สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ประชาคมโลก (Global Community)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บรรณานุกรม

 • กำธร กำประเสริฐ และ สุเมธ จานประดับ, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร.
 • 2543. คณะกรรมการจัดงาน. "หนึ่งทศวรรษ ออง ซาน ซูจี กับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ" เพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2544, เอกสารแผ่นพับ
 • จุณณเจิม ยุวรี, เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ค.ศ. 1945 - ปัจจุบัน.:ศูนย์ตำราและเอกสารวิชาการ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี. 2543.
 • ชัยรินทร์ ไชยวัฒน์ และ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. ลับลมปมชาติ. Openbook, กรุงเทพมหานคร. 2548
 • ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร และพรชัย สุนทรพันธุ์, คำบรรยายหลักกฎหมายเอกชน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร. 2546.
 • ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, การศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน. สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, กรุงเทพมหานคร .2540.
 • ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, องค์การระหว่างประเทศ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร. 2541.
 • ธีระ นุชเปี่ยม, การเมืองโลกสมัยใหม่. ศิลปสยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร. 2541.
 • ธีระ ศรีธรรมรักษ์ และคณะ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร. 2544.
 • นงนุช สิงหเดชะ, “เดินหน้าชน” ใน มติชนรายวัน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9783
 • นึก ทองมีเพชร และคณะ. ภูมิศาสตร์สมบูรณ์แบบ. สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, กรุงเทพ. 2547
 • พวงนิล คำปังสุ์. พม่า. สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง, กรุงเทพมหานคร. 2546
 • มนัส ธัญญเกษตร และคณะ, วิถีโลก. เธิร์ดเวฟเอ็ดดูเคชั่น, กรุงเทพมหานคร. 2542.
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หน่วยที่ 1-7 ,   โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, กรุงเทพมหานคร. 2543.
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-8 ,  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพมหานคร. 2545.
 • มานิตย์ จุมปา และคณะ, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4, สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 2546.
 • วันชัย วัฒนศัพท์. ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา. สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพมหานคร. 2547.
 • ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร. 2542.
 • สุวิมล รุ่งเจริญ, อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 2540.
 • หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 15, สำนักพิมพ์ประกายพรึก, กรุงเทพมหานคร. 2545.
 • อัลวิน ทอฟฟเลอร์, คลื่นลูกที่สาม The Third Wave. นานมีบุ๊คส์, กรุงเทพมหานคร. 2532.
 • Bradshow, Michael. A World Region Geography: The New Global Order. Wmc. Brawn/McGrow-H :II : Boston, Massachusetts, 1997.
 • Chistopherson, Robert W. Elemental Geosystems, Pearson Education : New Jercy, Strahler,Aian H. 2004.
 • Manson,Gray, World Geography, Glence/Macmillan/ McGraw-Hill, New York. 1985.
 • Samuel P.Huntington. “The Clash of Civilization” ใน Foreign Affairs, ฉบับที่ 3 ปีที่ 72, 1993.
 • Strahler Arthur N, Strahler Aian H, Modern Physical Geography, John Wiley, New York. 1987.

อ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์

 • โครงการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (LESA Project). ภูมิอากาศ. (แหล่งข้อมูลออนไลน์). http://www.lesa.in.th/atmosphere/atm_circulation/climate/climate.htm. วันที่ 22 เมษายน 2550.
 • ทอทหาร. ความขัดแย้ง – ภัยคุกคามของความมั่นคงของชาติ. (แหล่งข้อมูลออนไลน์).http://www.tortaharn.net/contents/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=1, วันที่ 25 เมษายน 2550.
 • ยรรยง สินธุ์งาม. กระแสโลกาภิวัตน์ ลัทธิครอบโลก. (แหล่งข้อมูลออนไลน์) http://www.fridaycollege.org/blog.php?obj=blog.view(86) ,วันที่ 29 เมษายน 2549
 • ยืน ภู่วรวรรณ. ไอทีกับแนวโน้มโลก. (แหล่งข้อมูลออนไลน์). http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/tech_it.html. วันที่ 20 เมษายน 2550.
 • วิรัช นิยมธรรม. การยึดติดในลัทธิและเผ่าพันธุ์ : ต้นเหตุของความรุนแรงในสหภาพพม่า. (แหล่งข้อมูลออนไลน์). http://www.myanmar.nu.ac.th/, วันที่ 13 เมษายน 2550.
 • สุรชาติ บำรุงสุข. “1 ปี 911 : ศาสนา สงครามและการก่อการร้าย” . ใน ศูนย์ศึกษาการก่อการร้าย (Terrorism Studies Center) การต่อต้านและตอบโต้การก่อการร้ายก่อวินาศกรรม ๙/๑๑. (แหล่งข้อมูลออนไลน์). http://www.geocities.com/terrorismstudies/ctb_wtc.htm, วันที่ 28 เมษายน 2550.
 • Akindele, S.T., Gidado, T.O. and. OlaopoGlobalisation, O.R. Its Implications and Consequences for Africa. (แหล่งข้อมูลออนไลน์) www.Postcolonialweb.org/africa/akindele1b.html, วันที่ 25 เมษายน 2550.

» มนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

» ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมโลก

» สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

» เศรษฐกิจโลก

» การเมืองระหว่างประเทศ

» ระบบกฎหมายของโลก

» สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน์

» เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

» ประชาคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

» บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย