื่อนโยบายทางเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยน (เศรษฐกิจขาลง) นักลงทุนระยะสั้นเหล่านี้ต่างก็ถอนเงินทุนออกไปอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจจากประเทศนั้น เพราะในระดับประเทศ นักลงทุนมักไม่ค่อยระวังกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และบางครั้งข้อมูลที่มีให้ก็ไม่พอเพียงซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนถอนทุนไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการสำคัญที่ควรจะมีขั้นตอนที่ลดความเสี่ยงนี้

ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า โลกาภิวัตน์ ไม่ได้ลดทอนความเป็นอธิปไตยของรัฐ แต่เป็นผลให้รัฐบาลคล้อยตามนโยบายทางเศรษฐกิจมากขึ้น และยังเป็นตัวช่วยส่งเสริมธุรกิจเอกชนให้มีความระมัดระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะเพิ่มความมั่นคงในเรื่องของระบบเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติยังคงดำเนินอยู่ ในที่นี้โลกาภิวัตน์นำไปสู่กฎเกณฑ์ใหม่ๆ ทางธุรกิจ และกุญแจสำคัญของการเงินระดับประเทศ คือการพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีพื้นฐานจากหลักการที่ได้รับการยอมรับและความสามารถใช้ได้ในหลายๆ ประเทศ  

อ่านต่อ >>>

มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก
สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลก
การเมืองระหว่างประเทศ
ระบบกฎหมายของโลก
สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
บรรณานุกรม
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ